לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

שלום רב,

רשות התעופה האזרחית (להלן – "רת"א") מבקשת לקדם תיקון חקיקה,  שעניינו הפללת כללי הפעלה לטיסן נהוג רדיו, באמצעות הכללת תקנות 165 ו- 180ז(ג) לתקנות ההפעלה ( הקובעות בהתאמה, איסור הפעלת טיסן נהוג רדיו באופן המהווה סכנה, וכללי הפעלה בטוחה לטיסן נהוג רדיו)  -  בתקנה 545 לתקנות ההפעלה.
מטרת תיקון התקנה המוצע לאפשר להכליל את כללי ההפעלה הבטוחה לטיסן נהוג רדיו, בשלב השני,  בתקנות העבירות המנהליות, ולקבוע קנסות מנהליים בגינן,  על מנת לייעל את האכיפה בתחום.
תיקון החקיקה פורסם לציבור בעל העניין, התקבלו לגביו מספר הערות בכתב מגורמים שונים - אזרחים, איגודים ואגודות וגורמים באקדמיה העוסקים בענף  ודיון בע"פ התקיים במשרדי רת"א ביום 11/10/18.
חלק ניכר מן ההערות והשאלות  -  אינן רלבנטיות, בהיותן מתייחסות לסוגיות של כללי ההפעלה לטיסן נהוג רדיו עצמם, בעוד תיקון חקיקה זה אינו עוסק בשינוים, תיקונם או ביטולם של כללי ההפעלה לטיסנים אלא רק בהפללתם, או לחלופין מתייחסות לסוגיות שיעלו בעתיד, במסגרת אסדרה מקיפה וכוללת לענף הטיסנים והכטב"מים ו/או בשלב השני של תיקון חקיקה זה שעניינו הטלת קנסות מנהליים על הפרת הכללים באמצעות תיקון בתקנות העבירות המנהליות.

מצ"ב  טבלה   ובה הערות הציבור בעל העניין שהתקבלו בנושא,  ותשובותיה של רת"א לכל אחת מן ההערות שהתקבלו.

בעקבות הערות הציבור רת"א לא מצאה לנכון לשנות מנוסח התיקון המוצע או מדברי ההסבר לו.
לעיון הציבור המעוניין ולידיעתו.


 

גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסום שלמטה והמשך קידום הנושא של תיקון תקנה 545 בתקנות ההפעלה – הפללת כללי הפעלה בטוחה לטיסן נהוג רדיו, נבקש להודיעכם כי ביום ה', 11/10/18, בין השעות 09:00 - 12:00 בבוקר,   צפוי להתקיים במשרדי רשות התעופה האזרחית, בבית גולן, קריית שדה התעופה (אייר פורט סיטי), בחדר הדיונים הגדול בקומה 2, דיון עם ציבור בעלי העניין וגורמי המקצוע ומשפטנים מרת"א העוסקים בנושא, בו יוצג התיקון המוצע, וכן יישמעו וילובנו הערות הציבור ביחס אליו (בדגש על אלה שנתקבלו בכתב).
בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.
ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקון המוצע ואת ההזמנה לדיון לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.
הודעות בדבר הגעה לדיון על ידי נציג מטעמכם נא לשלוח לעו"ד יבינה זכאי- בראונר מהמחלקה המשפטית ברת"א בדוא"ל שכתובתו: zakayy@mot.gov.il


 

רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (להלן- "תקנות ההפעלה"), שתכליתו הפללת תקנות 164, 165 ו- 180ז(ג) בתקנות ההפעלה, שעניינן הוראות הנוגעות למרחבי האוויר המותרים להפעלת טיסן נהוג רדיו, וכן כללי הפעלה בטוחה לטיסן כאמור.

זהו השלב הראשון בתהליך שעניינו תיקוני חקיקה, שתכליתם בסופו של דבר, לעגן קנסות מנהליים בגין הפרת הוראות אלו, ובכך לייעל את האכיפה בתחום, וזאת מן הטעמים המפורטים בדברי ההסבר לתיקון המוצע.

מצורפים בזאת לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון  כולל דברי הסבר וכן  דו"ח השפעת רגולציה   (RIA).

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד לתאריך 19/718 לכל המאוחר.    

את ההערות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל הישירה על עו"ד יבינה זכאי- בראונר במחלקה המשפטית של רת"א: zakayy@mot.gov.il

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים, לשם ליבון ההערות בעל-פה במסגרת דיון ברת"א.

ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א ולציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.