לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

סעיף 6(ג) לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה – 2005 קובע כי: "מנהל הרשות אחראי על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה".

דיני הטיס מעניקים סמכויות רבות למנהל רת"א. הדין מכיר בכך שהמנהל לא יכול ולא נדרש לבצע את כל הסמכויות המוקנות לו בדיני הטיס בעצמו.

לפיכך, סעיף 169 (א) לחוק הטיס, התשע"א-2011, סעיף 19(ב) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 וסעיף 8(ב) לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, מסמיכים את מנהל רת"א לאצול את סמכויותיו לפי דיני הטיס לעובדי הרשות.

בתוקף סמכויות אלה הסמיך מנהל רת"א בסמכויותיו את גורמי המקצוע המתאימים באגפים המקצועיים ברת"א, לפי תחומי אחריותם ומומחיותם. 

כמו כן, מפורסמים כאן מינויים בחתימת שר התחבורה או מנהל רת"א, לתפקידים מסוימים, כגון: נציג שר התחבורה בועדות לפי תמ"א 2/4,  מינוי המפקח על העבירות המנהליות ברת"א, ועוד.

אף על פי שהסמכות ומינויים אלה פורסמו בילקוט הפרסומים ברשומות (וניתנים לעיון גם באתר משרד המשפטים), ריכוזם בלשונית זו באתר רת"א נועד לסייע באיתור ההסמכות והמינויים הרלבנטיים לעובדי רת"א בלבד, במהירות וביעילות.

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.