לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

סרטון תדמית של רת"א בעברית

סרטון תדמית של רת"א באנגלית

ייעוד

הסדרת התעופה האזרחית בהתאם לחוק, לתקינה ולאמנות הבינ"ל שמדינת ישראל היא צד להן, לקידום יעדים הכוללים: רמת בטיחות טיסה מירבית, פיתוח התעופה, רמת שרות נאותה למשתמשים בשירותי ההובלה האווירית, שמירת רשת ביטחון למובילים הישראלים ומזעור הפגיעה באכות הסביבה הנובעת מפעילות תעופתית.

יישום מדיניות הממשלה, המותווית ע"י שר התחבורה, בנושאי התעופה האזרחית

מטלות עיקריות

רישוי
תחום פעילות זה כולל רישוי של: עובדי טיס, כלי טיס וציוד תעופתי, מפעילים של כלי טיס/חברות תעופה, מארגני טיסות שכר, שדות תעופה ומנחתים, שירותי תעבורה אווירית, שירותי מידע תעופתי, מיתקני עזר לטיסות, תכניות בניה בשדות תעופה במנחתים ובאזורים סמוכים להם, ייצור כלי טיס וחלקיהם, שיפוץ/הסבה של כלי טיס, מכוני בדק, מכוני הסמכה לטכנאים, בתי ספר לטיסה ונציגי מנהל, המוסמכים לפעילות מטעם המינהל בנושאים מסויימים

פיקוח ואכיפה
הפעילות כוללת פיקוח ואכיפה על: חברות תעופה, עובדי טיס, כלי טיס, מפעילי שדות תעופה ומנחתים, מכוני בדק לכלי טיס, בתי ספר לטיסה, מכוני הסמכה לטכנאים ויצרנים של כלי טיס וחלקיהם

ייזום חקיקה
תחום פעילות זה כולל ייזום של חוקים ושל תקינה בטיחותית, טכנית וכלכלית בתחום התעופה האזרחית, התומכים בפעילויות הרישוי, הפיקוח והאכיפה ובפעילויות נוספות. החוקים והתקנות מכסים מגוון גדול של פעילויות ביניהן- רישוי עובדי טיס, רישוי בתי ספר לטיס, רישוי מפעילים של כלי טיס/חברות תעופה, הפעלת שדות תעופה ומנחתים, הפעלת כלי טיס וכללי טיסה, הפעלת מכוני בדק, הטסת חומרים מסוכנים, הפעלת נציגי מנהל, גביית אגרות והפעלת טיסות שכר

פעילות בינ"ל
ייצוג מדינת ישראל בפורומים של הארגון הבינ"ל לתעופה אזרחית- ICAO ושל ארגונים בינ"ל נוספים. יצוג משרד התחבורה במסגרת המו"מ הבילטרלי על חתימת הסכמי תעופה חדשים ועדכון הסכמים קיימים בתחום ההובלה האווירית של נוסעים ומטען

תשתית תעופתית
בנוסף לפעילויות הרישוי, הפיקוח והאכיפה וייזום החקיקה בתחום התשתית התעופתית, לרשות התעופה האזרחית יש אחריות ביצועית בתחום זה. אחת הפעילויות, שרת"א אחראית על ביצועה, היא הכנת תכנית אב לתשתית התעופתית הקרקעית והאווירית, הכוללת את שדות התעופה והמנחתים ואת מערך התעבורה האווירית של מדינת ישראל. פעילויות נוספות כוללות את ייצוג משרד התחבורה במסגרת תהליכי התכנון הבינמשרדיים של התשתית התעופתית ואת תאום התעבורה האווירית מול מדינות שכנות

יעוץ
מנהל רשות התעופה האזרחית משמש כיועץ לשר התחבורה לכל נושאי התעופה האזרחית. פעילות זו כוללת יעוץ שוטף וכן השתתפות בוועדות ממשלתיות, המגבשות המלצות לשר בנושאים של מדיניות תעופה

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.