לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

רשות הרישוי תכיר ברמת המיומנות בשפה האנגלית שברישיון טיס זר של המבקש (להלן "הרישיון"), ותציין זאת ברישיונו הישראלי, בתנאים הבאים:
 
1. הרישיון הינו מטעם מדינה החברה בארגון ICAO ואשר עומדת בדרישות הבקיאות בשפה האנגלית (LPR) המוגדרות במסמכי הארגון.
2. הרישיון אינו מבוסס על רישיון ממדינה אחרת כלשהי.
3. הרישיון בתוקף - לא בוטל ואינו מותלה.
4. ההכרה הינה חד פעמית; מבחנים נוספים בתום תוקפו של האישור, אם ידרשו כאלה, יבוצעו על פי המוגדר בתקנות הטיס.
5. ההכרה תהא על פי הרמה שצוינה ברישיון, ואם לא צוינה ברישיון רמה, תוכר רמה 4 בלבד.
6. תוקף ההכרה יהא כמפורט ברישיון, ואם לא פורט תוקף ברישיון, יצוין תאריך מתן הרישיון.
7. בעל הרישיון שילם אגרה לפי תקנה 19 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע- 2010 (אגרה להוספת אישור ברישיון).
8. תהליך האימות אל מול המדינה החברה אורך כשלושים ימים ומותנה בחתימת המבקש על ייפוי כוח לרשות הרישוי לקבל מידע אודות רישיונו הזר.
9. לרשות הרישוי הסמכות שלא להכיר ברמת המיומנות בשפה האנגלית שברישיון במקרים חריגים, גם אם התקיימו התנאים המפורטים לעיל.
 
המבקש הכרה ברמת המיומנות בשפה האנגלית יגיש למחלקת רישוי טיס המסמכים הבאים:
א. צילום של הרישיון הזר.
ב. טופס הסכמה לבצע בירור פרטים בארץ זרה
ג. אגרה משולמת להוספת אישור ברישיון.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.