לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מובא בזאת לעיונכם  הנוסח המוצע של תקנות הטיס (יחידות מידה), התשע"ו-2016, עליו חתם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ואותו בכוונתנו להביא לפרסום בקובץ התקנות.

כן מובא בזאת לעיונכם מסמך ובו הערות הציבור שהתקבלו לתיקון האמור והתייחסות רת"א להערות אלה.

 


 

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתיקון תקנות שעניינן יישום בדין הישראלי של הוראות נספח 5 לאמנה.
רקע כללי:
הפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית, לרבות הפעלת כלי טיס, מבוצעת, בין היתר, על פי ערכים מדודים ומדויקים, הן על הקרקע והן באוויר, של עניינים שונים הכרוכים בהפעלת כלי הטיס (למשל, כיוון/מרחב/זמן; מאסה; כוח; מכניקה/ זרימה/ תרמודינמיקה וכו'), וזאת לצורך הפעלתם הבטוחה של כלי הטיס.
על מנת ליצור אחידות בתעופה האזרחית הבין-לאומית לעניין השימוש במידות המתייחסות לעניינים אלה, קבע הארגון הבין-לאומי לתעופה אזרחית, לפי אמנת שיקגו (היא אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ביום כ"א בכסלו תש"ה (7 בדצמבר 1944)) את סוגי יחידות המידה המשמשות להגדרת הערכים המדודים כאמור, וזאת במסגרת נספח 5 (Annex 5) לאמנת שיקגו שעניינו: "Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations" (להלן - נספח 5).
לפי הדין בישראל - הדין הכללי ואף דיני הטיס - אין בעת זו הוראות לגבי יחידות המידה בהן יש לעשות שימוש במסגרת הפעלה של כלי טיס במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל (לרבות במסגרת מתן שירותי ניהול תעבורה אווירית, הפעלת שדות תעופה ומנחתים וכיוצא באלה). כך, למשל, אף שיש תקנות בהן מוזכרות מידות כאלה או אחרות (ראו, למשל, הגדרות "בסיס ענן" או "גובה מזערי להנמכה" בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (המפרטות "גובה" במטרים וברגליים); ראו גם את המהירות המירבית המותרת לפי תקנה 70 לתקנות האמורות (המפורטת בקשרים ובמייל לשעה) ועוד), הרי שאין קביעה בדין המגדירה באילו יחידות מידה יש להשתמש בהקשר של הפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית. כך, למשל, יכול טייס לדווח את מהירותו במייל לשעה, בקילומטרים לשעה, בקשרים או במספר מאך. מצב דברים זה של אי-אחידות בדיווח ובהעברת נתונים עלול להוביל לפגיעה בבטיחות הטיסה.
לפיכך, מבוקש לקבוע תקנות שעניינן יחידות מידה אשר ישמשו בעלי רישיונות (וכל אדם הפועל מטעמם) במסגרת הפעלה אווירית וקרקעית של תעופה אזרחית. התקנות מבקשות למעשה ליישם את הוראות נספח 5 במסגרת דיני הטיס בישראל. לאור אופיו הטכני של נספח 5 (הכולל בעיקר רשימות מפורטות של עניינים מדידים ושל יחידות המידה המתאימות המשקפות אותם) הרי שבצד קביעות החובות המהותיות המפורשות - לעשות שימוש ביחידות מידה כאלה או אחרות בהפעלה של כלי טיס - מבוקש להפנות להוראות המפרטות בנספח 5, הכל כמפורט בנוסח התיקון המוצע ובדברי ההסבר המפורטים לו.  
בשל האופי הכללי של תקנות כאמור מבוקש לקבוע אותן כקובץ תקנות נפרד, בעל תחולה כללית על כלל דיני הטיס.
כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.
כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום כ"ו בחשון התשע"ו (08/11/2015); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.
ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.