לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

גא"נ שלום רב,

בהמשך להפצת תיקון התקנות שבנדון והמשך קידום הנושא נבקש להודיעכם כי התקבלה מציבור בעלי העניין הערה אחת בלבד, בכתב, מאת איגוד הדאייה, ביום 28/2/2017. 

האיגוד קובל על כך שגיל טייס מתלמד עם הגדר דאון לפי הצעת התיקון עומד על 15 שנים בעוד במדינות מערביות שונות בעולם עומד על 14 שנים, ומבוקש להשוות את הדין הישראלי למדינות זרות בהקשר זה.

גורמי המקצוע יחד עם גורמים משפטיים ברת"א דנו בהשגתו של איגוד הדאייה והשיבו להערה זו בכתב, ביום 28/3/2017.

רת"א דחתה את ההערה שלעיל, מן הנימוקים המצוינים במכתב התשובה לאיגוד הדאייה. 

העתקי ההתכתבות בהקשר זה בין רת"א לבין איגוד הדאייה-  מצ"ב לעיונכם קישורים ל-  ההערה ו התשובה .   

בהיעדר הערות נוספות מציבור בעלי עניין,  הועבר נוסח התיקון המבוקש לאישור מחלקת נוסח החוק במשרד המשפטים, ולאחר מכן יונח על שולחנה של וועדת הכלכלה של הכנסת.

לא בוצעו שינויים בנוסח התיקון המוצע שפורסם במקור.


 

רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א – 1981 (להלן- "תקנות הרישיונות"), שתכליתו הקלה עם ציבור בעלי העניין והשוואת הדין לסטנדרטים הבינ"ל ולדינים של מדינות מערביות, בכל הקשור להצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס מתלמד, בכלל,  וביחס לטייס מתלמד עם הגדר דאון בפרט,  וכן הצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס פרטי עם הגדר דאון, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר.

 מצורפים בזאת לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון המוצע ערוך כ קובץ משולב , באמצעות תבנית החקיקה , דברי הסבר מפורטים  וכן  דוח השפעת רגולציה (RIAׂ), הצערת גיל טייס מתלמד והגדר דאון.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד ליום 1/3/2017 לכל המאוחר.     

את ההערות ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: zakayy@mot.gov.il.  

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.

ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.