לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

בהמשך לפרסומים למטה, מצ"ב הנוסח המעודכן של התיקון המוצע  וכן של דברי ההסבר לו , שהובאו בפני שר התחבורה והבטיחות בדרכים על-מנת שיניחם בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, לאישורה (11-2017).


במשך לפרסומים קודמים בעניין, ולדיון המתמשך עם הציבור, כפי שפורט בין היתר בפרסומים למטה, מצ"ב  הנוסח המעודכן של התיקון המוצע אותו בכוונת רת"א לקדם.

הנוסח המצ"ב הוא זה שבכוונת רת"א להביא בפני שר התחבורה והבטיחות בדרכים על-מנת שיניחו בפני ועדת הכלכלה של כנסת ישראל, לקבלת אישורה.


 

בהמשך לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין לגבי הצעת התקנות שבנידון, שנערכה ביום 02/08/2015, במסגרתה הועלו הערות מקרב הציבור, בין היתר בנוגע לעמדת ICAO בעניין הקשר בין
הסיכון ל- flight crew incapacitation, לבין גיל הטייסים, ובהמשך להצעה שהועלתה בדיון כאמור, לקיים פגישה נוספת בין רת"א לבין ציבור בעלי העניין, לשם קיראה משותפת של עמדת ICAO בנושא,
נבקש להודיעכם כי מנהל רת"א בחן את ההצעה ועמדתו היא כי אין צורך בדיון כאמור, זאת שכן -

א. עמדת ICAO לעניין זה ברורה;

ב. כל המסמכים הרלבנטיים הועברו לציבור בעלי העניין על ידי רת"א;

ג. הבנת רת"א את עמדת ICAO בעניין הובעה, בין היתר -

ד. בחילופי הדברים, בכתב ובעל פה, בהלידים המשפטיים שהתקיימו בעניין (ובין היתר בעת"ם 4574-10-14 ובעע"ם 8573/14);

ה. בהתייחסותה המפורטת של רת"א למסמך ניהול הסיכונים שהגישה חברת ישראייר בבקשתה לקבל פטור מהוראות תקנה 21א לתקנות הטייס (רישיונות לעובדי טיס),
התשמ"א - 1981 (מסמך המעיד באופן ברור על הבנת עמדת ICAO בעניין בידי כותביו (לפי דברים שנאמרו במסגרת שמיעת ההערות שאמור, בגיבושו של המסמך האמור היה מעורב דם נציג איגוד הטייסים)).

לפיכך, פגישה נוספת כאמור לא תתקיים; רת"א תידרש להערות שהושמעו ותתייחס בכתב להערות אלה כמקובל.
ככל שברצונכם להעביר מידע/ הערות/ נתונים נוספים על אלה שהועברו עד הנה, ביכולתכם לעשות כן עד ליום 20/08/2015
לשם הנוחיות מצ"ב פעם נוספת עיקר המסמכים השייכים לעניין:

 

  1. תגובת המדינה בעת"ם ועיקרי הטיעון שלה בעע"ם שבנדון;
  2. פניית חברת ישראייר 15/02/2015;
  3. פניית חברת ישראייר 20/04/2015 ו צרופתא
  4. תשובת רת"א 18/05/2015;
  5. תשובת רת"א 06/07/2015;
  6. הפרק ה- 3 של ICAO Doc. 8984.

 


 

בהמשך לפרסום התיקון המוצע להערות ולהתייחסות הציבור בחודש 05/2015, התקבלו ברת"א הערות ממספר גורמים, כדלקמן:

א.       קלוב התעופה

ב.       האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

ג.        ישראייר

ד.        שפירית שירותי תעופה בע"מ

ה.        כים-ניר

לפיכך נבקש להודיעכם כי ביום 02/08/2015, בין השעות 09:00-12:00, יישמעו במשרדי רת"א (בחדר הדיונים בקומה ב') הערות הציבור לתיקון המוצע.

מי שחפץ להוסיף או לפרט בעל-פה על הערות שפורטו בכתב לעיל מוזמן לעשות כן.

מטרת השמיעה היא לחדד ולהבהיר דברים שאולי אינם חדים או בהירים מספיק מן הכתובים שלעיל;

לפיכך, מי שהעביר הערותיו בכתב ואינו מבקש להוסיף ולהעיר גם בעל-פה לא ייראה כמי שוויתר על טענותיו שבכתב אך בשל כך שלא שב ושנה אותן על-פה.

 


 

מצ"ב לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו  תיקון מוצע לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן - תקנות הרישיונות) שבכוונתנו לקדם וכן צרופה לו .

