מדיניות אכיפה - כללית

מדיניות אכיפה לעניין תקנה 29(1) לתקנות הרישיונות

מדיניות לגבי תנאים שבהם חריגה ממפלס הרעש לא תחשב הפרה של סעיף 73(א) לחוק הטיס

מדיניות אכיפה לעניין תקנה  א21 לתקנות הרישיונות - טייס מבוגר / טייס צעיר

מדיניות אכיפה לעניין תקנה 21א לתקנות הרישיונות – יישומה לגבי טיסה שאינה טיסת תובלה אווירית מסחרית

מדיניות אכיפה לעניין תקנה 21ג לתקנות הרישיונות – טיסות להצנחת צנחנים

אכיפת חובת טרנספונדר Mode-S לפי תקנה 182(ב) לתקנות ההפעלה

מדיניות אכיפה ביחס להפעלת ממ"ג באופן פרטי

מדיניות אכיפה לעניין סעיף 35 לחוק הטיס – הפעלת מכם ראשי ומשני לצרכי תעבורה אווירית ללא אישור מנהל רת"א

מדיניות אכיפה לעניין סעיף 35 לחוק הטיס – הפעלת מערכת ARTS III לצרכי תעבורה אווירית ללא אישור מנהל רת"א

מדיניות בעניין עיצומים כספיים שינויה  

מדיניות אכיפה – תקנה 3 לתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה)

מדיניות אכיפה לגבי הדרכה שלא לפי תכנית לימודים מאושרת