לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

כחלק מקידום תיקוני החקיקה שלהלן, בהמשך לדיון עם ציבור בעלי העניין שנערך במשרדי רת"א ביום 25/2/14,   מצ"ב נוסחים מעודכנים ומתוקנים של הצעת התקנות,  אותם בכוונת רת"א לקדם בהליכי החקיקה הנדרשים, כדלקמן:

קובץ הצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה),   ודברי הסבר לתקנות אלה;

קובץ הצעת תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981, ודברי הסבר לתקנות אלה;

קובץ הצעת תיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981,  ודברי הסבר לתקנות אלה;

קובץ הצעת תיקון תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009, ודברי הסבר לתקנות אלה;

בנוסף,  מצ"ב  פרוטוקול הדיון שנערך עם ציבור בעלי העניין ביום 25/2/14 וכן  טבלה מפורטת ובה תשובות רת"א לשאלות ולהערות שהביע הציבור בדיון כאמור.

 


 

כחלק מקידום תיקוני החקיקה שלהלן, בהמשך לדיונים עם ציבור בעלי העניין שנערכו בתאריכים 17/6/13, 24/6/13 ו- 15/7/13,

מצ"ב נוסחים מעודכנים ומתוקנים של הצעת התקנות,  אותם בכוונת רת"א לקדם, כדלקמן:

  1. הצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה) ודברי הסבר לתקנות אלה ;
  2. הצעת תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 , ודברי הסבר לתקנות אלה ;
  3. הצעת תיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 , ודברי הסבר לתקנות אלה ;
  4. הצעת תיקון תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009 , ודברי הסבר לתקנות אלה ;

הערות בכתב ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:  zakayy@mot.gov.il עד ליום 24/2/14.

בנוסף,  מצ"ב  טבלה ובה תשובות רת"א לשאלות ולהערות שהביע הציבור בדיונים הקודמים.    
דיון נוסף ומסכם עם הציבור יתקיים במשרדי רת"א ביום 25/2/14 בשעה 09:30 בבוקר.

 


 

ביום 6.3.13 פרסמה המחלקה המשפטית של רת"א להערות הציבור 4 קבצים של תקנות מוצעות המבקשות לשנות את ההסדרים המשפטיים הקיימים לגבי כלי הרחיפה, בדיני הטיס, כדלקמן:

1.  מכתב לציבור - ובו הסבר אודות התיקונים המוצעים.

2.  הצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה) -  הקובץ המרכזי,  ובו הסדרים חדשים מוצעים לגבי כלי הרחיפה בנושאים הבאים: רישוי (אישי) למפעיל כלי רחיפה למטרה מסחרית או כמדריך,   האזורים המותרים לרחיפה,  וכללי הפעלה בטוחה של כלי רחיפה, המהווים הסדר חלופי ומקיף,  המייתר את ההסדרים הקבועים כיום בדיני הטיס.

3.  תיקון מוצע בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981 (להלן- "תקנות ההפעלה") -  ובו ביטול מרבית ההסדרים הרלבנטיים לכלי רחיפה, זאת משום שההסדר החלופי המוצע בתקנות הטיס (כלי רחיפה) הינו מקיף, רחב ויסודי בהרבה מההסדר הקיים בתקנות ההפעלה, ועל כן ההסדר הקיים בתקנות ההפעלה- מיותר, ומוצע לבטלו.

4.  תיקון מוצע בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א- 1981 (להלן- "תקנות הרישיונות") - ובו ביטול מרבית ההסדרים הרלבנטיים לכלי רחיפה, זאת משום שההסדר החלופי המוצע בפרק הרישוי בתקנות הטיס (כלי רחיפה) הינו מקיף, רחב ויסודי בהרבה מההסדר הקיים בתקנות הרישיונות,  ועל כן ההסדר הקיים בתקנות הרישיונות - מיותר, ומוצע לבטלו.

5.  תיקון מוצע בתקנות הטיס (אגרות רישום רישוי ותיעוד), התש"ע- 2009 (להלן- "תקנות האגרות") -   ובו הסדרים מוצעים לעניין גובה האגרות שיש לגבות ממי שיבקש מרשות הרישוי רישיון אישי לשם הפעלת כלי רחיפה למטרה מסחרית או כמדריך, בהלימה וכפועל יוצא מהוראות פרק הרישוי בהצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה).

הפרסום נועד לצורך קבלת הערות הציבור להצעת התקנות,  עד ליום 25/4/2013, לכל המאוחר,  לדוא"ל: zakayy@mot.gov.il

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.