לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

אחד מתפקידיה של רת"א, הקבוע בסעיף 4(א)(3) לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, הוא: "לפקח על תחום התעופה האזרחית ובכלל זה על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה בכלי טיס המצויים במרחב האווירי של ישראל".

מטרת הפיקוח היא לבדוק האם הגורמים המאוסדרים לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, מקיימים את דיני הטיס ושומרים על מיומנות וכישורי טיסה ברמה נאותה, באופן המבטיח את בטיחות התעופה האזרחית.

במקרים בהם מתגלות לרת"א הפרות של דיני הטיס, רת"א מוסמכת לנקוט בפעולות אכיפה - אם כלפי הרישיון (לפי סעיף 38 לחוק הטיס) ואם באמצעות הטלת עיצום כספי על המפר (לפי פרק י' לחוק הטיס).

בנוסף, במקרים בהם מתגלים ליקויים בטיחותיים שאינם הפרות אצל בעל רישיון, רת"א מוסמכת לנקוט בפעולות כלפי הרישיון.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.