עלון מידע : מרץ  2013

מקור המידע : FAA

המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.