לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

כחלק מקידום התיקונים שבנדון, בהמשך למפורט מטה, להתייחסות שהתקבלה מחיל-האוויר ולדיונים מקצועיים נוספים שנערכו ברת"א, נמצא מקום לעידכון ולחידוד הנוסח של התיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) במספר נקודות, ובין היתר: קביעת החובה לדווח ליחידת נת"א לפני נחיתה בשטח הפעלה וקבלת אישורה להמראה ממנו וחידוד הנוסח לעניין המראה ממנחת שניתן רישיון להפעלתו בשעה שאינו מופעל בידי מפעילו, וכן הוספת תנאים לעניין מעמדו המשפטי של המנחת לעניין זה.

מצ"ב נוסחים מעודכנים אותם בכוונת רת"א להביא בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, כדלקמן:

  1. נוסח מוצע לתיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 וכן דברי הסבר לתיקון זה [הנוסחים מובאים ב"גרסת שינויים" ביחס לנוסחים האחרונים שלובנו];
  2. נוסח מוצע לתיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;
  3. נוסח מוצע לתיקון תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975.

החפצים בדבר מוזמנים להעביר את הערותיהם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב ובהקדם האפשרי, לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .


 

לקראת הדיון, שנקבע ליום 21/07/2014, בוועדת הכלכלה של הכנסת בתיקון שבנדון -

  1. בהמשך לדיון שנערך בוועדה הנכבדה ביום 18/06/2014, ובהמשך להערות נוספות שהתקבלו, גובש נוסח מעודכן של התיקון המוצע, שעיקריו: הוספה מסודרת של נושאים שנדונו בישיבה אך לא נכללו מלכתחילה בנוסח שלפניה (ואלה עיקריהם: שינוי מונחים והחלפת הגדרת "תובלה אווירית מסחרית"; החלפה גורפת של המילה "אווירון" במילה "מטוס") וכן חידוד ההוראות לעניין הפעלת מטוס זעיר וכלי טיס רוטורי ב"שטח מאוכלס" או בקרבתו, ניסוח מחדש של ההסדר הנוגע להפעלת מטוס זעיר או כלי טיס רוטורי במנחת שניתן רישיון להפעלתו בשעה שהמנחת אינו מופעל וכן הבהרת הוראת המעבר לעניין בעל הגדר מסוק בשטח הפעלה.

הנוסח המעודכן הוא זה שנבקש להביא בפני הוועדה הנכבדה לאישורה.

  1. הואיל והנוסח הזה, אותו נבקש להביא בפני הוועדה הנכבדה, שונה במספר נקודות מזה שהונח בפניה מלכתחילה, אנו מביאים אותו בפניכם בשתי צורות: האחת – "נקייה", כאשר כל השינויים הוטמעו בנוסח; השנייה – ב"עקוב אחר שינויים", וזאת למען שלמות התמונה וכדי שכל מבקש לעמוד על השינויים בין הנוסח שהובא בפני הוועדה לכתחילה לבין זה שאנו מבקשים להביא בפניה עתה יוכל לעשות כן בקלות.

קישורים לנוסחים המעודכנים אותם בכוונת רת"א להביא בפני ועדת הכלכלה של הכנסת מצויים בגוף ההודעה.


 

כחלק מקידום התיקונים שבנדון, בהמשך למפורט מטה ולדיון עם הציבור שנערך ביום 29/07/2013, מצ"ב נוסחים מעודכנים אותם בכוונת רת"א לקדם, כדלקמן:

  1. נוסח מוצע לתיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 וכן דברי הסבר לתיקון זה [הסדרים לעניין "הטסת נוסע", "שטח הפעלה" ועוד];
  2. נוסח מוצע לתיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 וכן דברי הסבר לתיקון זה [הסדרים לעניין מבחן רמה תקופתי לבעל רישיון טייס פרטי/מסחרי/טתב"א; טיסת ניווט, תיקונים נגזרים מהתיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) שלעיל ועוד (תשומת הלב לתיקון תקנה 125 לתקנות אלה, שנוסף עתה בעקבות הדיון המקצועי ברת"א)];
  3. נוסח מוצע לתיקון תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975 וכן דברי הסבר לתיקון זה.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועמדים בזאת לעיונכם, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצ"ב קבצים בהם טיוטת התייחסות גורמי המקצוע ברת"א להערות הציבור, 1 ו- 2.


