לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מועבר בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע למספר תיקונים בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן – תקנות הרשיונות).
בתמצית: מבוקש לתקן את תקנות 122 ו- 132 לתקנות הרשיונות, ולהתאימן לאמות המידה הבינלאומיות המקובלות בעניינים בהם הן עוסקות ("זכויות הגדר אוירון" ו"זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי אויר", בהתאמה), בין היתר לעניין שימוש בציוות המזערי המוגדר למטוס לפי תעודת הסוג שלו, כאמת המידה לקביעת הזכויות מכוח הרישיון או ההגדר הנכונים לעניין, וזאת תחת השימוש במשקלו הכולל, כקבוע היום (וראו את דברי ההסבר המפורטים בנוסח הרצ"ב).
יצוין כי שאלת הצורך באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לתיקון התקנות המוצע (ראו פסקת הפתיחה לתיקון המוצע) מצויה בבירור משפטי.

כן מצורף "טופס העברת הערות" לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נבקש לקבל את הערותיכם המפורטות, בכתב, עד ליום ט"ז באדר ב, התשע"א (23/03/2011) בשעה 08:00.
את הערותיכם אנא הפנו לח"מ בכתובת הדוא"ל: pedahzura@mot.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.