• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
עמוד הבית כטבם - טפסים

כטבם - טפסים

מסמכים

סדר לפי : שם | תאריך | צפיות [ יורד ]

  טופס הערכה למבחן מעשי - מטיס פנים בכטבם מקבוצות המשקל קל ובינוני טופס הערכה למבחן מעשי - מטיס פנים בכטבם מקבוצות המשקל קל ובינוני

חם!
תאריך הוספה: 27/04/2010
תאריך עדכון: 20/05/2010
גודל קובץ: 56.74 kB
הורדות: 1255

טופס הערכה למבחן מעשי – מטיס פנים בכטב"מ
היתר – מטיס פנים בכטב"מ
סוג כלי טיס – כנף קבועה, קבוצות משקל – קל/בינוני/כבד
שם הנבחן _____________ רישיון מס'_____________
שעות טיסה של הנבחן עם מדריך _____________ מבחן מס' _____________
תאריך ושעת התחלה _____________
שעת סיום _____________ זמן כללי _____________
סוג מערכת הכטב"מ _____________ מס' רישום _____________
שם החברה _____________
שם הבוחן _____________ היתר מס' _____________
ציון מסכם: עבר נכשל
חתימת הבוחן _____________
2
חלק 1 – לפני טיסה
נושאי הטיסה מטלות/תרגילי טיסה מרווחי חריגה מותרים/הנחיות עבר נכשל ל.ב* הערות הבוחן
1. מעבר על מסמכי
המערכת
היתר מרת"א למערכת הכטב"מ.
ספרי מערכת (מטוס, תחנה, תקשורת)
חתומים כנדרש, היתרים, שעות עד לביקורת
הבאה, תקלות שנסגרו ו/או חזרו ורישום
פרטי הטיסה.
הוראות "קרא וחתום".
טופס טיסה הכולל את כל נתוני הטיסה
הרלוונטיים.
2. נתוני מז"א ו -
NOTAMS
המידע הדרוש קיים.
3. מרשה לטיסה המרשה הדרוש קיים.
4. ציוד לטיסה הציוד הדרוש ע"פ נהלי החברה והוראות
רת"א קיים ושמיש.
א. הכנות לטיסה
5. תעודות אישיות קיימות ובתוקף (תעודה מזהה, הפניה למבחן
מעשי מטעם רת"א).
1. מגבלות וביצועי כלי
הטיס
מהירויות, מנוע, משקלים להמראה, דלק,
תקשורת מוטסת, חשמל, בקרת טיסה,
מערכות כלי הטיס (תאורות, כני נסע, חימום
פיטו, הגאים ומפעילים, מערכת הידראולית,
מערכת פניאומטית וכד'), טווחי טיסה,
מרחקי המראה ונחיתה, פעולה במז"א. עפ"י
ספר המערכת.
2. מגבלות וביצועי
תחנת השליטה
והבקרה הקרקעית
תקשורת קרקעית, חשמל, מחשבים, מערכות
תחנה. עפ"י ספר המערכת.
3. מגבלות וביצועי
מערכת ההמנ"ח/
מערכת ההמנח"א/
מערכת השיגור
וההנצלה
מערכות המנ"ח/ המנח"א/ שיגור והנצלה,
פעולה במז"א. עפ"י ספר המערכת.
4. עקרונות פעולת
מערכות כלי הטיס
שלוש מערכות לפחות מהרשימה המופיעה
בסעיף ב. תת סעיף 1 (בקרת טיסה חובה).
יפורטו תפקיד המערכת, עקרונות פעולתה
ודרך פעולתה.
5. עקרונות פעולת
מערכות תחנת
השליטה והבקרה
הקרקעית
שלוש מערכות לפחות מהרשימה המופיעה
בסעיף ב. תת סעיף 2 (מחשבים חובה).
יפורטו תפקיד המערכת, עקרונות פעולתה
ודרך פעולתה.
ב. מבחן ידע
6. עקרונות פעולת
מערכות ההמנ"ח/
ההמח"א/ השיגור
וההנצלה
עקרונות פעולת המערכת.
יפורטו תפקיד המערכת, עקרונות פעולתה
ודרך פעולתה.
3
7. ציוד מזערי
למערכת
עפ"י ספר המערכת.
8. תפעול לילה תאורת כלי הטיס, ציוד ללילה ואמצעי עזר,
תאורת מסלולים, אנשי צוות עזר נוספים.
9. גורמים רפואיים –
תעופתיים וביטחוניים
X
ציון חלק 1 – עבר / נכשל
אני מאשר שהנבחן ביצע את המטלות/תרגילי ההטסה בחלק 1 ועפ"י הסטנדרטים הנדרשים.
חתימת הבוחן ____________
* הערה: ל.ב = לא לביצוע
חלק 2 – תפעול ותהליכים באזור השדה
נושאי הטיסה מטלות/תרגילי טיסה מרווחי חריגה מותרים/הנחיות עבר נכשל ל.ב* הערות הבוחן
א. תדריך לצוות 1. ביצוע תדריך מלא
לצוות הטיסה
תדרוך מהלך הטיסה המלא, עבודת צוות,
מקרים ותגובות, מז"א, תעבורה, אזורי
טיסה, מגבלות ואילוצים וכד'.
1. הכנת המערכת
לטיסה (כלי הטיס,
התחנה הקרקעית,
מע' התקשורת,
מערכת ההמנ"ח/
המנח"א/ שיגור
והנצלה)
עפ"י בד"ח
2. התנעה עפ"י בד"ח. היכרות וידיעה של תהליך
ההתנעה על מרכיביו. ערנות לנושאי
הבטיחות הקשורים בתהליך ההתנעה.
3. הסעה עפ"י בד"ח. דגש על ביצוע הבדיקות וביצוע
הבקרה על המערכות תוך ערנות לנושאי
הבטיחות הקשורים בתהליך ההסעה.
ב. תפעול עד
המראה
4. עמדת המראה
והתיישרות
עפ"י בד"ח. דגש על ביצוע הבדיקות
הדרושות.
ג. המראה 1. המראה רגילה עפ"י בד"ח. דגש על תדרוך לקראת המראה
(מהירויות להמראה, פעולות להפסקת
המראה, נהלים ודיווחים בשדה) ועל ערנות
לכל הנתונים הרלוונטיים.
ג. הקפות 1. הקפה רגילה עפ"י בד"ח. דגש על עבודת צוות, על הכרת
נהלי ההקפה בשדה בו מתבצע המבחן ועל
ביצוע הדיווחים כנדרש תוך גילוי ערנות
מתמדת לנושא הבטיחות בהקפה.
4
ד. נחיתות 1. הליכה סביב עפ"י בד"ח. דגש על ביצוע בד"ח באופן
מושלם.
1. נ"א מ"עם הרוח",
או נ"א מגובה ' 2000
מעל המסלול
עפ"י בד"ח. דגש על אבחנה ותגובה מיידיים
למצב החירום, על ביצוע פעולות מיידיות, על
עבודת צוות ועל דיווחים ברדיו.
ה. תהליכים
וחירום בהקפה
2. תקלות וחרומים
נוספים
תהליך חירום אחד לפחות מתוך תהליכי
החירום הבאים: תקלה במערכת בקרת
הטיסה, תקלה במערכת החשמל, תקלה
במערכת התקשורת, תקלה בתאורות כלי
הטיס בטיסת לילה, מז"א בעייתי לנחיתה
(אובדן קשר עין), תקלת סרוו, תקלת חיישן,
תקלת קשר עם מטיס החוץ, תקלה בכני