עיקרי התיקון הם התאמת הוראות תקנות הרישיונות הנוגעות למגבלות גיל טייסים לאלה הקבועות בנספח 1 לאמנת שיקגו, כפי שהן בתוקף מיום 13/11/2014.

בתמצית:

א. תקנות 21א ו- 21ג לתקנות הרישיונות, בנוסחן היום, קובעות מגבלות לעניין הגיל המירבי לטייסים ב"טיסה מסחרית", כאשר תקנה 21א קובעת את המגבלות לעניין כלי טיס שצוותו מונה שני טייסים ואילו תקנה 21ג קובעת את המגבלות לעניין "כלי טיס קטן".

ב. תקנה 21א קובעת איסור על העסקת טייס מפקד שמלאו לו 60 שנים וטייס משנה שמלאו לו 65 שנים, תוך התרת העסקת טייס מפקד שמלאו לו 60 שנים ובלבד שבהיותו בתא הטייס הוא הטייס היחיד שמלאו לו 60 שנים (משמע, צריך להיות טייס שטרם מלאו לו 60 שנים יחד עימו – הכלל המכונה one over one under).

תקנה 21ג קובעת איסור על העסקת טייס מפקד שמלאו לו 60 שנים "בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן", תוך התרת הדבר "בכלי טיס קטן עם נוסעים", בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל וכל עוד לא מלאו לטייס 65 שנים.

ג. הוראות אלה אינן עולות בקנה אחד עם הוראות נספח 1 לאמנת שיקגו כפי שהן בתוקף מיום 13/11/2014, בין היתר משום שנספח 1 לאמנה אינו כולל עוד את מגבלת ה- one over one under ומתיר למעשה ציוות בשני טייסים שמלאו להם 60 שנים וטרם מלאו להם 65 שנים וכן משום שנספח 1 לאמנה מתייחס במגבלות הגיל לסוג מסוים של הפעלה מסחרית – תובלה אווירית מסחרית (Commercial Air Transport Operation) – ולא לכלל הסוגים של הפעלה מסחרית. כמו-כן הוראות התקנות הקיימות אינן משקפות, לדעתנו המקצועית, רמת בטיחות הולמת לעניין הפעלת "כלי טיס קטן עם נוסעים" בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, בהתירן את הדבר עד מלאת לטייס 65 שנים ולא עד מלאת לו 60 שנים, זאת בניגוד לקבוע בתקנות לגבי טיסה כאמור מחוץ למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל ובניגוד להוראות נספח 1 לאמנת שיקגו.

ד. לפיכך מבוקש במסגרת התיקון המוצע להתאים את הוראות תקנות הרישיונות להוראות נספח 1 לאמנת שיקגו לעניין מגבלות גיל טייסים וליצור הסדר אחיד, הן בתעופה הפנים-ארצית והן בתעופה הבין-לאומית.

במסגרת זו מבוקש, בין היתר:

1. להגדיר "טיסת תובלה אווירית מסחרית", בהתאם להגדרות ICAO שהיא מצומצמת יותר מהגדרת "טיסה מסחרית" בה נעשה היום שימוש במסגרת התקנה;

2.להחיל את התקנה לעניין גיל מירבי לטייסים על הפעלת כלי טיס בטיסת תובלה אווירית מסחרית בלבד, ולקבוע הסדרים אחידים להפעלה בין-לאומית ופנים-ארצית, כך ש-

א. בכלי טיס המופעל על-ידי טייס יחיד, בטיסת תובלה אווירית מסחרית - לא ישמש טייס שמלאו לו 60 שנים;

ב.בכלי טיס המופעל על-ידי צוות של שני טייסים או יותר, בטיסת תובלה אווירית מסחרית - לא ישמש טייס (הן טייס מפקד והן טייס משנה) שמלאו לו 65 שנים;

3. לקבוע הוראת מעבר מתאימה לעניין מי שחלה לגביו היום תקנה 21ג(ב) (קרי, טייס המטיס "כלי טיס קטן עם נוסעים" בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, היכול לעשות כן עד מלאת לו 65 שנים, ולא עד מלאת לו 60 שנים כפי ההסדר המוצע), כך שתחילתן של התקנות, לגבי מי שביום פרסומן מלאו לו 59 שנים (וטרם מלאו לו 65 שנים), והוא מבקש לשמש בתפקיד טייס יחיד בטיסת תובלה אווירית מסחרית בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל (ולגבי מפעיל אווירי המעסיק אדם כאמור), תהיה שנתיים מיום פרסומן או במלאת לאותו אדם 65 שנים, לפי המוקדם .

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום י"א בתמוז התשע"ה (28/06/2015); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת:  pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.