לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

החל מחודש יוני 2015 הופצו לכלל המפעילים האוויריים המבצעים הפעלה מסחרית בתחומי מדינת ישראל וכן לארגון יאטא (IATA) נוסח של הצעת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס), התשע"ה-2015 וכן תיקון מוצע לתקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס) (תיקון), התשע"ה – 2015, שבכוונת רת"א ומשרד התחבורה לקדם. מספר מפעילים אוויריים העבירו הערות בכתב לנוסח התקנות.

ביום 7.12.15 נערכה התייעצות עם הציבור בעל פה להצגת הערות בעלי העניין להצעת התקנות בחלוקה לשני קבוצות התייחסות: (א) מובילים אוויריים בינלאומיים המפעילים מטוסים גדולים (תעופה מסחרית פרק 13 לתקנות ההפעלה ומובילים זרים); ו-(ב) תעופה מסחרית בינונית וקלה (תעופה מסחרית פרק 12 ומטה לתקנות ההפעלה ובכלל זה בלונים). מטרת הדיונים הייתה לחדד ולהבהיר דברים שאולי אינם חדים או בהירים מספיק מן ההתייחסויות שהועלו. לדיונים הוזמנו כלל בעלי העניין, גם אלו שלא העבירו הערות כתובות.

לאחר שכלל הטיעונים והצעות התיקון נשקלו בקפידה ונלמדו, מצ"ב נוסח תקנות מתוקן של  הצעת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס), התשע"ו-2016   ושל  תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס) (תיקון), התשע"ו – 2016   אחר הטמעת הערות המפעילים האוויריים, ככל שהתקבלו.

כמו כן מצורף מסמך תשובות  רת"א ומשרד התחבורה לכלל התייחסויות המפורטות שהועברו.


 

 בהמשך לפרסום התיקון המוצע להערות ולהתייחסות הציבור בחודש 08/2015, התקבלו ברת"א הערות ממספר גורמים, כדלקמן:

א.              חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

ב.              חברת ק.א.ל. – קווי אוויר למטען בע"מ

ג.               חברת רייז אפ בע"מ 

ד.              חברת לגעת בשמים בלונים בע"מ (מר אלמוג אמיר)

ה.              חברת סקיי טרק בלונים בע"מ) מר אמיר שמר)

ו.               חברת Over Israel אוויר חם – בלונים בישראל בע"מ (מר מורן איצקוביץ)   

 

לפיכך נבקש להודיעכם כי ביום 7.12.2015 בין השעות 8:30-13:30  יישמעו במשרדי רת"א (בחדר הדיונים הראשי בקומה ב') הערות הציבור לתיקון המוצע בחלוקה לשתי קבוצות התייחסות:
בין השעות 8:30-10:30 - שמיעת הערות מובילים אוויריים בינלאומיים המפעילים מטוסים גדולים (תעופה מסחרית פרק 13 לתקנות ההפעלה ומובילים זרים).
בין השעות 11:30-13:30 - תעופה מסחרית בינונית וקלה (תעופה מסחרית פרק 12 ומטה לתקנות ההפעלה ובכלל זה בלונים).
מי שחפץ להוסיף או לפרט בעל-פה על הערות שפורטו בכתב לעיל מוזמן לעשות כן.
מטרת השמיעה היא לחדד ולהבהיר דברים שאולי אינם חדים או בהירים מספיק מן הכתובים שלעיל;
לפיכך, מי שהעביר הערותיו בכתב ואינו מבקש להוסיף ולהעיר גם בעל-פה לא ייראה כמי שוויתר על טענותיו שבכתב אך בשל כך שלא שב ושנה אותן על-פה. 

 


 

 מצ"ב לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, שני קבצים ובהם הצעת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס), התשע"ה-2015 . וכן תיקון מוצע לתקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס) (תיקון), התשע"ה – 2015 , שבכוונתנו לקדם.

עיקרי הצעת התקנות והתיקון הם כי מפעיל אווירי מסחרי הפועל בתחומי מדינת ישראל יבטח את אחריותו לנזקים, לרבות נזקים לצד שלישי, העלולים להיגרם עקב פעילותו כמפעיל אווירי מסחרי. הקבצים כוללים את נוסח התקנות והתיקון המוצעים ואת דברי ההסבר המפורטים להם.

בתמצית:

א. סעיף 168(א)(6) לחוק הטיס, התשע"א-2011  מסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע חובות על  מפעיל אווירי ישראלי ועל מפעיל אווירי זר בתחום הביטוח.

ב. הצעת התקנות קובעת חובה המוטלת על המפעיל האווירי לבטח את אחריותו, באמצעות מבטח נאות,  כלפי נזקים העלולים להיגרם בטיסה כלפי נוסע, כבודה או מטען שהוביל המפעיל. גבולות האחריות המינימאליים לקוחים מהתקנה האירופית EC Regulation 785/2004 as amended by EC Regulation 285/2010 (להלן: "התקנה האירופית"), המבוססת על הסכומים שנקבעו באמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בין לאומית באוויר, שנחתמה במונטריאול ביום 28 במאי 1999 ("אמנת מונטריאול").

ג. כמו כן, הצעת התקנות  קובעת חובה המוטלת על המפעיל האווירי לבטח את אחריותו , באמצעות מבטח נאות, כלפי נזקים העלולים להיגרם לצד שלישי ולרכושו, כתוצאה מהפעלת כלי הטיס. גבולות האחריות המינימאליים כלפי צד ג' הנקובים בתקנה זהים לדרישות התקנה האירופית. הסכומים נגזרים ממסת ההמראה המרבית של כלי הטיס המופעל (Maximum Take Off Mass – MTOM) שהוא נתון מוגדר הנקוב במסמכי כלי הטיס. העיקרון הוא שככל שמסת ההמראה המירבית גבוהה יותר, כך פוטנציאל הנזק של כלי הטיס גבוה יותר ועל כן יש להגדיל את הסכום המינימאלי של חובת הביטוח מפני נזק העלול להיגרם כתוצאה מהפעלת כלי הטיס.

ד. לאור הסיכונים לנזקים להם חשופה הפעלת כלי טיס, אשר עשויים להתרחש כתוצאה מפעילות איבה, מלחמה וטרור, וכן ובהתאם לקבוע בתקנה האירופית, מוצע כי הביטוח במסגרת גבולות האחריות לפי הצעת התקנות, יכלול גם נזקים שעלולים להתרחש בגין מלחמה, טרור, חטיפה, חבלה, תפיסה לא חוקית והתקוממות אזרחית.

ה. עוד מוצע לבטל את תקנה 4(5) לתקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשל"א-1971 וזאת על מנת:

  • במקרה של חובת ביטוח צד שלישי -  שלא להחיל שני הסדרים מקבילים (במקרה של חובת ביטוח כלפי צד שלישי) על אותו נושא.
  • במקרה של ביטוח מתלמדים מדריכים ובית הספר, לפי ההסדר המוצע תבוטל החובה לבטח את "המתלמדים, המדריכים, בית הספר..." הכלולה בתקנה 4(5) הנוכחית מהנימוקים שמפורטים בהצעה בהרחבה בדברי ההסבר. משכך, מוצע לבטל את תקנה 4(5) על מנת שלא להחיל שני הסדרים סותרים (במקרה של חובת ביטוח מתלמדים ומדריכים) על אותו נושא.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועמדים בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום י"א באב התשע"ה (27/07/2015); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: halfonr@mot.gov.il. לתשומת ליבכם: לבקשת הציבור, המועד האחרון להעברת התייחסויות כאמור הוארך עד ליום י"ב באלול התשע"ה
(27/08/2015).

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.  ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.