דיני הטיס מטילים על רשות התעופה האזרחית לפרסם לעיון הציבור מסמכים או הודעות שונות, לעתים באתר האינטרנט של הרשות ולעתים כמסמך המופקד לעיון הציבור במשרדי הרשות.

בדף זה ניתן למצוא הנחיות כיצד להגיע למסמכים אלו.

בדף זה-

 1. "האמנה" או "אמנת שיקגו" - אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ביום כ"א בכסלו התש"ה (7 בדצמבר 1944), ותיקונים שנערכו בה, ככל שמדינת ישראל הצטרפה לתיקונים אלה;
 2. "ההוראות הטכניות לחומרים מסוכנים" – ההוראות הכלולות בספר “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” בהוצאת ארגון התעופה הבין-לאומי, כפי שעודכנו מזמן לזמן;
 3. "החוק" או "חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א – 2011;
 4. "תקנות הביטוח" - תק' הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס) התשע"ח- 2017;
 5. "תקנות ההפעלה" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א- 1981;
 6. "תקנות יחידות מידה" – תק' הטיס (יחידות מידה), התשע"ו- 2006;
 7. "תקנות מידע תעופתי"- תק' הטיס (שדות תעופה- מידע תעופתי), התשע"ט- 2018;
 8. "תקנות המנ"ב" – תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע"ח- 2017;
 9. "תקנות הרישיונות"- תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"ב – 1981;
 10. "תקנות הרעש" – תקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז – 1977;
 11. "תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז – 1977.

 

1. מסמכים המופקדים לעיון הציבור במשרדי הרשות:

אדם המבקש לעיין במסמך מהמסמכים המפורטים בטבלה, יכול לפנות אל רכזת מידע וספרויות במשרדי הרשות - הגב' מאיה אלטמן בדוא"ל: altmanm@mot.gov.il.

 
המסמךהדין המחייב הפקדתו
   
נספחי אמנת שיקגו, תוספותיהם וצרופותיהם וכן מסמכים (Doc) המפורסמים על ידי ארגון התעופה האזרחית הבינ"ל (ICAO)
צרופה A בתוספת 1 לנספח 1 לאמנה (בדבר מיומנות בשפה האנגלית)

תקנה 21ד לתקנות הרישיונות

 
נספח 5 לאמנה (בדבר יחידות מידה)

תקנה 6 לתקנות יחידות מידה

 
כרך 5, חלק 2, בנספח 10 לאמנה (בדבר שפת תקשורת רדיו טלפון באנגלית)

תקנה 26א בתקנות ההפעלה

 
נספחים 14 ו- 15 לאמנה (בדבר שדות תעופה ומידע תעופתי)

תקנה 19 לתקנות מידע תעופתי

 
נספח 16 לאמנה בדבר הגנה סביבתית

תקנה 1 לתקנות הרעש

 
ההוראות הטכניות לחומרים מסוכנים

סעיף 74 לחוק הטיס

 
מסמך מספר 9859 של ICAO (בדבר ניהול בטיחות בתעופה)

תקנה 21 לתקנות המנ"ב

 
שונות
תקן מוסכם למז"מ של האגודה האמריקאית לבדיקות חומרים שמספרו F2245-04 לתיכון כלי טיס תקנה 94א(ד) לתקנות התיעוד 

 

2. מסמכים המפורסמים לעיון הציבור באתר הרשות:

המסמכים הבאים נדרשים להיות מפורסמים לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות ולהלן קישורים אליהם:

המסמךהדין המחייב הפקדתו

  אמנת תעופה אזרחית בין לאומית (אמנת שיקגו)

 

סעיף 170 לחוק הטיס

תקנות התעופה הפדרליות האמריקניות (הפ.א.ר)

תקנה 1 לתקנות ההפעלה וכן תקנה 1 לתקנות התיעוד

פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדללים את שכבת האוזון

תקנות 151(ג)(5), 287(4) ו- 411(ב1) לתקנות ההפעלה

התקנות הבינ"ל למניעת התנגשויות בים 1972

תקנה 411א(2) לתקנות ההפעלה

Regulation EC 785/2004  של הפרלמנט האירופאי ושל המועצה מיום 21/4/04 בעניין חובת ביטוח למפעיל אווירי ומפעיל כלי טיס כפי שתוקנה בתקנת המועצה מספר 285/2010 מיום 6/4/2010

תקנה 12 לתקנות הביטוח

כללי כושר אווירי – תקני רישוי לכלי טיס

 

מפרטי רישוי של הסוכנות האירופית לבטיחות אווירית (EASA) – כללי כושר אווירי לדאון ולבלון מאויש

 

 

תקנה 1 לתקנות התיעוד

 

 

תקני נאט"ו - כללי כושר אווירי לכלי טיס מוטס מרחוק

 פרק S בתקן הבריטי - כללי כושר אווירי למז"מ

 

 

3. הודעות על שינויים בהוראות הטכניות לחומרים מסוכנים לפי סעיף 74(ח) לחוק הטיס:

 

4. צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי לטיסות פנים ארציות):

ב - 12 באוגוסט 2010 פורסם צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות), התש"ע - 2010 . לקישור למפה המופקדת לעיון הציבור במשרדי רת"א, בה מסומנים "אזור הצפון" ו- "אזור הדרום" כהגדרתם בצו זה, לחצו כאן: מפת אזור הצפון ואזור הדרום.

 

5. הודעות על שינויים לתקנות הביטוח לפי סעיף 11 לתקנות הביטוח: