לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ראשי

תקנות הטיס המובאות להלן הן מתוך קובץ התקנות הממשלתי שעניינן רפואי תעופתי ולהן משמעות לעבודת רופא-מורשה.

התקנות מוצגות לפי סדר עולה של מספר-תקנה ומובאות בניסוחן המלא כפי שפורסמו; למעט במקומות המסומנים ב- ***** בהם הובא חלק מהתקנה כאשר למושמט אין עניין לרפואה.
מספר תקנות הן מקובץ חוק הטיס 1927; רובן מקובץ תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) התשמ"א 1981, פרק שמיני.

נוסח התקנות המופיע באתר עודכן לאחרונה במהלך שנת 2005, כאשר מאז עודכנו מספר תקנות.

להורדת קובץ התקנות המלא

תוספת ראשונה לתקנה 61 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) התשמ"א 1981

 

הוראה 03-026 הובלת חולים ונפגעים בהיטס תאריך:05/12/99
מטרה: מטרת הוראה זו להסדיר בטיחות הובלת חולים ונפגעים בהיטס.

לא יעסיק מפעיל אדם ולא יפעיל אדם כלי טיס בו מובל נוסע-חולה בכלי הטיס אלא אם כן מתקיים כל המפורט להלן במסמך זה.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.