לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ביום 26.3.12 פרסמה רת"א לציבור הצעה לתיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) המתמקדת, בעיקר, בתיקונים הנדרשים לפרק השלושה עשר לתקנות ההפעלה (הפעלה מסחרית של מטוסים גדולים), לשם התאמת תקנות ההפעלה להוראות החלק הראשון של נספח 6 לאמנת שיקגו (הפעלת מטוסים בתובלה אווירית מסחרית).

להלן הקבצים הרלבנטיים להצעת תיקון התקנות (תשומת לב – ההצעה לתיקון התוספת הראשונה מפורסמת בקובץ נפרד):

1. דברי הסבר - תיקון תקנות ההפעלה - להפצה לציבור

2. תיקון התוספת הראשונה

3. תיקון תקנות ההפעלה - 26.3.12 - נוסח להפצה לציבור

4. נוסח הסטנדרטים בחלק 1 לנספח 6 שייכנסו לתוקף ב- 15.11.12

5. טבלת השוואה – תקנות ההפעלה – פרק 13 – נספח 6(1) – לפרסום לציבור

6. הצעת רתא להחלפת תקנה 493 לתקנות ההפעלה - להפצה לציבור

7. הצעת רתא להוספת תקנה 497א לתקנות ההפעלה - להפצה לציבור

8. מיפוי מופעי המונח מפעיל - לפרסום לציבור

9. הצעת רת"א להוספת תקנות ליישום הסטנדרטים הנוגעים להפעלת טיסות EDTO ודברי הסבר מפורטים

10. צרופה D לחלק 1 לנספח 6 לאמנה (guidance for operations by turbine engine aeroplanes beyond 60 minutes to an en-route alternate aerodrome including extended diversion time operations (edto)

11. מתוך מהדורה שלישית למסמך ICAO מס' 9760 (airworthiness manual) – חלק IV (state of the operator), פרק 5 (airworthiness requirements for extended diversion time operations (edto)

12. הוראות היישום המקובלות (AMC - Applicable Means of Compliance) מס' 20-6 (גרסה מס' 2) לתקנות ההפעלה האירופאיות(EU-OPS) בנושא ETOPS

13. תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) – נוסח 11.11.12

14. טבלת הערות הציבור ותשובות רת"א - תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) – 11.11.12

15. תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) – נוסח 6.12.12 עם סימון שינויים

16. דברי הסבר – תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת)

17. טבלת הערות הציבור ותשובות רת"א - תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת)

18. תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון הטעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת ) - נוסח 30.1.13

19. טבלת הערות הציבור ותשובות רת"א (חלק התיקון הטעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) – 30.1.13

20. הצעת ה- FAA לעדכון פ.א.ר 121.579 – שימוש במערכת טייס אוטומטי

21. דברי הסבר – החלפת תקנה 493 - שימוש במערכת טייס אוטומטי

22. תיקון תקנות ההפעלה (חלק התיקון שאינו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) – נוסח 23.6.13 חלק

23. תיקון תקנות ההפעלה חלק התיקון שאינו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת – נוסח 23.6.13 עם סימון שינויים

24. הצעת תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות)

25. צרופה C לנספח 13 לאמנה

26. נוסח תקנה 482

27. תיקון התוספת הראשונה

28. השלמת דברי הסבר - חלק התיקון שאינו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת - 23.6.13

29. תשובות רת"א להערות הציבור לחלק התיקון שאינו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת

30. חומרי כיבוי תחליפיים להיילון


 

בי"ז בסיון התש"ע (30 למאי 2010) פורסמה לציבור טיוטה של הצעה לתיקון תקנות ההפעלה. הפרסום כולל חמישה מסמכים:

  1. מכתב מלווה
  2. תבנית חקיקה - חלק א
  3. תבנית חקיקה - חלק ב (תוספות)
  4. דברי הסבר להצעת התיקון
  5. טבלת השוואה לתקנות אמריקאיות ולסעיפי אמנת שיקאגו
  6. "נוסח משולב" - לשימוש ככלי עזר בלבד

 

דוא"ל לתגובות: pedahzura@mot.gov.il

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.