 

לקראת הדיון בתיקונים המוצעים (שנקבע ליום שני, כ"ב באב התשע"ג (29/07/2013), בין השעות 09:30-12:00, במשרדי רת"א, בחדר הדיונים שבקומה ב'), ובהמשך לפרסומי הנוסח להערות הציבור בעבר, קבלת ההערות ועיבודן - מצ"ב נוסח התיקונים המוצעים ודברי ההסבר להם, כדלקמן:

בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.


 

מועמד בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו הצעת תיקון לתקנות הטיס בעניין מבחן רמה תקופתי, הטסת נוסע באז"ם, טיסת ניווט ותיקונים נילווים שונים, שבכוונתנו לקדם.
בקובץ תוכלו למצוא את נוסח התיקון המוצע, את דברי ההסבר המפורטים לו וכן הצגה של אופן שילוב התיקון בתקנות הקיימות ("נוסח משולב").

בתמצית:
תקנות 37 ו- 38 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 עניינן מבחן רמה תקופתי, לטייס פרטי ולטייס מסחרי, בהתאמה.
ההסדר הקיים היום סובל מליקויים שונים, בין היתר משום שהוא מערבב בין סוג הרישיון לבין מהות ההפעלה שבה מעורב בעל הרישיון בצורה לא ממצה, וטעון תיקון במספר נקודות.
במסגרת התיקון המוצע מבוקש לחדד את הוראות תקנה 37 בכמה נקודות וכן להחליף את תקנה 38, כך שתמצה את הקשר שבין סוג הרישיון לבין מהות ההפעלה  
תקנה 83 לתקנות הרישיונות עניינה "טיסת ניווט"; כפועל יוצא מתיקונה בשנת התשע"א השתבש נוסחה בכל הקשור לביצוע טיסת ניווט יחיד באז"ם.
מבוקש עתה לתקן את הנוסח לעניין זה.
תקנה 103 לתקנות הרישיונות עניינה זכויות טייס פרטי; במסגרת תיקון מקביל לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981 מבוקש לכונן הסדר חדש לעניין יכולתו של בעל רישיון טייס פרטי ובו הגדר אז"ם להטיס נוסע (תיקון תקנה 180ו לתקנות ההפעלה, וקביעת ההסדרים להטסת נוסע במסגרתה) , תוך מחיקת ההסדר הקיים מתקנה 103(ג) לתקנות הרישיונות.
אגב כך מבוקש לבצע שורה תיקונים הנגזרים מהאמור לעיל, ובין היתר לעניין זכויות בעלי רישיונות טיס שונים בקשר להטסת אז"ם (ובין היתר בתקנות 122, 122א, 123 ו- 132 לתקנות הרישיונות).
התיקונים המוצעים מתייחסים לשני מכלולים של תקנות: תקנות ההפעלה (קביעת ההסדרים החדשים לעניין הטסת נוסע) ותקנות הרישיונות (ביטול ההסדרים הקיימים לעניין הטסת נוסע, קביעת ההסדרים החדשים לעניין מבחן רמה תקופתי וטיסת ניווט וכן התיקונים הנילווים לתיקונים אלה).

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.
כן מצורף "טופס העברת הערות" לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום ל' בניסן, התשע"ג (10/04/2013); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה;
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 


 

מועמד בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו הצעת תיקון לתקנות הטיס בעניין "מנחת מיוחד"/"שטח הפעלה", שבכוונתנו לקדם.

בקובץ תוכלו למצוא את נוסח התיקון המוצע, את דברי ההסבר המפורטים לו וכן הצגה של אופן שילוב התיקון בתקנות הקיימות ("נוסח משולב").

