לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסומים שלמטה ולשמיעת הערות ציבור בעלי העניין להצעת תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), ולתיקונים הנלווים לה בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981  ותקנות הטיס (מכוני הבדק), התשע"ג – 2013  מפורסמים בזאת לעיון הציבור ולידיעתו:

-   התייחסויות רת"א להערות ציבור בעלי העניין  להצעות התקנות דלעיל;

-  נוסח מעודכן להצעת תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), בו  מסומנים השינויים שבוצעו בנוסח לעומת הגרסה שהופצה להתייחסות ציבור בעלי העניין, וכן נוסח חלק ;

-   דברי הסבר לעדכונים העיקריים שנערכו בהצעת תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות) בעקבות שמיעת הערות הציבור כאמור;

-  נוסחים מעודכנים לתיקוני התקנות הנלווים להצעת התקנות כאמור - 

o      תיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) ;

o      תיקון לתקנות הטיס (מכוני בדק) ;

 

הוספת הסדר בנושא צוות בטיחות מסלול - (RST-Runway Safety Team)

בנוסף, בעקבות ביקור שנערך בישראל בחודש נובמבר 2016 של צוות מטעם  ICAO בנושא צוות בטיחות מסלול (RST-Runway Safety Team) , רת"א ערכה גם הצעה לתיקון תקנות הטיס (בטיחות בשדות התעופה של רשות שדות התעופה), במסגרתה מוצעת תקנה 23א חדשה בנושא צוות בטיחות מסלול ועיקרה : ניהול הסיכונים באזורי התמרון והחניה בשדה תעופה באמצעות "צוות בטיחות מסלול " -  שבבסיס פעילותו שיתוף במידע ובתהליכים של כלל ספקי השירות והמפעילים השונים הפועלים באזור התמרון ורחבות החניה או שפעילותם משפיעה על אזורים אלה. 

לפי המדריך לצוות בטיחות מסלול  (Runway Safety Team Handbook) שהוציא ICAO,  האחראי להקמת צוות בטיחות מסלול הוא מפעיל שדה התעופה, כאשר הצוות מהווה חלק מהמנ"ב של מפעיל שדה התעופה, ומטרתו לתאם את נושאי בטיחות בקרב כלל משתמשי השדה.  לפיכך, הצעת תיקון תקנות זו אף היא נלווית להצעת תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות).

בהתאם מפורסמים בזאת  –

-  נוסח מוצע לתיקון תקנות הבטיחות בשדות התעופה בעניין צוות בטיחות מסלול (הן  כנוסח בתבנית החקיקה והן כנוסח משולב )  - לעיון הציבור והערותיו

-   דברי הסבר לתיקון התקנות המוצע.

נודה לקבלת הערותיכם והתייחסותכם לתיקון תקנות הבטיחות בשדות התעופה המוצע בנושא צוות בטיחות מסלול, בכתב, עד ליום 30.11.2016. את ההערות יש לשלוח לכתובת דוא"ל levyr@mot.gov.il.


 

מועמדת בזאת, לעיונכם ולהערותיכם, הצעת תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע"ו – 2016,  שתכליתה להסדיר חובת קיום מערכת ניהול בטיחות (SMS –מנ"ב) בהתאם לסטנדרטים הבינ"ל המעודכנים בנושא זה, כפי שהם באים לידי ביטוי בפרק הרביעי לנספח 19 לאמנת שיקגו, וביתר פירוט בתוספת השנייה לנספח 19, במסגרתה  ייצר ICAO  סטנדרט אחיד ביחס למרכיבי היסוד של המנ"ב (מדיניות הבטיחות ומטרות הבטיחות; ניהול סיכוני הבטיחות; הבטחת הבטיחות; וקידום הבטיחות).

 

הצעת התקנות מבוססת בעיקרה על התוספת השנייה לנספח 19 כאמור ותכליתה ליישם את הוראותיה, ואולם בחלקה היא גם נסמכת על חלק 5 לפ.א.ר, כמפורט בהרחבה בדברי ההסבר להצעת התקנות.

 

בשלב זה מוצע כי התקנות יחולו על:

  • מבקש / בעל רישיון הפעלה אווירית לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה);
  • מבקש / בעל רישיון להפעלת מכון בדק המספק שירותי בדק לבעל רישיון הפעלה אווירית כאמור;
  • מבקש / בעל רישיון להפעלת שדה תעופה;
  • מבקש / בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א.

 

בתקנה 20 להצעת התקנות, שכותרתה הוראות תחילה ומעבר, מוצעות הוראות מעבר ובהן לוח זמנים לקיום תהליך סדור ליישום והטמעה של הדרישות החדשות לגבי מחזיקי רישיונות קיימים.

 

במקביל מוצע לתקן את תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981  ואת תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג – 2013  – ולבטל את החובה הקבועה בהן כיום לקיים מנ"ב (אשר תקבע בתקנה החדשה המוצעת) אך להשאיר בהן את ההוראות הקובעות כי ספר העזר למנ"ב הוא חלק מהסע"מ ומקובץ נהלי מכון הבדק, לפי העניין.

 

בקבצים הבאים תוכלו למצוא את נוסחי התקנות המוצעים וכן מסמכי רקע כלהלן:

 

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעות התקנות עד ליום 16.6.2016. את ההערות יש לשלוח לכתבות דוא"ל levyr@mot.gov.il

 

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.