לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

מועברת בזאת בשנית לעיון הציבור הצעה לתיקון לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע – 2009 (להלן – "תקנות האגרות"), שעיקריה שינוי תעריפי האגרות שרת"א נוהגת לגבות בגין הגשת בקשה לקבלת היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר מישראל או אליה, באמצעות אגף קשרי תעופה בין- לאומיים ברשות התעופה האזרחית.

מצורפים בזאת: נוסח לתיקון התקנה המוצע ; מסמך דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנה המוצע ; טבלת שאלות הציבור ותשובות רת"א לשאלות ; מכתב ובו חוו"ד משפטית בתגובה למסמך ובו הערות משפטיות להצעת תיקון התקנה.

 


 

 1. מועמד בזאת לעיונכם והערותיכם, ככל שתמצאו לנכון, קובץ ובו תיקון לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשע"ד - 2014 שבכוונתנו לקדם, וכן קובץ עם דברי הסבר.
 2. בקבצים תוכלו למצוא את נוסח התקנות המוצע ואת דברי ההסבר המפורטים לו.
 3. בתמצית:

א.         תקנה 32 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע – 2009 מסדירה תשלום אגרות לרשות התעופה האזרחית (להלן- "רת"א")   
בגין מתן אישור לטיסות שכר, אשר מוצא כהיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר בין-לאומיות.

ב.         לשם הוצאת היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר בין-לאומית יש להגיש בקשה לאגף קשרי תעופה בינלאומיים ברת"א  (להלן- "האגף").

ג.          אופן הוצאת היתר ההפעלה מוגדר בנוהל רת"א מספר  AT 1.1.402 "מתן היתר הפעלה לביצוע טיסות שכר למדינת ישראל וממנה"  
המפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של רת"א (להלן-  "הנוהל").

ד.         אחד מהתנאים לקבלת היתר הפעלה כאמור לפי הנוהל הוא תשלום אגרה, בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנה 32 לתקנות העיקריות.

ה.         סכומי האגרות מחושבים לפי מטריצה התלויה בשני משתנים: האחד-  מספר הטיסות המבוקש,  והשני- פרק הזמן לפני המועד המתוכנן 
לטיסה הראשונה בו הוגשה הבקשה לאגף. שני משתנים אלו הינם המשתנים העיקריים הקובעים את תשומות העבודה הנדרשות מעובדי האגף
הרלוונטיים לשם טיפול בבקשה. ככל שמבקש היתר הפעלה מרכז יותר טיסות באותה בקשה להיתר הפעלה, ולא מגיש בקשה נפרדת לכל 
טיסה, הדבר מצריך פחות משאבי כוח אדם.  ככל שהטיסות מוגשות זמן רב יותר מראש, כך ניתן  לתכנן את הקצאת תשומות העבודה באגף
בצורה יעילה ונוחה יותר.

ו.          התיקון המוצע נועד לשרת מספר  תכליות, כלהלן :

 1. i.       מתן הנחת כמות במטרה לעודד מבקשי שירות לרכז טיסות בבקשת היתר אחת ובכך לייעל פעילות.
 2. ii.      הגדלת הדיפרנציאציה בין סוגי הטיפולים השונים ועידוד התנהגות של מבקש השירות באופן שהבקשה להיתר תוגש במועד,  כנדרש
  בתקנות טיסות השכר.

iii.     תיקון המונחים: "טיפול מוקדם", "טיפול רגיל" ו- "טיפול דחוף",  כך שהתנהגות העולה בקנה אחד עם תקנות השכר תוגדר כ"טיפול
רגיל" ולא כהתנהגות שהיא יוצאת דופן לטובה.

 1. iv.     תיקוני מונחים לצורך התאמתם למונחים העדכניים בדיני הטיס, לאור תיקון שבוצע בשנת התשע"א לחוק רישוי שירותי התעופה.
 2. תמצית זו אינה ממצה את מהות נוסח התקנות המוצע, המועבר לעיונכם ולהערותיכם, ככל שתמצאו לנכון, על דברי ההסבר המפורטים להם.
 3. נודה על קבלת הערותיכם המפורטות, ככל שישנן,  לנוסח התקנות המוצע, בכתב, עד ליום 19.10.14; את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: zakayy@mot.gov.il

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.