לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מועבר בזאת, לעיונכם ולהערותיכם הטובות אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתיקון "תקנות התיעוד", הכולל גם תיקון נקודתי של "תקנות ההפעלה".
עיקר התיקון – התאמת הוראות תקנות התיעוד לדרישות נספח 8 לאמנה וביצוע תיקונים בנוסח הקיים, שהם פועל יוצא מחקיקת חוק הטיס, התשע"א-2011.
לתיקון המוצע מצורפים  דברי הסבר מפורטים. 
כן מצורפת  דוגמת תעודת כושר טיסה לעניין תקנה 68ב.

עוד מצורף קישור לאתר הטפסים הממשלתי, לטופס ייעודי באמצעותו ניתן להעביר, בצורה מקוונת, הערות לתיקונים המוצעים.

הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.

תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם. 

נבקש לקבל את הערותיכם המפורטות, בכתב, עד ליום כ"ח באלול, התשע"א (27/09/2011).

אנא עִרכו את הערותיכם באמצעות הטופס הייעודי בקישור שלעיל, ואם אין ביכולתכם לעשות כן, ניתן להפנותן לח"מ בכתובת הדוא"ל: pedahzura@mot.gov.il.

 רצ"ב הנוסחים המוצעים לתיקון לתקנות התיעוד וכן לתיקון משלים לעניין זה לתקנות ההפעלה, בהמשך להצעת התיקון המפורטת מטה, לאחר עיבודם, בין היתר בעקבות הערות שהתקבלו מקרב הציבור לאחר הפצת הנוסח להתייחסות ולהערות הציבור בחודש 08/2011.

תשומת ליבכם, בין היתר אך לא רק, לתיקונים שנערכו בתק' 67 המוצעת.

נוסח זה הועבר לאישור משרד המשפטים ולאחר אישורו בכוונתנו לבקש כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יחתום עליו ויביא לפרסומו (בהתאם להוראות חוק הטיס, התשע"א-2011, תיקון זה אינו טעון את אישור וועדת הכלכלה של הכנסת), כדלקמן:

  1. תקנות התיעוד [התיקון העיקרי וכן התיקון המשלים לתקנות ההפעלה]
  2. דברי הסבר [דברי הסבר לתיקונים הנילווים]
  3. טבלת הערות הציבור שהתקבלו והתייחסות רת"א אליהן

תודתנו נתונה לכלל המעירים על הערותיהם הטובות ועל שיתוף הפעולה המתמשך.

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.