הערות:

* בקשה להנפקת שובר תשלום אגרה - בקשה זו נשלחת אל אגף כשירות אווירית / פיקוח אווירי אשר ינפיק את האגרה ויעביר אותה אליך באמצעות האינטרנט.
במידה וקיים ברשותך שובר אגרה, עליך לעבור ישירות אל תשלום שובר אגרה.

לתשומת לבך, לאחר משלוח הבקשה מתקבל אישור על קליטת הבקשה במערכת. האישור כולל סימוכין אשר איננו אסמכתא לצורך תשלום האגרה.

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר לשלם באמצעות האינטרנט את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק למי שמחזיק באסמכתאות של שובר
אגרה.

* אחזור הודעת תשלום – לאחזור של אישור על תשלום אגרה שבוצע באמצעות אתר התשלומים הממשלתי נא ללחוץ כאן.

* למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א