לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  

 

גא"נ שלום רב,

 

בהמשך לקידום תיקון התקנות שבנדון, כמפורט מטה, לאחר מיצוי השיח עם הציבור וליבון הנוסח - מצ"ב הנוסח אותו בכוונתנו לקדם לחתימת שר התחבורה והבטיחות בדרכים:

  1. לגבי תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 - מצ"ב קישורים:

            -  לנוסח התיקון המוצע בתקנות ההפעלה  

            -   ולדברי הסבר לתיקון המוצע בתקנות ההפעלה

 

      2. לגבי תיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981, מצ"ב קישורים:

            -  לנוסח התיקון המוצע בתקנות הרישיונות 

            -   לדברי הסבר לתיקון המוצע בתקנות הרישיונות

 

יצוין כי התיקון בתקנות הרישיונות טעון עוד את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את נוסח התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 


 

 

גא"נ שלום רב,

בהמשך להפצת תיקון התקנות שבנדון, ולמפגש עם ציבור בעלי העניין שנערך ביום 28/08/2016 ושמיעת הערותיו, מצ"ב נוסח מעודכן לתיקון המוצע בתקנות  ההפעלה לעניין UPRT (בתיקון המוצע בתקנות הרישיונות אין כל שינוי ביחס לנוסח שהוצג בעבר).

כן מצ"ב  הערות הציבור שהתקבלו עד כה בנוגע לתיקון שבנדון (מודגשות בצהוב).

בהמשך לשמיעת הערות הציבור נערכו מספר תיקונים בנוסח המוצע לתיקון בתקנות ההפעלה, ולכן הוחלט לעמידו שוב לעיון ולהערות הציבור.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום י"ט בחשון התשע"ז (20/11/2016); את ההערות, על-גבי טופס ההערות המצ"ב, ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע מפגש נוסף עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 


 

גא"נ שלום רב,

בהמשך להפצת תיקון התקנות שבנדון והמשך קידום הנושא נבקש להודיעכם כי ביום א', כ"ד באב, התשע"ו (28/08/2016), בין השעות 09:00 ו- 11:00, יתקיים, במשרדי רשות התעופה האזרחית שבקריית שדה התעופה (בחדר הדיונים בקומה ב'), דיון בו יוצג התיקון המוצע וכן יישמעו וילובנו הערות הציבור ביחס אליו.

בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים ואת ההזמנה לדיון לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

ככל שלקראת הדיון יעודכן נוסח התיקון המוצע - יופץ הנוסח המעודכן וכן יועמד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשת התעופה האזרחית.

תשומת ליבכם מופנית לתיקון המוצע לתקנה 429 לתקנות ההפעלה.

לכתחילה הוצע תיקון טכני, שעניינו חידוד "מדרגות" הנוסעים ומספר הדיילים הנגזר מכך; עם זאת, לאחר עיון בהוראות הפ.א.ר. המקבילות (121.391) הוחלט לתקן את התקנה כך שתוכנה יהלום את הוראות הפ.א.ר. האמורות במלואן ( מצ"ב נוסח התיקון המוצע (ב"עקוב אחר שינויים" וכן דברי הסבר מתאימים)).

לעת הזו אין שינוי בנוסח התיקון המוצע לתקנות הרישיונות.

 


 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתיקון בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות ההפעלה) וכן נוסח מוצע לתיקון בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן - תקנות הרישיונות).

רקע כללי:

הגורם המוביל לתאונות טיס קטלניות בתעופה המסחרית בעולם, בין השנים 2001 ו- 2011, היה אובדן שליטה על כלי הטיס תוך כדי טיסה (Loss of Control Inflight – LOC-I).

ההסכמה הרחבה בקרב כלל בעלי העניין בתעשיית התעופה האזרחית בעולם, לפיה יש לרכז מאמץ ולפתח דרכי פעולה לנוכח הסיכון שבאובדן שליטה על כלי טיס תוך כדי טיסה, הובילה לפיתוח תפישת אימונים ייעודית לעניין הימנעות ממצב טיסה בו כלי הטיס, באופן בלתי מכוון, חורג מהפרמטרים המאפיינים טיסה המתבצעת ברגיל, ולהיחלצות ממצב טיסה כאמור (UPRT - Upset Prevention and Recovery Training).

