1.   פטור לעובדי טיס המועסקים על ידי רש"ת כמאמנים מפקחים על תנועה אווירית וכמאמנים תדרכיני מודיעין טיס