לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מועמדת לעיונכם והערותיכם הצעה לתיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א – 1981 (להלן – "תקנות הרישיונות"), שעיקריה:

-  הגדלת דרישות ניסיון עדכני: הגדלת מספר שעות הטיסה שעל בעל רישיון טייס פרטי לצבור לפני שימוש בזכויות וקיצור תקופת הזמן על פניה נדרש הטייס הפרטי לצבור את שעות הטיסה כאמור.

-  השוואת הדרישות לעניין צבירת הניסיון העדכני לבעל רישיון טייס פרטי ולבעל רישיון טייס מסחרי בין טייסים שטרם מלאו להם 40 שנים לבין טייסים שמלאו להם 40 שנים.

-  התאמת הדרישות לצבירת ניסיון עדכני לסוג ההפעלה (בעל רישיון טייס מסחרי/ATPL המעוניין לעשות שימוש בזכויות הטייס הפרטי שברישיונו יידרש לניסיון עדכני כטייס פרטי ובעל רישיון ATPL יידרש לניסיון עדכני של בעל רישיון טייס מסחרי בעת שימוש בזכויות של טייס מסחרי).

-  תיקון מבהיר לעניין הדרישה לצבירת ניסיון לאחרונה הנדרש מבעל רישיון ATPL על אותו טיפוס כלי טיס.

מצורפים בזאת  נוסח לתיקון התקנות המוצע; מסמך  דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנות המוצע;  ונוסח משולב .

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעת תיקון התקנות עד ליום א',  ה- 3.1.16.

את ההערות ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: glickd@mot.gov.il

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין."

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.