עלון מידע : נובמבר 2013

מקור המידע : CASA

המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.