לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

גא"נ שלום רב,

בהמשך לקידום תיקון התקנות שבנדון, כמפורט מטה, לאחר מיצוי השיח עם הציבור וליבון הנוסח - מצ"ב הנוסח אותו בכוונתנו לקדם לחתימת שר התחבורה והבטיחות בדרכים:

מצ"ב קישורים לאלה –

  נוסח התיקון המוצע ;

  דברי הסבר לתיקון המוצע ;

  דו"ח ה- RIA שנערך ;

  הערות הציבור שהתקבלו והתייחסות רת"א אליהן .

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את נוסח התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

  


 

גא"נ שלום רב,
בהמשך לפרסום שלמטה והמשך קידום הנושא נבקש להודיעכם כי ביום ג', י"ח במרחשון, התשע"ח (07/11/2017), בין השעות 09:00 ו- 11:00, יתקיים, במשרדי רשות התעופה האזרחית שבקריית שדה התעופה (בחדר הדיונים בקומה ב'), דיון בו יוצג התיקון המוצע וכן יישמעו וילובנו הערות הציבור ביחס אליו (בדגש על אלה שכבר התקבלו).

בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.
ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקון המוצע ואת ההזמנה לדיון, לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

מצ"ב הנוסח המעודכן של התיקון המוצע .

 


 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע  לתיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות ההפעלה) בעניין שימוש במערכת EFB (הכולל גם דברי הסבר ו"נוסח משולב").

כן מצ"ב " דוח סיכום הערכת השפעות הרגולציה (RIA) " בעניין.

רקע כללי:

בשנים האחרונות הופך השימוש במערכת EFB (Electronic flight bag בלע"ז) במסגרת הפעלה של כלי טיס שונים לשכיח יותר ויותר, בכך שהמערכת מחליפה מידע ונתונים שבאופן מסורתי היו מועלים לטיסה כניירת לסוגיה.

החדשנות של הדבר, והצורך ביצירת ממשק עבודה בטוח בין מערכת ה- EFB לבין כלי הטיס ולבין צוות האוויר, הובילו את הארגון הבין-לאומי לתעופה אזרחית (ICAO) לקבוע אמות מידה לעניין השימוש במערכת EFB לגבי מטוסים ומסוקים, בהפעלה כללית ובתובלה אווירית מסחרית, זאת במסגרת החלקים השונים לנספח 6 לאמנה.

התקנות המוצעות מבקשות ליישם את אמות המידה האמורות לפי חוק הטיס, לגבי כלל כלי הטיס, תוך יצירת הסדרים מתאימים למאפיינים השונים של השימוש במערכת, ובכלל זה הבחנה בין השימוש במערכת EFB בהפעלה כללית (לגביה יש הוראות לביצוע אולם אין צורך באישור המנהל למערכת ולתפקידיה) לבין השימוש בה בהפעלה מסחרית (לגביה, בצד הוראות הביצוע יש צורך באישור המנהל למערכת ולתפקידיה).

במסגרת זו מבוקש, בין היתר, לתקן את תקנה 18 לתקנות ההפעלה, לעניין אבזרים אלקטרוניים מיטלטלים, ולהוסיף שלוש תקנות חדשות, 35א עד 35ג, בהן יפורטו הוראות הביצוע הנדרשות לגבי שימוש במערכת EFB (בין שהיא נישאת ובין שלא) וכן ההוראות לעניין הצורך באישור המנהל לגבי תובלה אווירית מסחרית.

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום א' באלול התשע"ז (23/08/2017) את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.