לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מועמד לעיונכם והערותיכם תיקון מוצע ל-2 תקנות מתוך תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 כלהלן:

  • בתקנה 140(ב1) שעניינה כלילה במערך האחזקה של בדיקה תפעולית ובדיקת תפקוד של רשמים המותקנים בכלי טיס – לתקן את ההפנייה למסמך ICAO המתאים (הפניה לתוספת השמינית לחלק 1 לנספח 6 לאמנה במקום לתוספת התשיעית שבו, עקב שינוי מספור התוספות לחלק 1 לנספח 6 ע"י ICAO).
  • בתקנה 433(ב) שעניינה טווח הזמן הכשיר למילוי אחר דרישות כשירות מחזוריות (אימונים ומבחנים) לאנשי צוות וקציני מבצעי אוויר לפי הפרק השלושה עשר לתקנות –  הארכת טווח הזמן הכשיר עד לתום החודש שבו אמורה היתה הדרישה להתבצע.

בקבצים אלה תוכלו למצוא את תיקון תקנות ההפעלה - 140(ב1) + 4נוסח תיקון התקנות המוצע3(ב) נוסח 8 12 14 - להפצה לציבור וכן את דברי ההסבר לו.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום י"ז בטבת התשע"ה (8 בינואר 2015). את ההערות ניתן לשלוח לעוה"ד רננה שחר לכתובת: levyr@mot.gov.il.

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה;

ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.