לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

בהמשך לפרסום בנושא מספטמבר 2015, מפורסמת בזאת לעיון הציבור וידיעתו עמדת רת"א, המקובלת על משרד המשפטים, ביחס  להערות ציבור בעלי העניין לתיקון המוצע בתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א – 1971, ובפרט לעניין המחלוקת שהתעוררה לגבי הותרת ההסדרים הקיימים לגבי חופשה שנתית לאנשי צוות אוויר על כנם.

כן מועמדים לעיון הציבור וידיעתו נוסחי התקנות כפי שהועברו לחתימת שר התחבורה.

 


 
 
בהמשך לקיום הליך היוועצות מקדמי עם ציבור בעלי העניין באשר לאופן יישום הסטנדרטים הבין-לאומיים בנושא ניהול עייפות אנשי צוות בהקשר של מפעילים אוויריים לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (להלן - "תקנות ההפעלה");
ולאחר הפצת הצעות רת"א לתיקונים לתקנות ההפעלה ולתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א – 1971, לשם אימוץ התקינה האמריקנית הרלבנטית (חלק 117 לפ.א.ר בהקשר של אנשי צוות אוויר וקתנה 121.467 לפ.א.ר בהקשר של דיילים) בהקשר האמור;
ובהמשך לקיום תהליך היוועצות עם ציבור בעלי העניין לגבי הצעות אלה;
מועמדים בזאת לעיון הציבור הרחב:
נוסח מעודכן לתיקון המוצע לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) , לאחר הטמעת הערות ציבור בעלי העניין שהיו מקובלות על רת"א – לנוחיותכם מפורסם בזאת נוסח חלק , וכן נוסח ובו מסומנים השינויים שבוצעו.
טבלת הערות הציבור להצעת התקנות לתיקון תקנות ההפעלה כפי שניתנו בכתב ובעל פה, ותשובות רת"א להערות.
לגבי התיקון המוצע בתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א – 1971, ובפרט לעניין המחלוקת שהתעוררה לגבי הותרת ההסדרים הקיימים לגבי חופשה שנתית לאנשי צוות אוויר על כנם, במקביל לאימוץ חלק 117 לפ.א.ר בהקשר זה – מאחר שהנושא מעורר, בין  השאר,  שאלות מתחום דיני העבודה אנו נמצאים בתהליך ליבון פנים ממשלתי בסוגיות הנובעות ממנו. לאחר השלמת ההתייעצות הפנים ממשלתית נפרסם לציבור את תשובותינו ונוסח מעודכן בהתאם."

 


 

לאחר קיום הליך היוועצות מקדמי עם ציבור בעלי העניין באשר לאופן יישום הסטנדרטים הבין-לאומיים בנושא ניהול עייפות אנשי צוות בהקשר של מפעילים אוויריים לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (להלן – "הפרק השלושה-עשר" ו- "תקנות ההפעלה"),  מובאת בזאת לעיונכם והערותיכם הצעה לתיקון תקנות ההפעלה שעניינה הסדר חדש לגבי ניהול עייפות אנשי צוות המועסקים על ידי מחזיק רישיון לפי הפרק השלושה-עשר .

עיקרי ההצעה הם:
- החלת חלק 117 לפ.א.ר לגבי אנשי צוות אוויר המועסקים על ידי מחזיק רישיון לפי הפרק השלושה-עשר;
- החלת תקנה 121.467 לפ.א.ר לגבי דיילים המועסקים על ידי מחזיק רישיון לפי הפרק השלושה-עשר;
- תיקון משלים לתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א – 1971  - כך שלא יחולו עוד בהקשר של מחזיק רישיון לפי הפרק השלושה-עשר, למעט ההוראות בדבר חופשה שנתית.

בקבצים הבאים תוכלו למצוא את נוסח ההצעה וכן מסמכי רקע כלהלן:

- טבלת הערות הציבור ותשובות רת"א -  האם לאמץ תקינה אירופית או אמריקנית

- הצעת תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 – ניהול עייפות אנשי צוות המועסקים על ידי מחזיק רישיון לפי פרק 13,  וכן  נוסח משולב של הצעת התיקון

- דברי הסבר כלליים ומפורטים לתיקון המוצע לתקנות ההפעלה

- סקירת הוראות הפ.א.ר. לעניין ניהול עייפות של אנשי צוות  וטבלת הגדרות חלק 117 לפ.א.ר.

- סקירת התאמות נדרשות לשם אימוץ בתקנות ההפעלה של חלק 117 לפ.א.ר. ותקנה 121.467 לפ.א.ר.

- נוסח לתיקון תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה) – הוספת תקנה 9א

- דברי הסבר להוספת תקנה 9א לתקנות מגבלות זמן טיסה

 

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעות תיקוני התקנות עד ליום ג', ה-  31.3.2015.

דיונים לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין להצעות תיקוני התקנות דלעיל, יקבעו לאחר שיסתיים התהליך לקבלת הערות בכתב להצעות אלה

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.