לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בהמשך לפרסומים קודמים באתר בעניין הצעת התקנות בנושא נהלים להושבת נוסעים שיקבע  מפעיל אווירי לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות ההפעלה, שיבטיחו להערות כי הם לא יפריעו בפינוי חירום ויש ביכולתם לסייע בו, זה,  ובהמשך להתייעצויות שקיימנו לגבי הצעת התקנות עם ציבור בעלי העניין מצ"ב:

  • טבלה המפרטת את ההערות שהתקבלו מציבור בעלי העניין ואת תשובות רת"א
  • נוסח מעודכן של הצעת התקנות, בו הוטמעו תיקונים בעקבות ההערות שנמצאו מקובלות, כפי שהועבר לבדיקת משרד המשפטים.
  • דברי הסבר מעודכנים מתאימים לנוסח.

תשומת לבכם כי הוראת התחילה המוצעת היא 60 ימים מיום פרסום. להערכתנו , מאחר שלחברות התעופה קיימים כבר היום נהלים להושבת נוסעים שתכליתם לוודא יעילות פינוי חירום, וכן אמצעי לתדרוך נוסעים היושבים במושב יציאת חירום, הרי שדי בתקופת הערכות של 60 ימים מיום פרסום התקנות, לביצוע התאמות בנהלים  או אמצעים אלה, ככל הנדרש.

ככל שלדעתכם נדרשת לכם תקופת התארגנות ארוכה יותר אנא העבירו עמדה מנומקת בעניין,  לא יאוחר מיום 3.7.2015, לדוא"ל: levyr@mot.gov.il.

 


 

מועמדת לעיונכם והערותיכם הצעה לתיקון לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (להלן – "תקנות ההפעלה"), שעיקריה:

- קביעת תקנה חדשה (497א המוצעת) לעניין חובת מפעיל אווירי לפי הפרק השלושה עשר לתקנות ההפעלה לקבוע  נהלים שיבטיחו כי הושבת הנוסעים תתבצע כך שבמקרה בו נדרש פינוי חירום, הם לא יפריעו לפינוי החירום ויש ביכולתם לסייע בו;

- תיקון משלים לתקנה 487א לתקנות ההפעלה, בעניין תדרוך נוסעים.

 

מצורפים בזאת נוסח לתיקון התקנות המוצע; מסמך  דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנות המוצע;  מסמך הוראות התקנה האירופית CAT.OP.MPA.165 Passenger seating , עליה מבוססת הצעת התקנות,  ואמצעי הציות המקובלים לתקנה זו (AMC )  כפי שפרסמה EASA .

 

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעת תיקון התקנות עד ליום ה' ה- 5.2.2015.

 

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.