לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל), התשע"ט-2018.

רקע כללי:
בפני רשות התעופה האזרחית הועלה צורך מקרב גופים ביטחוניים להחריג את כלי הטיס שהם מפעילים מההוראות לפי חוק הטיס, וזאת לאור המאפיינים של כלי הטיס ושל אופן ההפעלה שלהם בידיהם. בהתאם לכך גובשה הצעת התקנות שבנדון, המבקשת ליצור את האיזון המתאים בין הצורך של הגופים הביטחוניים לבין בטיחות התעופה האזרחית. כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.
מצ"ב נוסח התקנות המוצעות בתוספת דברי הסבר .

כן מצורף " טופס העברת הערות ", לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התקנות המוצעות, בכתב, עד ליום כ' במרחשון התשע"ט (29/10/2018); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.