לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

זכויות ותנאי שימוש  -אתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית

כללי

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלה המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר .

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלה המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר .

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים ואין לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות או לכל מטרה אחרת שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות כל דין.
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.
המצטט, על-פי כל דין, תכנים מתוך החומר המוגן,כאמור, יציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. כל סילוף, פגימה, שינוי ופעולות כיוצא באלה המשנות את תוכנו או צורתו של החומר המוגן, לרבות כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערכו של החומר המוגן (בין שיש בה כדי לפגוע בבעל זכויות היוצרים (לרבות פגיעה בשמו, כבודו, מעמדו, תפישתו על-ידי הזולת וכיוצא באלה) ובין שאין בה לעשות כן) אסורות.  

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.  
מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה אישית, למשתמש בלבד, וכי אין הוא רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

אחריות
השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("As Is").
מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש או באחריות  לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות, והאחריות על המשתמש לוודא, בדומה לאמור להלן, כי המידע בו הוא משתמש או שעליו הוא מסתמך מתאים לצרכיו (לרבות לעניין מהימנותו, מידת עדכניותו וכיוצא באלה).
מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט כגון (cgi Java, JavaScript, Active-X) :

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות המשרד, עובדיה ונציגיה.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים .ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש, החלים עליהם בשינויים המתחייבים.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. המשרד אינו אחראי, בכל צורה שהיא, לתוכנו של המידע המוצג באתרים המקושרים, לטיבו, לאיכותו או למהימנותו. כל שימוש במידע באתרים המקושרים הוא אחריותו של המשתמש.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר, בתכנים שבו או בקישור. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).
אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מוזמן להודיע על כך למנהל האתר, כאמור.

הגנת הפרטיות
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.