בעקבות מחקר מעמיק, אשר היו מעורבים בו נציגים של רשויות תעופה אזרחיות ממדינות שונות, גופים שונים של חקירות תאונות אוויריות, איגודים מקצועיים, חברות תעופה ובתי ספר לטיס, נמצא שטייסים אשר היו מעורבים באירועים של אובדן שליטה על כלי טיס תוך כדי טיסה, לעיתים קרובות, לא הגיבו כלל טרם הכניסה למצב בו כלי הטיס, באופן בלתי מכוון, חרג מהפרמטרים המאפיינים טיסה המתבצעת ברגיל, או הגיבו בצורה שגויה לדבר, וכן שגו, במצב טיסה כאמור, בניסיון להיחלץ ממנו.

במהלך 2012, ICAO,EASA  וה-FAA החליטו לשלב כוחות ולגבש גישה מוסכמת על-מנת לנסות ולהפחית את שיעור התאונות והתקריות האוויריות המתחוללות כתוצאה מאובדן שליטה על כלי טיס תוך כדי טיסה, וזאת בדרך של קביעת חובה לערוך אימונים להימנעות ממצבים כאמור והיחלצות מהם.

כפועל יוצא מכך, גיבש ICAO הצעה לתיקון הוראות נספח 1 (שעניינו רישוי עובדי טיס ובכל זה טייסים) והוראות נספח 6 (חלק I) לאמנת שיקגו (שעניינו הפעלת מטוסים בתובלה אווירית מסחרית - הובלת נוסעים ומטען בתמורה), באופן שיטמיע את החובה לערוך אימונים כאמור, אם בשלב הרישוי האישי של מבקש רישיון טייס, ואם כאימון כשירות בשלב העסקתו של בעל רישיון טייס כאיש צוות אוויר, במסגרת האימונים לשמירת כשירותם של טייסים לשמש בתפקיד זה.

בד-בבד, פיתח ICAO מסמך מנחה לעניין זה, הוא Doc 10011" Manual on Aeroplane Upset Prevention and Recovery Training", ובו, בין היתר, התייחסות מפורטת לתופעה וכן הוראות מפורטות לעניין אופן יישום החובה לערוך אימונים כאמור.

ביום 07/04/2014 אומץ בידי ICAO תיקון מס' 38 לנספח 6 (חלק I), בו נקבעו, בין היתר, אמות המידה הרלבנטיות לעניין אימונים להימנעות ממצבי אובדן שליטה על כלי טיס תוך כדי טיסה, והיחלצות מהם. במסגרת תיקון זה תוקן סטנדרט 9.3.1 שעניינו: "Flight crew member training programmes", כך שאל רשימת הנושאים המפורטים בתוכנית ההדרכה לאנשי צוות, אותה מחויב מחזיק רישיון הפעלה אווירית לקבוע ולקיים, הן לגבי הדרכה קרקעית והן לגבי הדרכה בטיסה, תתווסף גם החובה לערוך הדרכה בנושא: "Upset prevention and recovery training".

מטרת התיקון המוצע בתקנות ההפעלה היא ליישם את התיקון בנספח 6 בדין הישראלי (בשלב זה במסגרת הפרק השלושה- עשר לתקנות ההפעלה, שעניינו: "הפעלה מסחרית של כלי טיס גדולים". כאשר בעתיד בכוונת רת"א לקדם תיקון כאמור גם במסגרת הפרק השנים-עשר לתקנות ההפעלה, שעניינו: "הפעלת מוניות אוויר").

מטרת התיקון המוצע בתקנות ההפעלה היא ליישם את התיקון בנספח 1 בדין הישראלי לעניין אימונים להימנעות ממצבי אובדן שליטה על כלי טיס תוך כדי טיסה, והיחלצות מהם, במסגרת תהליך הרישוי האישי של מבקש רישיון טייס. 

כן מבוקש במסגרת התיקונים המוצעים בתקנות ההפעלה והרישיונות לבצע כמה תיקונים שעניינם אינו UPRT (בין היתר לגבי התנאים להפעלה ב- CAT II-III; מספר דיילים מזערי; הגדר מכשירים).   

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

מצ"ב נוסח התיקונים המוצעים, בתוספת דברי הסבר ו"נוסח משולב"  ( הפעלה ו רישיונות ) (לתשומת לבכם: הנוסח המשולב כלי עזר בלבד! הנוסח המחייב הוא רק זה שמופיע במסגרת התיקונים המוצעים).

כן מצורף "טופס העברת הערות", אחד לכל תיקון מוצע ( הפעלה ו רישיונות ), לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום כ"ו בתמוז התשע"ו (01/08/2016); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.