לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

  1. מצ"ב נוסח התיקון לעניין תעודה רפואית – לעיונכם [נערך תיקון נוסח קל בתיקון המוצע לסעיף 8.6(ד) לתוספת הראשונה – מודגש בנוסח ] ;
  2. מצ"ב תיקון חדש לתקנה 29 לתקנות הרישיונות, אותו נבקש לשלב בתיקון לעניין תעודה רפואית – לעיונכם ולהערותיכם, ככל שישנן [מודגש בנוסח ובדברי ההסבר ].

עיקרי התיקון לעניין זה:

תקנה 29 לתקנות הרישיונות עניינה "תנאים למבחן עיוני", והיא מפרטת את התנאים לגישה של מבקש רישיון למבחן עיוני שעליו לעבור כתנאי לקבלת הרישיון.

כך, בפסקה (1) לתקנה 29, בנוסחה הנוכחי, נדרש המבקש לגשת למבחן עיוני להוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי: "הוא השלים עשרים וחמשה אחוזים מדרישות הנסיון הקבועות בתקנות אלה לגבי הרישיון או ההגדר המבוקשים, אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה".

משמע, הדרישה היא כי, כתנאי לגישה למבחן העיוני, על המבקש להיבחן בו להוכיח כי התקיימו כבר לגביו רבע מדרישות הניסיון הקבועות בתקנות לגבי הרישיון או ההגדר המבוקש.

גורמי המקצוע ברת"א הגיעו למסקנה לפיה דרישה זו אינה הכרחית לצורך בטיחות התעופה האזרחית, וכי ניתן לאפשר לאדם המבקש רישיון או הגדר לגשת למבחן עיוני גם אם לא השלים היקף כזה או אחר מדרישות הניסיון הקבועות בתקנות לגבי הרישיון או ההגדר שהוא מבקש, ובכך להותיר את הדבר לשיקול דעתו של מבקש הרישיון או ההגדר.

לפיכך, מבוקש למחוק את פסקה (1) מתקנה 29 לתקנות הרישיונות.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע לגבי תקנה 29 [בלבד], בכתב, עד ליום י"א בניסן התשע"ה (31/03/2015); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 


 

מועמדים בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קבצים ובהם הצעה לתיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן – תקנות הרישיונות) – תיקון שעיקרו התאמת הוראות התקנות לעניין תקופת תוקפה של תעודה רפואית להוראות נספח 6 לאמנת שיקגו - שבכוונתנו לקדם.

הקבצים כוללים את נוסח התיקון המוצע , את  דברי ההסבר המפורטים לו וכן הצגה של אופן שילוב התיקון בתקנות הקיימות ("נוסח משולב").

בתמצית:
הפרק השמיני לתקנות הרישיונות עניינו "בדיקות רפואיות", והוא עוסק, בין היתר, בתנאים למתן תעודה רפואית ובתקופות התוקף של תעודות רפואיות שונות.

כך, בתקנה 61 לתקנות הרישיונות, שעניינה "תנאים למתן תעודה רפואית", מפורטים הסדרים שונים לעניין מתן תעודה רפואית ואילו בתקנה 68, שעניינה "תקופת תוקפה של תעודה רפואית", מפורטות תקופות התוקף של תעודות רפואיות מ"סוגים" שונים (קיימים שלושה סוגי תעודות רפואיות: סוג 1, סוג 2 וסוג 3).

