לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז- 1977 (להלן- "תקנות הרעש")  ובתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז- 1977 (להלן- "תקנות התיעוד") ,  שעניינו בתמצית כדלקמן:

  1. מבוקש להחליף את נוסח תקנה 3 לתקנות הרעש הקיים כיום, לפיו ההפניה לכללי רעש של כלי טיס הקבועים בנספח 16 לאמנת שיקגו היא חלקית בלבד,  ובמקום זאת נוסח התקנה יפנה לנספח 16 לאמנת שיקגו במלואו, על כל פרקיו; 
  2.  
  3. מבוקש לתקן את נוסח תקנה 3 לתקנות הרעש,  כך שהחריגים לדרישה בדבר תעודת רעש יהיו כדלקמן, במפורש או במשתמע:    כלי טיס הפועל פעילות אווירובטית, הפועל לשם כיבוי אש, לשם איבוק או ריסוס בחקלאות, מז"מ, בלון, דאון, וכן כלי טיס הפועל תחת תעודת כושר טיסה ניסיונית, וכלי טיס הפועל  תחת הרשאה מיוחדת לטיסה לצורך ניסויים לאחר ייצור; 
  4.  
  5. מבוקש לתקן את תקנה 87 לתקנות התיעוד, כך שמקום שמבוקשת תעודה לכלי טיס מסוג "הרשאה מיוחדת לטיסה"  יהיה למנהל רת"א  או למי שהסמיך מטעמו בהקשר הנדון, אפשרות, בהתאם לשיקול דעתו,   לפטור את כלי הטיס במסגרת אותה ההרשאה מעמידה בכללי רעש, הנקבעים בתעודת הרעש לכלי הטיס.

מצורפים בזאת לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון בתקנות הרעש בתבנית החקיקה כולל דברי הסבר ו התיקון הנלווה לו בתקנות התיעוד .
לא נדרש ביחס לתיקון חקיקה זה דו"ח השפעת רגולציה (RIA), שכן משמעותו המרכזית של תיקון חקיקה זה - הפחתת הרגולציה על הציבור בעל העניין.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד לתאריך 3/3/19 לכל המאוחר.  
את ההערות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל הישירה על עו"ד יבינה זכאי - בראונר מהמח' המשפטית של רת"א בכתובת: zakayy@mot.gov.il
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים, לשם ליבון ההערות בעל-פה במסגרת דיון ברת"א.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א ולציבור בעלי העניין.

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.