לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מצ"ב לעיונכם נוסח התיקון שבנדון , אותו בכוונתנו להביא לחתימת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ולפרסום בקובץ התקנות, וזאת לאחר מיצוי הליך שמיעת הערות הציבור ואישור הנוסח
כן מצ"ב  נוסח דברי ההסבר המתאימים.

 


 

מצ"ב לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו תיקון מוצע לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992 (להלן - תקנות הבטיחות) שבכוונתנו לקדם.

עיקרי התיקון הם הבהרת ההוראות לעניין קוד ייחוס לשדה תעופה ("Aerodrome reference code") והתאמת הוראות תקנות הבטיחות לעניין מימדים שונים של תשתיות קרקעיות (רוחב מסלול ומימדי רצועת מסלול) ולעניין ניקיון רצועת המסלול להוראות החלק הראשון לנספח 14 לאמנת שיקגו בעניין.
הקובץ כולל את נוסח התיקון המוצע, את דברי ההסבר המפורטים לו וכן הצגה של אופן שילוב התיקון בתקנות הקיימות ("נוסח משולב").

בתמצית:

א. קוד ייחוס לשדה תעופה הוא שילוב של שני רכיבים, ספרה ואות, הנקבע לפי הוראות הכרך הראשון לנספח 14 לאמנה לעניין קוד-ייחוס ("Reference code"), המכתיב, בין היתר, את רוחב המסלול, רוחב רצועת המסלול ופרמטרים נוספים הנדרשים להתקיים בשדה התעופה ביחס למטוס הייחוס לשימושו הוא מיועד. תקנות הבטיחות מגדירות את המונח "הטבלה", אלא שהגדרת רכיב הספרה של קוד הייחוס בטבלה אינה תואמת את ההגדרה שנקבעה בטבלה 1-1 בנספח 14 לאמנה, אותה היא אמורה לשקף, וממילא עלולה להבדל ממנה גם במשמעות וביישום.לפיכך, מבוקש לתקן זאת.

כן מבוקש, במסגרת זו, לתקן עוד כמה תקנות הנוגעות בעניין, והמפנות בעצמן לטבלה, ולהתאימן להוראות העדכניות של נספח 14 בעניינן.

ב. בנוסח תקנות הבטיחות הקיים אין התייחסות מפורשת, בתקנות עצמן, לרוחב המסלול הנדרש, אף שקיימת תוספת שנייה לתקנות, המפרטת את רוחב המסלול הנדרש בהתאם ל"קוד הייחוס של המסלול". לפיכך, מבוקש לתקן זאת.

ג. ההוראות בתקנות הבטיחות לעניין רצועת המסלול - מימדיה וניקיונה ממכשולים - חסרות ביחס למקבילותיהן בחלק הראשון לנספח 14 לאמנה.  לפיכך, מבוקש לתקן זאת.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועמדים בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום י"ד באייר התשע"ה
(03/05/2014)
; את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.