לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

חוק רשות התעופה האזרחית (2005) מגדיר את תפקידי רת"א וביניהם – "לפקח על תחום התעופה האזרחית, ובכלל זה על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה במרחב האווירי של ישראל". מימוש תפקידי רת"א בא לידי ביטוי, בין השאר, בסמכויות המוקנות לה בחוק התכנון והבניה לנושאי בטיחות הטיסה. במסגרת זו, מועברות להתייחסות תחום הגבלות בניה וסביבה ברת"א מגוון רחב של פניות. סווג הפניות נעשה באופן הבא:

  • תכניות מתאר
  • בקשות להיתר בניה
  • בקשות להקמת תוואי תשתית קרקעית (כבישים, קווי חשמל, קווי הולכת גז וכדו')
  • בקשות להקמת מכשול דקיק (תרנים, עגורנים, אנטנות וכדו')

 

החל מינואר 2019 רת"א תספק מענה לפניות מקוונות בלבד

החל מינואר 2018 רת"א לא תספק מידע תכנוני


מענה טלפוני יינתן בין השעות 12:00 – 09:00 בטלפון 03-6332937

קבלת קהל – בתאום טלפוני מראש בלבד.

 

בעלי תפקידים

מפקח תשתיות קרקעיות, הגבלות בנייה ואיכות הסביבה – אדר' פינחס ברגר
מרכזת מחלקה הגבלות בניה – גב' פנינה לוי

 פניות לקבלת עמדת רת"א יש להעביר לתיבת דוא"ל hagbalot@mot.gov.il - בהתאם להנחיות המופיעות בטבלת "טפסי הגבלות בניה" שלהלן.

 

אופן הטיפול בפניות המוגשות לרת"א

במחלקת הגבלות בניה ואיכה"ס קיים מנגנון לטיפול בפניות המועברות לרת"א, בהתייחס לסוגי הבקשות ולאופן השפעתן על בטיחות הטיסה. באופן כללי, מערך הטיפול בפניות נעשה בהתאם לפירוט הבא:

הפניית מוסד התכנון לאישור רת"א נעשה בהתאם למדרג התכניות וההיתרים.

בדיקת הפניה במערכת יה"ב - ברת"א פותחה מערכת בדיקת הגבלות בניה מבוססת GIS אשר קולטת את נתוני הבקשות ובודקת אותם ביחס לתשתיות התעופה המוגדרות במערכת.

ניתוח מהות החריגה - דו"ח מערכת יה"ב נבחן אצל אנשי צוות תחום הגבלות בניה באגף תשתיות ברת"א. במידה ונמצא כי הבקשה זוהתה כמכשול טיסה היא מועברת לניתוח במחלקות אחרות ברת"א. לאחר קיום דיון על מכלול ההתייחסויות ניתנת החלטה אם לאשר את הבקשה כמות שהיא, לדחות אותה או לדרוש עריכת סקר אווירונאוטי על-ידי גורם שלישי.

דחיית הבקשה - כאשר מתקבלת ברת"א החלטה על דחיית בקשה היא מועברת למבקש בליווי נימוק הדחייה. על בסיס נימוק הדחייה, עומדת בפני היזם האפשרות לדרוש הכנת סקר אווירונאוטי כדי לנסות ולהוכיח כי אישור הפרויקט לא יגרום להשפעה מרחיקת לכת או לסיכון לתעופה. כמובן שרת"א אינה מתחייבת לאשר תוצאות סקר כזה.

אישור הבקשה - כאשר רת"א מחליטה לאשר ביצוע פרויקט, בין אם הדבר ניתן באופן מיידי או לאחר שינוי מאפייני הבקשה או ביצוע סקר אווירונאוטי, עשוי הפונה להיות מחוייב בתשלום אגרה בהתאם לתקנות הטיס.

 

טפסים

 
טפסי הגבלות בניהמקווןקובץהנחיות
1. הנחיות להעברת מסמכי תבע לרת"א     הורדה הורדה

2. א. הנחיות להעברת מסמכי בקשת היתר לרת"א
    ב. קבצי DWG דוגמה להעברת בקשה להיתר (שתי גרסאות אוטוקאד)

 

הורדה
 
הורדה  / הורדה

הורדה
3. א.  הנחיות להגשת מכשולים דקיקים
     ב.  בקשה להקמת תורן / מנוף / עגורן
     ג.  קובץ  Excel להגשת בקשה לתורן / אנטנה

 

מקוון הורדה
הורדה

4. א.  בקשה לקו חשמל
    ב.  קובץ Excel להגשת קו חשמל

 

 הורדה

הורדה

5. הנחיות להגשת תוכנית תוואי תשתית קרקעית (כביש / מסילת רכבת)

   

הורדה

6. קישור לדף הגורמים המאשרים באתר שער המידע לרישוי ולבנייה      

 


אגרות
 

אגרות אגף תשתיות

 
    
אגרות אגף תשתיות תשלום שובר אגרה

הערות:

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר, באמצעות האינטרנט, לשלם את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק לאלו המחזיקים במספר שובר אגרה.

למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א

 

קישורים

מסמך רקע לפעילות רת"א בתחומי התכנון והבניה

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.