טיפול בבקשה לפטור מהוראות מחייבות לפי דיני הטיס

טופס הגשת בקשה לפטור מהוראות דיני הטיס