הנסע, תקלה במערכת ההמנ"ח/ המנח"א/
הנצלה.
עפ"י בד"ח. דגש על אבחנה ותגובה מיידיים
למצב החירום, על ביצוע פעולות מיידיות, על
עבודת צוות ועל דיווחים ברדיו.
ציון חלק 2 – עבר / נכשל
אני מאשר שהנבחן ביצע את המטלות/תרגילי ההטסה בחלק 2 ועפ"י הסטנדרטים הנדרשים.
חתימת הבוחן ____________
חלק 3 – תפעול ותהליכים באזור האימונים
נושאי הטיסה מטלות/תרגילי טיסה מרווחי חריגה מותרים/הנחיות עבר נכשל ל.ב* הערות הבוחן
1. העברת שליטה
ממטיס החוץ למטיס
הפנים (כאשר יש
מטיס חוץ)
עפ"י בד"ח תוך הקפדה על המגבלות.
עפ"י בד"ח. טיסה באופני ההטסה CTR – 2. הטסה ב
התעבורתיים (פקדים, טוס לנ"צ, עצור בנ"צ,
נתיב) תוך הקפדה על המגבלות, ניהול הקשר
ותיאום עם הפקח ועבודת צוות עם מטיס
החוץ.
3. יציאה מקשר עין
CTR – ועזיבת ה
עפ"י בד"ח. טיסה באופני ההטסה
התעבורתיים (פקדים, טוס לנ"צ, עצור בנ"צ,
נתיב) תוך הקפדה על המגבלות, ניהול הקשר
ותיאום עם הפקח ועם הבקר מרחבי.
א. טיסה לאזור
האימונים
4. טיסת תעבורה
במרחב לכיוון אזור
האימונים וכניסה
עפ"י בד"ח. טיסה לאזור האימונים באופני
ההטסה התעבורתיים (פקדים, טוס לנ"צ,
עצור בנ"צ, נתיב).
5
אליו– נתיבים, גבהים,
דיווחי קשר
דגש על מגבלות, גבהים, סגירות, אזורים
אסורים לצילום, פרוזדורי טיסה, ניהול
הקשר ותיאום עם הבקר המרחבי.
1. הכרת האזור –
גבולות ומגבלות
דגש על מגבלות, גבהים, סגירות, אזורים
אסורים לצילום, אזורי טיסה.
2. טיסה באופן טיסה
"פקדים" (אם קיים)
ניווט באזור הטיסה, הנמכה, י"א, טיפוס,
ביצוע יעפים עם פקד כיוון וכן עם פקד גלגול.
דגש על ביצוע שיטת עבודה ובקרת טיסה.
3. טיסה באופן טיסה
"עצור בנ"צ" (אם
קיים)
שינוי פרמטרים. ביצוע בקרה והקפדה על
מגבלות התעבורה.
4. טיסה באופן טיסה
"טוס לנ"צ" (אם
קיים)
ניווט באזור הטיסה באמצעות אופן הטיסה.
שינוי פרמטרים. דגש על ביצוע שיטת עבודה,
בקרת טיסה והקפדה על מגבלות התעבורה.
5. טיסה באופן טיסה
"נתיב" (אם קיים)
יצירת נתיב. ניווט באזור הטיסה באמצעות
אופן הטיסה. שינוי פרמטרים. דגש על ביצוע
שיטת עבודה, בקרת טיסה והקפדה על
מגבלות התעבורה.
6. טיסה באופן טיסה
"לפי תצפית" (אם
קיים)
טיסה באזור הטיסה באמצעות אופן הטיסה.
שינוי פרמטרים. דגש על ביצוע שיטת עבודה,
בקרת טיסה והקפדה על מגבלות התעבורה.
7. טיסה באופן טיסה
"מוטונים" (אם קיים)
ניווט באזור הטיסה, הנמכה, י"א, טיפוס,
ביצוע יעפים. דגש על ביצוע שיטת עבודה,
בקרת טיסה והקפדה על מגבלות התעבורה.
8. טיסה באופן טיסה
"משולבת" (אם קיים)
אופן טיסה המשלב טיסה בפקדים
ובמוטונים. ניווט באזור הטיסה, הנמכה,
י"א, טיפוס, ביצוע יעפים. שיטת עבודה
ובקרת טיסה. הקפדה על מגבלות התעבורה.
9. טיסה באופני טיסה
נוספים הקיימים
במערכת הכטב"מ
עליה נבחנים
טיסה באזור הטיסה באמצעות אופן הטיסה.
שינוי פרמטרים. דגש על ביצוע שיטת עבודה,
בקרת טיסה והקפדה על מגבלות התעבורה.
10 . תפעול תקלות
והטסה במצבי חירום
שלושה תהליכי חירום לפחות מתוך תהליכי
החירום הבאים: תקלת קריטית במנוע,
תקלה קריטית במערכת בקרת הטיסה,
תקלה קריטית במערכת החשמל, תקלה
קריטית במערכת התקשורת, אירוע מז"א
(התקרחות, חתחות חמור, גשם), תקלת
סרוו, תקלת חיישן, תקלה קריטית בתחנה.
עפ"י בד"ח. דגש על אבחנה ותגובה מיידיים
למצב החירום, על ביצוע פעולות מיידיות, על
הבנת משמעות התקלה והפעלת שיקול דעת
בקבלת החלטות, על הטסה נכונה של כלי
הטיס ועל ביצוע תאום עם גורמי הבקרה.
ב. טיסה באזור
האימונים
11 . העברת מקל בין
צוותים (תרגול בלבד)
עפ"י בד"ח
6
1. טיסת תעבורה
במרחב לכיוון ה –
וכניסה אליו– CTR
נתיבים, גבהים,
דיווחי קשר
באופני ההטסה CTR - עפ"י בד"ח. טיסה ל
התעבורתיים (פקדים, טוס לנ"צ, עצור בנ"צ,
נתיב). ניהול הקשר ותיאום עם הבקר
המרחבי ועם הפקח.
דגש על מגבלות, גבהים, סגירות, אזורים
אסורים לצילום, פרוזדורי טיסה, ניהול
הקשר ותיאום עם הבקר המרחבי.
עפ"י בד"ח. טיסה באופני ההטסה CTR – 2. הטסה ב
התעבורתיים (פקדים, טוס לנ"צ, עצור בנ"צ,
נתיב) תוך הקפדה על המגבלות, ניהול הקשר
ותיאום עם הפקח ועבודת צוות עם מטיס
החוץ.
3. העברת שליטה
ממטיס הפנים למטיס
החוץ (כאשר יש מטיס
חוץ)
עפ"י בד"ח תוך הקפדה על המגבלות.
4. נחיתה רגילה עפ"י בד"ח. דגש על תדרוך לקראת נחיתה
(מהירויות לנחיתה, פעולות להליכה סביב,
נהלים ודיווחים בשדה) ועל ערנות לכל
הנתונים הרלוונטיים.
ג. עזיבת אזור,
הצטרפות
לנחיתה וסיום
טיסה
5. פינוי מסלול ויציאה
מהתחנה
עפ"י בד"ח. דגש על נהלים ודיווחים בשדה.
1. קשב לרדיו ותגובות
מתאימות
מרווח מותר: עד פעם לא עונה בקריאה
הראשונה. עונה לפי נדב"ר באופן עקבי.
2. ניטור מכלול
המערכות המוטסות
והקרקעיות
באופן עקבי
3. ביצוע עפ"י בד"ח במקומות שהוגדרו
ד. אויראות
ונהלים
4. תפעול המערכת
במגבלותיה
אין לעבור מגבלות
ציון חלק 3 – עבר / נכשל
אני מאשר שהנבחן ביצע את המטלות/תרגילי ההטסה בחלק 3 ועפ"י הסטנדרטים הנדרשים.
חתימת הבוחן ____________
7
הערות כלליות לטיסה

