לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בהמשך להפצת הצעת התקנות למטה מכאן לעיון ציבור בעלי העניין והערותיו, ובהמשך להערות הכתובות שהתקבלו מהציבור והדיון שנערך ברת"א ביום 8.9.2016, מפורסמים בזאת לעיונכם וידיעתכם: טבלה המפרטת את  הערות ציבור בעלי העניין ותשובות רת"א להערות כאמור,  נוסח מעודכן של תיקון התקנות המטמיע את אותן הערות שהיו מקובלות על רת"א ואשר אותו בכוונת רת"א לקדם, וכן נוסח משולב עדכני ו דברי הסבר עדכניים .


 

מועמדת לעיונכם והערותיכם הצעה לתיקון לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977-  שעיקריה:

  • הוספת כללי כושר אווירי לכטמ"מ מסוג מטוס, הוספת האפשרות להוצאת תעודת סוג בקטגוריה מוגבל לכטמ"ם והוספת הגדרות נדרשות;
  • הוספת כללי כושר אווירי לבלון חופשי מאויש;
  • הוספת האפשרות להוצאת תעודת סוג לבלון קשור מאויש;
  • הוספת הגדרת "סוג מיוחד", הוספת פסקה (5) להגדרת "כללי כושר אווירי", והוספת סמכות המנהל להורות על כללי כושר אווירי לכלי טיס מסוג מיוחד;
  • התאמת כללי כושר אווירי למטוס בקטגוריה "רגיל" בעל תצורת מושבים, למעט מושב הטייס, של שלושה עשר מושבים או פחות - תיקון פסקה (3) להגדרת "כללי כושר אווירי;
  • מספר תיקונים מבהירים.

מצורפים בזאת  נוסח לתיקון התקנות המוצע; מסמך  דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנות המוצע;  ונוסח משולב .

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעת תיקון התקנות עד ליום א',  ה- 3.7.16.

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.