עלון מידע:  34/2010

מקור עלון המידע: FAA

המלצות רת"א

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.