1.3.501 1.3.501

חם!
תאריך הוספה: 24/09/2013
תאריך עדכון: 24/09/2013
גודל קובץ: 204.7 kB
הורדות: 149

1.3.501 1.3.501

חם!
תאריך הוספה: 24/09/2013
תאריך עדכון: 24/09/2013
גודל קובץ: 51.23 kB
הורדות: 388

PEL F.1.3.501C - 1.11.2013 PEL F.1.3.501C - 1.11.2013

חם!
תאריך הוספה: 03/11/2013
תאריך עדכון: 03/11/2013
גודל קובץ: 51.31 kB
הורדות: 1475

טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - טופס 001 טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - טופס 001

חם!
תאריך הוספה: 27/04/2010
תאריך עדכון: 20/05/2010
גודל קובץ: 61.08 kB
הורדות: 812

גרסה 2.0
טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - 1 - גרסה 2.0
תאריך הגשה ______________
טופס איסוף נתונים/ בקשה לרישום תאגיד – טופס 001
[Arial [יש למלא הטופס בהדפסה בפונט
1. שם התאגיד ( כפי שמופיע ברשם החברות) _________________________________
2. מס' ח.פ _________________________________________________________
3. כתובת ודרכי קשר (טלפון, נייד, פקס, כתובת דוא"ל, אתר אינטרנט) _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. האם התאגיד רשום/מונפק במדינה אחרת מלבד ישראל ואם כן באיזה
_______________________________________________________________
5. האם לתאגיד יש בעלים/בעלי עניין שאינם אזרחים ישראליים, ואם כן, פרטיהם ואחוזי
הבעלות שלהם ____________________________________________________
6. ממתי עוסק התאגיד בכטב"ם _________________________________________
7. האם לתאגיד יש מערכות כטב"ם – כן / לא. אם כן – פרט שמות המערכות והסטטוס
שלהן (בפיתוח, ניסוי, ביגור, תקני, סופקה ללקוח [כמות, מתי] וכו')
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. נתוני חברה
א. מספר העובדים בחברה ________________________________________
ב. מספר העובדים בתחום הכטב"ם _________________________________
ג. מנהל פעילות הכטב"ם ________________________________________
ד. מנהל הפיתוח ______________________________________________
גרסה 2.0
טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - 2 - גרסה 2.0
ה. מנהל הייצור _______________________________________________
ו. מנהל מבצעי אוויר ___________________________________________
ז. מנהל אבטחת איכות __________________________________________
ח. נאמן רישוי_________________________________________________
9. האם התאגיד מעוניין להיות רשום כמפתח/ יצרן/ מפעיל/ מכון בדק/ בי"ס טכני/ בי"ס
למפעילים/ סמכות מתן רשיונות/ יצרן רכיבים לכטב"ם, אחר ___________________
10 . תחומי התעניינות החברה בתחום הכטב"ם
_______________________________________________________________
וכיו"ב) התאגיד עובד ISO ) 11 . לפי איזה תקנים
_______________________________________________________________
12 . האם יש לתאגיד ממונה ביטחון ואבטחת מידע ( קב"ט ), אם כן מה שמו ודרכי התקשרות
אליו ___________________________________________________________
13 . שמו של הממונה על בטיחות הטיסה/ניסויים בתאגיד ודרכי הקשר אליו
_______________________________________________________________
14 . אנשי קשר (ראשי וחלופי) לעבודה מול וועדת הכטב"ם ודרכי התקשרות
_______________________________________________________________
15 . מהם נהלי בקרת תצורה של התאגיד (מטוס, תחנה, תקשורת, גרסאות תכנה) [סימוכין
ותאריך עדכון]
א. נוהל בקרת תצורת מסמכים ושרטוטים _____________________________
ב. נוהל ועדת שינויים ___________________________________________
________________________ (Material Review Board) MRB ג. נוהל ועדת
16 . האם התאגיד מנהל "ספר מטוס" הכולל שינויי תצורה, מעקבי אחזקה וכיו"ב [סימוכין]
_______________________________________________________________
17 . האם התאגיד מנהל "ספר תחנה" הכולל שינויי תצורה, מעקבי אחזקה וכיו"ב [סימוכין]
_______________________________________________________________
גרסה 2.0
טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - 3 - גרסה 2.0
18 . האם התאגיד מנהל "ספר מערכת תקשורת נתונים" הכולל שינויי תצורה, מעקבי אחזקה
