ביום כ"ט באדר התש"ף (25 במרס 2020) נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020, אשר מאריכות את תוקפו של כל "אישור רגולטורי" (כגון: רישיון, אישור פטור וכיוצא באלה), שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שמיום י"ד באדר התש"ף (10 במרס 2020) עד יום ט"ז בסיוון התש"ף (10 במאי 2020) (להלן – התקופה הקובעת), בחודשיים נוספים ממועד פקיעתו.

בהתאם לתקנות אלו, תוקפו של כל אישור רגולטורי, כמפורט למטה, שפקע או אמור לפקוע בתקופה הקובעת, יוארך באופן אוטומטי בחודשיים מיום פקיעתו:

  • א. תעודה רפואית;
  • ב. רישיון מדריך טיסה, רישיון טכנאי לבדק לכלי טיס, הגדר חקלאי והגדר טייס ניסוי ברישיון טיס;
  • ג. אישור רישיון או הגדר מאת מדינה חברה;
  • ד. תעודת כושר טיסה;
  • ה. תעודת רישום לסחרן;
  • ו. אישור מיתקן עזר לטיסה;
  • ז. פטור מהוראות לפי חוק הטיס;

לפי תקנה 2(ד) לתקנות האמורות לא תגבה אגרה עבור הארכת התוקף כאמור.

יודגש כי ההסדר האמור לעניין הארכת התוקף בחודשיים ממועד הפקיעה לא חל לגבי אישור רגולטורי שנקבע לגביו במפורש שתקנות שעת חירום האמורות לא יחולו לגביו. 

לצפייה >>  לחצו כאן