בתמצית:

תקנות 4א ו- 4ב לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975 (להלן - תקנות המנחתים), מסדירות את נושא ההפעלה של אז"מ ושל מסוק למקום שאינו שדה תעופה או מנחת שניתן רישיון להפעלתו, וממנו; בלב ההסדר – החובה לקבל רישיון לשם הפעלה כאמור, וכן שורה של חובות ואחריויות הקשורות להפעלה מסוג זה.

לאחר דיונים מקצועיים שנערכו בעניין, החליטה רת"א כי יש מקום לשנות את ההסדרים הקיימים, ולקבוע אחרים תחתם; בלב ההסדרים המוצעים – מעבר ממשטר של צורך בקבלת רישיון לשם הפעלה כאמור למשטר של הכשרה אישית ואישור מדריך, כתנאי לביצועה, וזאת, בין היתר, כביטוי לאחריות האישית של מפעיל כלי הטיס.

התיקון המוצע כולל גם התייחסות להפעלה משדה תעופה או מנחת שניתן רישיון להפעלתו, בשעה שלא מתקיימות לגביו דרישות מסוימות לפי תקנות המנחתים.

בתיקון כלולות גם הוראות מעבר מתאימות.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

התיקונים המוצעים מתייחסים לשני מכלולים של תקנות: תקנות המנחתים (ביטול תקנות 4א ו- 4ב ותיקוני עריכה מתאימים) ותקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (קביעת ההסדרים החדשים).

כן מצורף "טופס העברת הערות" לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.

הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.

תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום ט' בניסן, התשע"ג (20/03/2013); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה;

ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.


 

מועמד בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו הצעת תיקון לתקנות הטיס בעניין רישיון הפעלה מבצעית לאז"מ, שבכוונתנו לקדם.

בקובץ תוכלו למצוא את נוסח התיקון המוצע, את דברי ההסבר המפורטים לו וכן הצגה של אופן שילוב התיקון בתקנות הקיימות ("נוסח משולב").

בתמצית:

בפרק התשיעי לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות ההפעלה), קיימות הוראות לעניין הסדרת הפעילות של "אווירון זעיר" (להלן - אז"מ), ובהן, בין היתר, הוראות לעניין הפעלת אז"מ, אם בהפעלה כללית ואם בהפעלה מסחרית. הדרישה העיקרית, לעניין שני סוגי ההפעלות הללו, היא לכך שלמפעיל יהיה "רישיון הפעלה מבצעית" (ראו תק' 163(ב) ו- 180ב לתקנות ההפעלה).

כן קובעות התקנות אילו מהוראות הפרק ה- 12 לתקנות ההפעלה, שעניינו: "הפעלת מוניות אוויר", יחולו על הפעלה של אז"מ.

כך, לפי הדין היום, הפעלה של אז"מ, אם כללית ואם מסחרית, טעונה רישיון הפעלה מבצעית לפי תקנות ההפעלה.

דיונים מקצועיים שנערכו ברת"א הובילו לעמדה לפיה יש להחיל לעניין הפעלת אז"מ את אותם עקרונות החלים לעניין רישוי ההפעלה של כלי טיס אחרים, כפי שיפורט להלן, ובעיקר: כי יש להפריד בין הפעלה כללית של אז"מ לבין הפעלה מסחרית שלו, בדומה לנהוג, למשל, לעניין אווירונים (מטוסים).

כך, לעניין הפעלה כללית של אז"מ אין להציב דרישות רישוי מיוחדות לעניין עצם ההפעלה, מעבר לרישוי האישי של מפעילי כלי הטיס, ואילו לעניין הפעלה מסחרית של אז"מ יש להציב אותן דרישות הקיימות לעניין הפעלה מסחרית של כלי טיס אחרים, בשינויים המתחייבים.

עיקר משמעות האמור לעיל היא עריכת תיקון בתקנות ההפעלה באופן כזה שיסיר את חובתו של מי שמפעיל אז"מ בהפעלה כללית להחזיק ברישיון להפעלה מבצעית לפי תקנות ההפעלה.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצורף "טופס העברת הערות" לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.

הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.

תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום ט' בניסן, התשע"ג (20/03/2013); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה;

ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א. 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.