וכיו"ב [סימוכין] _________________________________________________
19 . האם לתאגיד יש נהלי הטסת כטב"ם–כן/לא, אם כן סימוכין ותאריך עדכון
_______________________________________________________________
20 . האם לתאגיד יש תפישת בטיחות – כן/לא, אם כן סימוכין ותאריך עדכון
_______________________________________________________________
21 . האם לתאגיד יש נהלי הסמכת מפעילים – כן/לא, אם כן סימוכין ותאריך עדכון
_______________________________________________________________
למפעילים– כן/לא, אם כן סימוכין ותאריך עדכון Log Book 22 . האם התאגיד מנהל
_______________________________________________________________
23 . האם התאגיד מנהל "קרא וחתום" למפעילים– כן/לא, אם כן סימוכין ותאריך עדכון
_______________________________________________________________
24 . האם התאגיד מנהל רישום של כלל טיסות הכטב"ם אותם הוא מפעיל - כן / לא.
25 . האם יש "ספר תיאור מערכת" לכל אחת מהמערכות – כן/לא, ואם כן סימוכין ותאריך
עדכון (הערה: יש להביא ספר זה לוועדה בעת הצגת המערכת)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
26 . האם יש לתאגיד נוהלי מעקב אחרי תקריות/ארועי כמעט ונפגע וחקר תאונות, כולל
?(Failure Reporting, Analysis And Corrective Action System) FRACAS
אם כן, סימוכין ותאריך עדכון (לכטב"ם קטן,בינוני וכבד יש לצרף פירוט נתונים ולהציגו
בוועדה) _________________________________________________________
27 . האם יש לתאגיד נוהל הסמכת מפעילים ושמירת כשירותם - כן/לא, ואם כן סימוכין
ותאריך עדכון ____________________________________________________
גרסה 2.0
טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - 4 - גרסה 2.0
28 . האם התאגיד מתכנן או מייצר רכיבים עבור תאגידים אחרים, אם כן – פרט
למי____________________________________________________________
_______________________________________________________________
29 . האם לתאגיד יש היתר "ספק מורשה" מטעם תאגיד או רגולטור אחר בארץ/בעולם, אם
כן, פרט
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
30 . האם התאגיד מפעיל קבלני משנה/ ספקים/ מספקי שרותים אחרים, אם כן – פרט
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
31 . האם יש לתאגיד נוהל אישור ספקים/קבלני משנה הכולל אבטחת איכות וביקורות– כן /
לא; אם כן – סימוכין ותאריך
______________________________________________________________
32 . האם יש לתאגיד נוהל באשר לבחירת חומרים/ רכיבים/ אישור שינויים במערכת? כן /
לא; אם כן – סימוכין ותאריך ________________________________________
גרסה 2.0
טופס איסוף נתונים/בקשה לרישום תאגיד - 5 - גרסה 2.0
הצהרת התאגיד
התאגיד בקיא בכללים המוגדרים במצגת "אישור טיסת כטב"ם שאינם מעניין מערכת
הביטחון" גרסה 4.0 ובקריטריוני הבטיחות שפורסמו ע"י וועדת הכטב"ם וקרא את מסמך
"קווים מנחים לתפישת הבטיחות".
ידוע לתאגיד כי הטסת כלי טייס לא מאויש מותרת בכפוף ל:
א. נוהל הטסת כטב"ם
ב. לאישור התאגיד שהוא הבעלים של הכלי,
ג. עמידה בתנאי תפיסת הבטיחות של התאגיד,
ד. היתר תקף מטעם וועדת המומחים,
ה. חתימת שמישות טכנית של גורם שהוסמך לכך ע"י התאגיד
ו. בתנאי שהמפעיל הוא מפעיל מורשה.
ז. בתנאי שהטיסה אושרה ע"י סמכות הבקרה האווירית הרלוונטית לאותה טיסה
(מודיעין טייס / יחידת בקרה אזורית / מגדל פיקוח, לפי העניין)
ח. שבעה תנאים הנ"ל חייבים להתקיים יחדיו
בנוסף להגשת הטופס הרצ"ב התאגיד יידרש להציג בפני הוועדה:
o ספרי תיאור מערכת שיופקד בוועדה) ,PowerPoint הצגת המערכות (מצגת
o הצגת תפישת התפעול (מצגת)
o נוהלי הכנת תפישת הבטיחות
o כולל פירוט נתונים מייצג ,FRACAS/ נהלי דווח ארועים חריגים/תאונות/כמעט ונפגעים
o נוהל בקרת תצורה
o נוהל אבטחת איכות
שם וחתימת מורשה חתימה של התאגיד _________________________________
חותמת התאגיד ______________________________
תאריך __________________________

טופס אישור מערכת כטבם - טופס 002 טופס אישור מערכת כטבם - טופס 002

חם!
תאריך הוספה: 27/04/2010
תאריך עדכון: 20/05/2010
גודל קובץ: 255.98 kB
הורדות: 980

גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -1 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
Submission date:_________________ תאריך הגשה
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם – טופס 002
Application form 002 – permit request for UAS type
(To be used for Mini & Small UAS only)
[Arial [יש למלא הטופס בהדפסה בפונט
Applying corporation _________________________ שם התאגיד המבקש
System type _______________________________________ שם המערכת
מהות הבקשה (היתר טיסה, סטטוס מבוקש (ניסויים/ ביגור/ תקניות מלאה –
"היתר סוג"):
Request type : (Special Permit for UAS Type or SPUAST- for test flights
and demonstrations only,secify requested status (testing/maturing/full
certification):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -2 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
נתוני המערכת (כלי הטייס, תחנת השליטה והבקרה הקרקעית, התקשורת, המטעד, מטענים):
System parameters (air vehicle, ground command and control station,
communication, payload, cargo):
1. System configuration 1. תצורת המערכת
o סוג וגרסת כלי הטייס (שם ומספר יצרן)
o Air vehicle type amd version (name and manufacturer’s number)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o Software versions (flight and mission)
o גרסאות התוכנה (טיסה ומשימה)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o סוג מערכות האיכון:
o Position reporting system type (other than GPS):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -3 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o סוג וגרסת תחנת השו"ב (שם ומספר יצרן, גרסת תוכנה, קרון/תא/מחשב נייד וכיו"ב):
o Ground control station type and version (name and manufacturer’s number,
software version, shelter/compartment/portable computer etc.):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o סוג וגרסת מע' התקשורת (שם ומספר יצרן, טווחים, תחומי תדרים):
o Communications system type and version (name and manufacturer’s number,
ranges, frequency ranges)
Main __________________________________________________ ראשי
Backup ________________________________________________ גיבוי
o תיאור תצורה כללי (יש לצרף שרטוט שלושה מבטים עם מידות):
o General configuration description (a three view drawing with dimensions should
be attached):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -4 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
2. Redundancies & backups 2. גיבויים ויתירויות
Flight control System _________________________________ מע' היגוי
Fuel System _________________________________________ הזנת דלק
Electrical _____________________________________________ חשמל
Engine ________________________________________________ מנוע
Position reporting system, other than GPS ________________ מע' איכון
____________________________________________________________________
o קטגוריית כלי הטייס – כנף קבועה / כנף סובבת / מצנח מנוהג / בלון מנוהג / אחר
o Air vehicle category: Fixed wing/Rotating wing/guided parachute/guided
baloon/ Other
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o Missile ,COMMINT,GMTI ,SAR ,EW ,ELINT ,EO -(Payloads) סוגי מטעדים
אחר: ,Launch Detection
o Payloads types - EO, ELINT, EW, SAR, GMTI, COMMINT, Missile
Launch Detection, other:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -5 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o לזירה ( אין / סימון / ציון / מוד אימונים / קיום עוקב /הפסקת לזירה אוט' באובדן קשר )
הספק _________________; יכולת כיול וסטיה – כן / לא
o Laser capabilities (none / marking / designation / training mode/ auto-tracker /
Auto cutoff in communication loss) Power ___________________. Calibration
and deviation correcting capabilities – Yes / No.
Main mission charecteristic – ISR, other __________ אחר ,ISR – מאפיין משימה עיקרית
Maximum flight altitude____________________________________ גובה טיסה מירבי
3. Flight altitude measurement method 3. אופן מדידת גובה הטיסה
Specify barometric altitude measurement method פרט שיטת מדידת גובה ברומטרי
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
האם ניתן לכייל גובה בסיס, האם הכיול מתבצע במטוס/בתחנה ומה קורה באובדן תקשורת
Can reference altitude be calibrated, is the calibration done in the air vehicle/GCS,
and what happens during communication loss
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
פרט כיצד מוזן הלחץ בהיבט התפעולי, כולל תדירות עדכון במהלך הטיסה
Specify how the pressure is entered in terms of the operational aspect, including
update frequency during flight.
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -6 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
Measurement accuracy and calibration methods ___________ דיוק המדידה ושיטות כיול
GPS Altitude__________________________________________________ GPS גובה
o האם קיימת התראה על הפרשי מדידות גובה
o Is there an altitude measurement missmach alert
____________________________________________________________________
What altitude is reported to the station___________________ מה הגובה המדווח לתחנה
o אם יש זע"ט) ) C מה הגובה המדווח במוד
o What altitude is reported in mode C (if there is IFF)
____________________________________________________________________
o שיעור טיפוס כתלות בגובה, טמפ' ומשקל (יש לצרף גרף במידה ויש)
o Climbing rate as a function of altitude, temperature and weight (a graph should
be attached if there is one)
____________________________________________________________________
o יחס גלישה (עם ובלי מנוע) ושיעור הנמכה
o Gliding ratio (with and without engine) and rate of decent
____________________________________________________________________
Maximum and cruising speed_____________________________ מהירות שיוט ומירבית
Wind limitations at flight altitude________________________ מגבלת רוח בגובה הטיסה
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -7 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o טווח טיסה מירבי/משך שהייה מירבי
o Maximum flight range and maximum endurance
____________________________________________________________________
MTOW (Maximum Take-Off Weight) _____________________ משקל מירבי בהמראה
o דף תצורות ומשקלים – נדרש לצרף
o Weight and configurations sheet (required attachement)
Flight control computer מחשב בקרת הטיסה
Computer type _______________________________________________ סוג המחשב
Flight computer backups and redundancies ____________ גיבויים ויתירות למחשב טיסה
Critical Avionics components __________________________ רכיבי אויוניקה קריטיים
o מנוע (יצרן, דגם, עקרון פעולה, ביצועי המנוע, סטאטוס רישוי)
o Engine (manufacturer, model, working principle, performance, licensing status)
____________________________________________________________________
Engine maintanance policy_______________________________ מדיניות אחזקה למנוע
o תכולות ביקורות ביניים וזמן ביניהן
o Interim inspection contents and frequency
____________________________________________________________________
o וזמן ביניהם Overhauls תכולות
o Overhauls contents and frequency
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -8 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o מחוונים, אזהרות והתראות בהקשר לפעילותו הסדירה של המנוע
o Engine gauges, warnings and alerts
____________________________________________________________________
o כמות מפעילים מזערית מכל סוג הסמכה
o Minimum number of operators/ pilots of each qualification type
____________________________________________________________________
o שיטת המראה (המנח"א, מסלול ידני, קטפולטה, שיגור בעזרת רקטה, הטלה ידנית, אנכית),
