לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

בתאריך 12.9.2017 הופצו לעיון הציבור הצעת תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מרישיון הפעלה מסחרית), התשע"ז 2017.

להצעת התקנות התקבלה ביום 10.11.2017 התייחסות כתובה  של חברת "אילן ארד תעופה" בע"מ.

לאחר שכלל הטיעונים שנכללו בהתייחסות שהתקבלה נשקלו בקפידה ונלמדו, לא מצאנו לנכון לערוך שינוי בהצעת התקנות.

כמו כן מצורף מסמך תשובות  רת"א להתייחסות שהועברה.

 


 

 

מצ"ב לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו:

תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מרישיון הפעלה מסחרית), התשע"ז - 2017 , שבכוונתנו לקדם.

 

בתמצית:

 

חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג - 1963 (להלן – החוק) קובע חובת קבלת רישיון הפעלה מסחרית לכל סוג של הפעלה מסחרית. הפעלה מסחרית מוגדרת כ"הפעלת כלי טיס לצורכי עסק שעיקרו הסעת נוסעים, הובלת טובין או מתן שירות, באמצעות כלי טיס, בתמורה". כל פעילות מסחרית מחייבת כיום קבלת רישיון הפעלה מסחרית. סעיף 6 לחוק קובע, כי "השר רשאי, בתקנות, לקבוע סוגים של הפעלות מסחריות שלא יינתן עליהן רישיון או שיינתן בהגבלות ובסייגים שיקבע". משכך, ניתן לפטור בתקנות סוגי הפעלות מסחריות מחובת רישיון הפעלה מסחרית. טרם הותקנו תקנות לפטור לפי סעיף זה.

 

ביום 22.10.2014, התקבלה החלטה מספר  2118 של הממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי, במסגרתה נקבע יעד למשרדי הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים. במסגרת זו, נבחנו המהויות המוסדרות ברישיון הפעלה מסחרית ונבדק לגבי כל סוג של הפעלה מסחרית האם יש צורך להעניק רישיון כאמור או שניתן לפטור מחובת קבלת רישיון בהתאם לסעיף 6 לחוק.

 

בהתאם, מוצע לפטור מחובת רישוי מסחרי את סוגי ההפעלות הבאות:

 1. הפעלה מסחרית של כלי טיס בחקלאות

 2. עבודות אוויר  -

כדוגמאות לסוגים של עבודות אוויר שיהיה לגביהם פטור מחובת רישוי מסחרי, ניתן למנות את הפעילויות הבאות:

 • גרירת כרזות ופרסום מהאויר;
 • צילום או סקרים מהאויר;
 • הפעלת כלי טיס רוטורי בעבודות בניה או תיקונים;
 • סיורים מעל קווי חשמל (ובכלל זה ניקוי מבודדים וקווי חשמל) או צינורות נפט;
 • הפעלת כלי טיס רוטורי עם מטען חיצוני;
 • טיסות כיול;
 • טיסות ניסוי;
 • מופעי אוויר עם מטוסי גלריה;
 • השכרת כלי טיס.

 

 

הפטור כאמור יחול גם על הפעלת כלי טיס בלתי מאויש (שהוא כלי טיס לכל דבר ועניין) כל עוד הוא מועסק בעבודות אוויר.

 

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועמדים בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום ט' בחשוון תשע"ח, 1.11.2017; את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: zaltzberge@mot.gov.il

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.  ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.