ההסדרים הקבועים היום אינם מיטביים, אם משום שהנוסח של חלק מההוראות אינו ברור דיו או שהוא יוצר קושי בפרשנותו וביישומו ואם משום שחלק מההסדרים אינם עולים בקנה אחד עם אלה הקבועים בהוראות השייכות לעניין בנספח 1 לאמנת שיקגו. לפיכך, במסגרת התיקון המוצע, מבוקש לתקן או להחליף חלק מההסדרים הקיימים וכן להוסיף הסדרים מתאימים, כך שהוראות תקנות הרישיונות לעניין זה יעלו בקנה אחד עם הוראות נספח 1 לאמנת שיקגו ובין היתר:

א.      מבוקש לתקן את תקנה 61 לתקנות הרישיונות כך שההבחנה בין תהליך מתן תעודה רפואית מתאימה לדרגת בריאות מסוג המבוקש לראשונה לבין תהליך מתן תעודה רפואית שאינה כזו (משמע, כזו שמחזיקה מבקש את חידושה), תהיה ברורה ומובנית יותר, אם לעניין המוסמכים ליתנה ואם לעניין התהליך לנתינתה. כן מבוקש לקבוע הוראות לעניין חידוש תעודה רפואית שפקעה. לאור היקף התיקון בתקנה 61 לתקנות הרישיונות מבוקש להחליפה בתקנה חדשה.

ב.      מבוקש לתקן את תקנה 65 לתקנות הרישיונות ולחדד במסגרתה את אילו בדיקות מוסמך איזה גורם לעשות (רופא מוסמך, רופא מוסמך בכיר והועדה רפואית). לאור היקף התיקון בתקנה 65 לתקנות הרישיונות מבוקש להחליפה בתקנה חדשה.

ג.       מבוקש לתקן את תקנה 66 לתקנות הרישיונות כך שייקבעו בה הוראות מפורטות לעניין תקופות התוקף של תעודות רפואיות מסוגים שונים שתעלינה בקנה אחד עם הוראות נספח 1 לאמנת שיקגו. בין היתר מבוקש לקבוע כי תקופת התוקף של תעודה רפואית תהיה ביום עריכת הבדיקה, כי סוגה ותקופת [או תקופות] התוקף שלה יהיה כמפורט בתוספת הראשונה. עוד מבוקש במסגרת זו לקבוע תקופה בת 45 ימים לפני מועד פקיעת תוקף התעודה הרפואית, שאם בתוכה נעשתה הבדיקה הרפואית אזי רואים אותה כאילו נעשתה ביום פקיעת התעודה הרפואית, וזאת כדי לאפשר גמישות בקביעת מועד הבדיקה הרפואית.

במסגרת זו מבוקש גם להוסיף פרק חדש, ה- 12 במספר, לתוספת הראשונה, בו יפורטו תקופות התוקף של התעודות הרפואיות, בהתאם להוראות נספח 1 לאמנה (משמע, תוך התייחסות לגיל בעל הרישיון ולסוג ההפעלה בו הוא משמש, היכן שהדבר נדרש).

ד.      מבוקש להחליף את ההוראות בתוספת הראשונה לתקנות הרישיונות לעניין בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית בהוראות עדכניות לעניין זה.

ה.     מבוקש להחליף את טבלה 11.2 לתוספת הראשונה לתקנות הרישיונות, שעניינה "טבלת תדירות בדיקות וסוגי בדיקות לכל דרגת בריאות", בטבלה חדשה, מעודכנת, העולה בקנה אחד עם יתר הוראות התיקון המוצע ועם הוראות נספח 1 לאמנת שיקגו.

ו.        כן מבוקש לערוך שורה של תיקוני עריכה ונוסח בתקנות הרישיונות, ובין היתר: התייחסות למונח "רופא מוסמך" במקום "רופא מורשה", הוספת התייחסות ל"ספינת אוויר", הטמעת המונח "בלון מאויש" במקום "בלון חופשי", חידוד ההבחנה בין רישיונות לבין הגדרים בעניינים מסוימים,

כן מצ"ב  תיקון מקביל לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009 וכן דברי הסבר מתאימים , לעניין האגרות שיש לשלם עבור תעודה רפואית וכו'.

בלב התיקון הפרדה בין האגרה שיש לשלם עבור רישיון לבין האגרה שיש לשלם עבור תעודה רפואית, וכן שינוי הסכומים הנגבים.

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.
כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום כ"ח בסיוון התשע"ד (26/06/2014); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה;
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.