אחר
o Take-off technique – (automatic take-off and landing, manual runway, catapult,
rocket launching, hand held, vertical, other)
____________________________________________________________________
o טמפ') ,MSL מגבלות מסלול להמראה (אורך, רוחב, שיפוע, גובה
o Runway limitations for take-off (length, width, inclination, MSL altitude,
ambient temprature)
____________________________________________________________________
o שיטת נחיתה/הנצלה (המנח"א, מסלול ידני, הנצלה באמצעות מצנח, אנכית), אחר
o Landing/recovery technique (automatic take-off and landing, manual runway,
parachute assisted recovery, vertical), other
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -9 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
General and cross wind limitations for take off ________ מגבלות רוח (כללי/צד) להמראה
General and cross wind limitations for landing _________ מגבלות רוח (כללי/צד) לנחיתה
o האם יש "ספר תיאור מערכת" לכל אחד ממרכיביה (כלי טייס, תחנה, תקשורת); [יופקד
בוועדה] סימוכין
o Does each component (air vehicle, station, communication) have a system
description manual; [to be entrusted with the CUC2]. Provide the
documentation.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o אם לא האם יש ? C האם יש למטוס זע"ט תקני – כן / לא ;אם כן, האם יש לו גם מוד
למטוס אמצעי איכון אחר מזע"ט
o Does the air vehicle have a certified IFF – yes/no; if yes, does it have also mode
C? if not are there any other means of position reporting capability other than
IFF
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -10 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם המטוס ביצע טיסת ניסוי להוכחת "נראות" ע"י היב"א
o Was the system test flown to prove ATC detection capability?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o מאיזה מרחק ניתן לראות את כלי הטייס (יום/לילה)?
o What is the air vehicle’s visibility range (day/night):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o מאיזה מרחק ניתן להבחין במצב הטיסה של כלי הטייס (יום/לילה)?
o At what range can the air vehicle’s atitude be noticed (day/night)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם כלי טייס בטיסות הניסוי צבוע בצבע שמאפשר קשר עיין בטווח מוגדל? כן / לא
אם כן – מה הטווח?
o Does the air vehicle in testing flights have a special painting scheme that enables
eye contact at an enlarged range? Yes/no; if yes, at what range?
____________________________________________________________________
o האם יש למטוס תאורה חיצונית, פרט
o Does the air vehicle have external lighting, specify
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -11 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם יש לכלי הטייס המערכות הבאות:
o Does the air vehicle have the following systems:
Icing detection capability – yes/no גלאי הקרחה- כן / לא
מניעת הקרחה במנוע/פרופלור– כן / לא
Icing prevention in the engine & propeller– yes/no
מניעת הקרחה בכנפיים – כן / לא
Deicing systems along lift generating surfaces – yes/no
Pitot system deicing capability – yes/no מניעת הקרחה בפיטו – כן / לא
o האם יש למערכת/מטוס "עץ תקלות" ואם כן, מה הסימוכין ותאריך עדכון
o Does the air vehicle have a FMECA (Failure Mode Effects and Criticality
Analysis); if so provide the documentation and update date
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש למערכת/מטוס מסמך ניהול סיכונים ואם כן, מה הסימוכין ותאריך עדכון
o Does the air vehicle have a SSAR (System Safety Anaysis Report) document; if
so Provide the documentation and update date
____________________________________________________________________
o פרט את תהליכי ההחלצות העצמיים ממצבי חירום
o Specify the Autonomous Failure Procedures:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -12 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o פעולות אוטומטיות באובדן קשר
o No comm automatic procedures
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o פעולות אוטומטיות בכיבוי מנוע
o Inflight shutdown automatic procedures
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש מוד אוטומטי להחלצות מהזדקרות, אם כן – פרט
o Is there an automatic stall recovery mode; if so – specify
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o אם רלוונטי, ציין באיזה תקלות תהיה הפעלה אוטומטית של מערכת המצנח/ כריות:
o If relevant, specify in which faliure will the flight termination auto mode
(parachuting/air bag systems) be activated:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o פעולות אוטומטיות בהפסקת חשמל
o Electrical power loss automatic procedures
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -13 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o אחר
o Other
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Flight modes / autonomy level מודי הטסה/ רמת אוטונומיות
o האם יש יכולת להטיס ישירות את ההגאים – שלא דרך הטייס האוטומטי
o Is there an auto pilot bypass capability?
o אם כן – במה שולטים ה"סטיקים" – בהגאים ישירות?, ,DISCONNECT האם יש מוד
בשיעור גלגול/ עלרוד – פרט, כולל ניסיון ולמי מותר להטיס במצב זה
o Is there a DISCONNECT mode, if yes – what do the sticks control – the helms
directly? Pitch/role rate – specify, including experience and who is allowed to
pilot in this condition
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
knobs control ____________________________________________ הטסה לפי פקדים
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -14 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם יש יכולת להטיס באמצעות "מוטונים" – אם כן האם גם למטיס הפנים? האם
מתרגלים מוד זה ואם כן, מה עושים לצמצום הסיכון?
o Is there a manual sticks control capability (external pilot) – if so, does the
internal pilot also have it? Is this mode (hand over procedures) practiced and if
so what is done to minimize the risk?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש למערכת מוד "שמור מקום" לפי נ.צ.?
o Does the system have a “Hold position” mode?
____________________________________________________________________
o האם יש למערכת מוד "טוס לנ.צ".?
o Does the system have a “Nav to coordinate” mode?
____________________________________________________________________
o האם יש למערכת מוד "טיסה מוכוונת מצלמה"?
o Does the system have a “Camera guided flight” mode?
____________________________________________________________________
o האם יש למערכת מוד טיסה לפי תכנית מוכנה מראש
o Does the system have a “Flight plan” mode?
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -15 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם למערכת יש מוד אוטונומי בו היא ממשיכה לטוס לאורך זמן רב, גם כאשר אין
תקשורת לתחנה, אם כן – פרט
o Does the system have a full autonomouse mode in which it continues flying for
a long period, also when there is no communication to the station, if yes -
specify?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש מנגנון המוודא שמילת הפיקוד/טעינת נתונים בטיחותיים (כגון כיול לחץ ברומטרי,
נקודות נתיב, נ.צ נקודת המראה/נחיתה) ששודרו מהתחנה לכלי הטייס נקלטה ללא שגיאות
אימות ע"י השוואה בין הנתונים ששודרו לנתונים ,Acknowledge, ,Checksum (כגון
שנקלטו ע"י כלי הטייס)? פרט
o Is there a verification mechanism that verifies that the command word/loading
of safety paramters (such barometric pressure calibration, waypoints, take
off/landing coordinates) that were transmitted from the station to the air vehicle
were received without errors (such as Checksum, Acknowledge, verification by
comparing the transmitted data to the data received by the air vehicle)? Specify
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -16 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם יש למערכת תפיסת בטיחות ואם כן, מה הסימוכין ותאריך עדכון
o Is there a system safety concept – what is the last update date and document
serial number
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש ועדת בטיחות טיסה הפועלת לפי נוהלים פנימיים והמפקחת על כל ההיבטים
הקשורים לבטיחות טיסה ומאשרת את הטיסות – כן / לא. אם כן – סימוכין ומועד עדכון
של הנוהלים
o Is there an flight safety committee that works according to internal procedures
and oversees all the flight safety related aspects and approves the flights –
yes/no. If yes - – include the last update date and document version.of the
procedures
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o כמה שעות המערכת צברה עד היום וכמה מהן בתצורה המבוקשת
o What is the system’s accumulated flight time? include the number of hours in
requested configuration
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________ MTBL
IFSDR__________________________________________________ שיעור כביות מנוע
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -17 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
שיעור ארועים מאז תחילת הטיסות בהם:
Number of incidents since the flights in them began:
Actual dammage to the UAS _________________________________ כלי הטייס ניזוק
Near accident incidents_____________________________________ ארוע כמעט ונפגע
Unplanned recoveries ___________________________________ הנצלה בלתי מתוכננת
Clarifications____________________________________________________ הבהרות
Current MTBCF __________________________________ שיעור תקלות קריטיות נוכחי
פרט אירועים מיוחדים/חריגים בהיסטוריה של המערכת:
Specify special/abnormal incidents in the system history
o סטייה מנתיב או גובה מוגדר
o Accidental violation or departure from defined route or altitude
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o אובדני קשר (בהקפה/בתהליכי המראה נחיתה/במשימה)
o Comm loss incidents (include duration and flight phase encircling/take off and
landing/on mission)
Structural issues ______________________________________________ בעיות מבנה
Self positioning errors ____________________________________ סטיות באיכון עצמי
Other _____________________________________________________________ אחר
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -18 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם יש למטוס יכולת נשיאת מטענים ו/או חימוש ואם כן פרט איזה
o Can the UAS carry external loads and/or ammunition and if so – provide details
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם המטוס ביצע ניסויי מנהרת רוח
o Has the air vehicle undergone wind tunnel testings
____________________________________________________________________
o האם המטוס הוכח לתנאי סביבה (רעידות, הלמים, טמפרטורה, לחות) ואם כן לפי איזה
תקנים/ פרופיל
o By what standards/profile has the UAS been tested for environmental
conditions (vibrations, shocks, humidity, temprature cycles etc)
____________________________________________________________________
o האם בוצעה אנליזת התעייפות לכלי הטייס – כן / לא
o Has the UAS undergone an Fatigue Analysis – yes/no
____________________________________________________________________
Wind, rain, gusts limitations___________________________ מגבלות רוח/חיתחות/גשם
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -19 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
4. GROUND CONTROL STATION 4. תחנה קרקעית
מכלול האמצעים המשמשים לשליטה, קשר, בקרה של כלי הטייס וקשר לגורמים חיצוניים; יכול
לכלול חדר/קרון/מחשב נישא וכו'. מע' כטב"ם יכולה להכיל יותר מתחנה אחת.
All the means that are used for command, communication, control of the UAS and
communiction to external elements; can include a room/shelter/portable computer
etc. a UAV system can include more than one station.
מהם אמצעי הבטיחות המותקנים/הננקטים בתחנה בתחומים הבאים:
What are the safety measures installed/taken in the station in the following fields
Electricity _______________________________________________________ חשמל
Fire fighting equipment __________________________________________ כיבוי אש
Radiation________________________________________________________ קרינה
מהן מערכות הקשר המותקנות בתחנה (קשר קווי, קשר אלחוטי, טלפוני וכיו"ב) ואופן הפעלתן (מע'
ראש/דיבורית וכיו"ב)
What communication systems are installed in the station (landlines, wireless,
telephones etc.) and their mode of operation (headset, PTT conference call support,
hand free speech)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -20 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o מהו מקור המתח הראשי של התחנה
o What is the station’s main electrical power source
____________________________________________________________________
o מקורות מתח חלופיים לגיבוי? כן/לא. אם כן, מהם, גיבוי חם או קר, משך הזמן בו ניתן
לפעול עם מקור המתח החלופי ואילו מערכות אינן פועלות בעת פעולה עם מקור המתח
החלופי
o Are there alternative power sources for backup? Yes/no. If yes what are they ,
hot or cold stand by, and what is the duration for which they can be used and
which systems are powered down in case of power loss
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o פרטו את מגבלות תנאי הסביבה לפעולתה התקינה של התחנה ומערכותיה (טמפ' חיצונית,
רוח, לחות, משקעים, טמפ' בתוך התחנה)
o What are the environmental conditions limitations for the proper activity of the
GCS and its systems (external temprature, winds, humidity, precipitation , inside
temprature and airconditioning)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -21 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם יש צורך במערכת מיזוג אוויר/בקרת טמפ' לפעולתה התקינה של התחנה ומערכותיה?
כן/לא. אם כן, תארו את המערכת
o Is air conditioning/climate control equipment required for the proper operation
of the GCS and its systems? Yes/No. If yes, describe the system
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o פרטו את המערכות בתחנה לגביהן יש גיבוי ו/או יתירות
o Specify the station’s systems that have backups and/or redundancies
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o תארו את מאפייני הגיבוי והיתירות בהפעלת התחנה במהלך טיסה (תחנת חלופית, מע'
תקשורת קרקעית חלופית, מערכת המנח"א חלופית, מערכות קשר חלופיות, אמצעי חלופי
שעון רובידיום] וכיו"ב) ,GPS] להנחתת הכטב"ם, מערכות ניווט וזמן חלופיות
o Describe the backup and redundancy characteristics of the GCS’s operation
during flight (Spare GCS in hot stand by, alternative ground communications
system, emergency navigation system, alternative communication system,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -22 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o פרט מערכות להקלטת נתונים, תמונת חוזי, מערכות קשר, הקלטת נפח וכיו"ב לצורך
תחקור
o Specify data recording (video picture/communication systems/volume recording
systems etc). Means and capabilities for debriefing purposes.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o פרט ההתרעות למפעיל בעת תקלה או במצב חירום. תאר את עקרון פעולת מנגנון ההתרעות
שיטת ההצגה למפעיל) ,(PFL/MFL) התרעה קולית, רמת הפירוט המוצגת למפעיל ,MC)
o List the alerts and warnings for the operator in case of failure or emergency.
Describe the principle of the alert mechanism (MC, audio alert capability, level
of details displayed to the operator (MFL/PFL), type of display)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -23 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם קיים מנגנון המתריע למפעיל במהלך הטיסה לגבי מגבלות תעבורה? כן / לא. אם כן,
תארו את עקרון פעולת המנגנון ואת סוג ההתרעות הניתנות (הצגת הסגירות, אזורי הטיסה,
הפרוזדורים, התרעה על כניסה לאזור אסור לטיסה (גובה, קואורדינטות, זמן קיום
הסגירה), על התקרבות לאזור אסור לטיסה, על יציאה מנתיב הטיסה המורשה וכיו"ב)
o Is there a mechanism alerting the operator/pilot regarding "flight area"
violations? Yes/no. If yes describe the mechanism’s principle and the type of
alerts that are displayed (flight routes violations, restricted flight zone display
capability, altitude blocks, flight plan display)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם קיים מנגנון למתן התרעות לטובת הימנעות מצפייה על אזור אסור לצילום? כן/לא.
אם כן תארו את עקרון פעולתו
o Is there a mechanism to prevent payload pointing at prohibited sites? If there is,
describe its action and displays.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -24 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o האם קיימים נהלים להפעלת תחנת השליטה הקרקעית בטיסה שגרתית? כן/לא. אם כן,
תיאור וסימוכין
o Are there normal GCS operation procedures during routine flights? Yes/no. If
there are, described them and attach applicable documentation
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם קיימים נהלים להפעלת תחנת השליטה הקרקעית בעת תקלה או במצב חירום? כן/לא.
אם כן, תיאור וסימוכין
o Are there emergency GCS procedures for cases of failure or emergency?
Yes/no. if there are – describe them and attach applicable documentation.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם יש מערכת המסייעת למפעיל בתפעול תקלות ומצבי חירום? כן/לא. אם כן תארו איזו
(בד"ח ממוכן, בד"ח ממוכן אינטראקטיבי, כלי לסיוע בזיהוי ובאבחון תקלות ומצבי חירום)
o Is there an "auto emergency procedures display" capabilty? Yes/no. if there is
one, describe it and attach applicable documentation.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -25 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
5. Communication system 5. מערכת התקשורת
o ממסר, לוויני), אחר ,LOS) סוג תקשורת
o Type of communication (line of sight, satcom, relay), other
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Encryption and jamming avoidance _____________________________ הצפנה וחסינות
____________________________________________________________________
Redundancy _____________________________________________ יתירות בתקשורת
____________________________________________________________________
o פרטי אישור הקצאת תדרי התקשורת
o Ministry of Communication license number Details of
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
EMI/EMC__________________________________________ תאימות אלקטרומגנטית
o מה התייחסות לנושא איכות סביבה (שפכים, ניקיון, רעש, קרינה, דלקים, חומרים
מסוכנים)
o Is there referecing to enviornment protection (noise, waste water, batteries, solid
disposal, radiation hazards, fuels, HazMat)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -26 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o מה התייחסות למז"א ( טמפ' גבוהה, טמפ' נמוכה, גשם, סופות חול, רוח, חיתחות, מגבלות
תאורה, מגבלות ראות , סוגי עננות, ברקים)
o Is there reference to weather (max temp, min temp, precipiatation, sand storms,
wind limits, gusts, time of day consideration to include day/ night and the
"inbetween times", clouds, storms, lightning protection)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o אלו תקנים נמצאים בשימוש
o Which standards are in use
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o האם בוצעו סקרים במהלך הפיתוח
o List all development reviews done along the development proccess
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -27 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
o יש לצרף מטריצה המפרטת איזה גרסאות מנוע/ גרסאות תוכנה של כלי הטייס/ גרסאות
תקשורת/ גרסאות תוכנה של תחנת הקרקע – הן הצרופים לגביהם מבקשים היתר ואלו
צרופים "לא מתחברים".
o Attach all possible configuration MATRIX – detailing which versions of engine
type, flight computer software, GCS software are those for which the permit is
requested and which cannot be supported
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -28 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
הצהרת התאגיד
התאגיד בקיא בכללים המוגדרים במצגת "אישור טיסת כטב"ם שאינם מעניין מערכ ת
הביטחון" גרסה 4.0 ובקריטריוני הבטיחות שפורסמו ע"י וועדת הכטב"ם וקרא את מסמ ך
"קווים מנחים לתפישת הבטיחות".
Corporation declaration
The corporation is proficient with the rules defined in the presentation “Flight
permit for UAV that are of no interest to defense system” version 4.0 and with the
safety criteria published by the CUC2 Committee and has read the document
“guidelines for safety concept”
The corporation is aware that flying a UAV is permitted under the following
restrictions:
ידוע לתאגיד כי הטסת כלי טייס לא מאויש מותרת בכפוף ל :
UAS certification 4.0 procedures נוהל הטסת כטב"ם
Owner approval לאישור התאגיד שהוא הבעלים של הכלי
Firms safety procedures עמידה בתנאי תפיסת הבטיחות של התאגיד
Valid special UAS permit היתר תקניות תקף מטעם וועדת המומחים
חתימת שמישות טכנית של גורם שהוסמך לכך ע"י התאגיד
Current maintanance clearance and technical readiness approved by
authorized technician
בתנאי שהמפעיל הוא מפעיל מורשה.
The operator is a valid pilot/has an operator license
גרסה 3.0
Civil UAV Certification Committee (CUC2)
טופס בקשת אישור למערכת כטב"ם - -29 גרסה 3.0
Permit request for UAV system form
This document contains prprietary information of the CUC2/CAAI and may not be reproduced, copied, disclosed or
utilized in any way, in whole or in part, without the prior written consent of CUC2 or CAAI
בתנאי שהטיסה אושרה ע"י סמכות הבקרה האווירית הרלוונטית לאותה טיסה (מודיעין
טייס/יחידת בקרה אזורית/ מגדל פיקוח, לפי העניין
Flight has been approved by the relevant airspace controling agency
שבעה תנאים הנ"ל חייבים להתקיים יחדיו
All of the aforementioned conditions must be met
בנוסף להגשת הטופס הרצ"ב התאגיד יידרש להציג ולהפקיד בפני הוועדה:
In addition to the submission of this document the applicant will be required to
present and entrust the CUC2 with:
ספר תיאור מערכת) ,PowerPoint הצגת המערכת (מצגת
System presentation (PowerPoint presentation providing familiarization with the
system, system description manual)
תפישת התפעול למערכת
System operating concepts and procedures
ניתוח תפישת הבטיחות למערכת
SSAR
למערכת FRACAS/ דו"ח ארועים חריגים/תאונות/כמעט ונפגעים
The system’s reports of irregular incidents/accidents/near accidents/FRACAS
שם וחתימת מורשה חתימה של התאגיד
Name and signature of corporation’s authorized representative
____________________________________________________________________
Corporation seal ___________________________________________ חותמת התאגיד
Date____________________________________________________________ תאריך

טופס אישור שט כטבם אזרחי טופס אישור שט כטבם אזרחי

חם!
תאריך הוספה: 04/04/2011
תאריך עדכון: 04/04/2011
גודל קובץ: 69.5 kB
הורדות: 1334

טופס אישור שט כטבם צבאי טופס אישור שט כטבם צבאי

חם!
תאריך הוספה: 04/04/2011
תאריך עדכון: 04/04/2011
גודל קובץ: 67 kB
הורדות: 1266

טופס אישור שעות טיסה כטבמ למבקש היתר טופס אישור שעות טיסה כטבמ למבקש היתר

חם!
תאריך הוספה: 05/12/2010
תאריך עדכון: 05/12/2010
גודל קובץ: 480.58 kB
הורדות: 375

טופס בקשה להיתר מטיס כטבם טופס בקשה להיתר מטיס כטבם

חם!
תאריך הוספה: 14/07/2013
תאריך עדכון: 14/07/2013
גודל קובץ: 51.22 kB
הורדות: 243
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL