לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בקיאות באנגלית ו- RT

הודעה על העברת מבחני רדיו-טלפון (RT) ומבחני בקיאות בשפה האנגלית למכון "פילת"

רשות התעופה האזרחית מבקשת להביא לידיעת הציבור כי החל מיום 01.05.2019 המבחנים לטובת קבלת רישיון לעיסוק בהפעלת רדיו-טלפון (לטייסים בלבד) וכן מבחני הבקיאות בשפה האנגלית, ייערכו במכון "פילת".
כתובת המשרד הראשי של פילת: רחוב אפעל 6, קומה 1, פתח תקווה קרית אריה.
לשם קבלת מידע בנושאים הקשורים במבחנים ולשם תיאום מועד למבחנים כאמור , יש ליצור קשר עם מכון "פילת" בטלפון – 03-7679222.

 


 

 

בקיאות בשפה האנגלית

 

  1. נוהל הגשת ערר על תוצאות בחינת הבקיאות בשפה האנגלית
  2. נוהל הכרה ברמת המיומנות בשפה האנגלית מטעם מדינה חברה
  3. הרחבה בנושא מבחן הבקיאות באנגלית
  4. חובת ציון בקיאות האנגלית לטייסים ונווטים

 

 

 

 

 

 

 

נבחן יוכל להגיש ערר על תוצאות בחינת הבקיאות באנגלית ישירות למרכז הבחינות בו נבחן בתוך שבוע ימים ממועד הבחינה, בכפוף לתשלום אגרת ערעור לרת"א.
 
הערר יוגש בכתב בדוא"ל או בפקס ויכלול את המסמכים הבאים:
טופס ערר אותו ניתן לקבל ממרכז הבחינות ובו פרטי המערער, פרטי הבחינה עליה הוא מערער ופירוט טענות המערער.
אסמכתא לתשלום אגרת ערעור (בפקס או מסמך סרוק).
 
התשובה לבקשת הערעור תינתן בכתב ותשלח בדואר אל הנבחן על-ידי מרכז הבחינות.
לוח הזמנים להעברת המענה למערער –  עד 14 יום ממועד קבלת טופס הערעור ועותק אגרת הערעור ע"י מרכז הבחינות.
 
יודגש כי בדיקת הערר עשויה להביא לתיקון הציון לכל כיוון: תיקונו כלפי מעלה, השארתו כפי שהוא, או הורדתו כלפי מטה.
עובדה זו תובא לידיעת הנבחן על-גבי טופס הערר.
במקרה בו תוצאת הערעור הביאה לשינוי ציוני הנבחן, יועבר טופס ציונים מתוקן לנבחן.

לאור הניסיון הנצבר ממבחני האנגלית שבוצעו עד כה, מצאנו לנכון להרחיב מעט את ההסברים שיעזרו לכם במהלך המבחן ובכך להקטין את חוסר הוודאות.
כפי שפרסמנו באתר רשות התעופה האזרחית, משך הבחינה בעל פה כ- 10 דקות.
צוות הבוחנים מורכב ממומחה תעופתי ומומחה אנגלית.
עם הכניסה לחדר המבחן ולאחר תהליך זיהוי קצר, יציגו הבוחנים את עצמם ויבקשו מהנבחן להציג עצמו במספר משפטים.
לחלק זה של המבחן שלושה מרכיבים:
 תיאור תמונה/מרשם – הנבחן יתבקש לתאר תמונה/מרשם.
 תרגיל סימולציה – דו שיח בין טייס למפקח על תנועה אווירית.
 דיווח לממונה – הנבחן יתבקש לדווח לממונה על אירוע.

תיאור תמונה/מרשם
בחלק זה של המבחן יקבל הנבחן תמונה או מרשם בנושא תעופה. זיכרו כי אין משהו נסתר בתוך התמונה/מרשם זהו רק כלי עזר לעודד את הנבחן לדבר, באנגלית כמובן, לפרק זמן של כשתיים עד שלוש דקות. רק תיאור של כל הפרטים שהצלחתם לראות בתמונה/מרשם, דקדקני ככל שיהיה, ימלא אולי כחצי דקה בלבד מתוך הזמן המצופה מכם לדבר. לכן אחרי שתיארתם את אשר אתם רואים בתמונה/מרשם התחילו לדבר על כל נושא תעופתי שניתן לחבר לתמונה/מרשם שקיבלתם. הוסיפו דוגמאות מניסיונכם האישי או מתאונות מפורסמות שאתם מכירים.  שלוש דקות זהו זמן לא קצר למשימה מעין זו ויציאה מתוך המסגרת של התמונה/מרשם תקל עליכם.
תרגיל סימולציה
חלק זה של המבחן הוא משחק תפקידים. הבוחן ישחק תפקיד של פקח/בקר או טייס  בהתאם לנבחן שיושב מולו. בתחילת חלק זה יקבל לידיו הנבחן את סיפור המסגרת של משחק התפקידים, כולל נתונים שבהם יהיה על הנבחן להשתמש במהלך הדו-שיח. ברגע שסיימת לעבור על סיפור המסגרת ואתה מוכן להתחיל יחל הדו-שיח ויתנהל על פי נהלי הדיבור בקשר. זיכרו כי אין ביטוי תעופתי לכל מצב חריג ולכן יהיה עליכם להשתמש גם באוצר מילים שהוא מחוץ לפרזאולוגיה המקובלת.
דיווח לממונה
חלק זה מורכב מתחקיר על שהתרחש בתרגיל הסימולציה. על הנבחן יהיה לדווח לאחד מבעלי התפקידים, סמנכ"ל מבצעים/מנהל צי/טייס ראשי,  בחברה בה הוא עובד את אשר אירע. גם בחלק זה תתבקשו לדבר למשך פרק זמן של שתיים עד שלוש דקות. מומלץ להתייחס לכלל הפעולות של כל המעורבים באירוע ולא רק לפעולות שלכם כטייסים על מנת למלא פרק זמן זה. כדאי להתייחס לפעולות של צוות הקבינה, הנוסעים,  הבקרה, שרותי הכיבוי וההצלה, החברה וכדומה. המנעו משימוש רק במילים שבהם השתמשתם כבר בתרגיל הסימולציה.

סיכום
בכל חלקי המבחן יש להפעיל את הדימיון, ליזום ולהשלים את סיפור המסגרת אותו אתם מקבלים ולא להפסיק לדבר.
שימוש רב בהברות קישור שתופסות זמן שידור ("ממממ...."; "אה....", וכדומה) יקשה עליכם לקבל ציון חמש או שש.
חוזרים וממליצים להקדים ולהיבחן לאור העומס הצפוי בתחילת 2011 לקראת המועד הקובע.

בהצלחה !
מחלקת רישוי עובדי טיס

רשות הרישוי תכיר ברמת המיומנות בשפה האנגלית שברישיון טיס זר של המבקש (להלן "הרישיון"), ותציין זאת ברישיונו הישראלי, בתנאים הבאים:
 
1. הרישיון הינו מטעם מדינה החברה בארגון ICAO ואשר עומדת בדרישות הבקיאות בשפה האנגלית (LPR) המוגדרות במסמכי הארגון.
2. הרישיון אינו מבוסס על רישיון ממדינה אחרת כלשהי.
3. הרישיון בתוקף - לא בוטל ואינו מותלה.
4. ההכרה הינה חד פעמית; מבחנים נוספים בתום תוקפו של האישור, אם ידרשו כאלה, יבוצעו על פי המוגדר בתקנות הטיס.
5. ההכרה תהא על פי הרמה שצוינה ברישיון, ואם לא צוינה ברישיון רמה, תוכר רמה 4 בלבד.
6. תוקף ההכרה יהא כמפורט ברישיון, ואם לא פורט תוקף ברישיון, יצוין תאריך מתן הרישיון.
7. בעל הרישיון שילם אגרה לפי תקנה 19 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע- 2010 (אגרה להוספת אישור ברישיון).
8. תהליך האימות אל מול המדינה החברה אורך כשלושים ימים ומותנה בחתימת המבקש על ייפוי כוח לרשות הרישוי לקבל מידע אודות רישיונו הזר.
9. לרשות הרישוי הסמכות שלא להכיר ברמת המיומנות בשפה האנגלית שברישיון במקרים חריגים, גם אם התקיימו התנאים המפורטים לעיל.
 
המבקש הכרה ברמת המיומנות בשפה האנגלית יגיש למחלקת רישוי טיס המסמכים הבאים:
א. צילום של הרישיון הזר.
ב. טופס הסכמה לבצע בירור פרטים בארץ זרה
ג. אגרה משולמת להוספת אישור ברישיון.

על פי החלטת ארגון ICAO החל מה – 5 במרץ 2011 טייס או נווט שלא צוינו ברישיונו רמת המיומנות שלו בשפה האנגלית ותקופת תוקפה, אינו רשאי לשמש איש צוות אוויר בטיסה בין לאומית. מפקח על תנועה אווירית שלא צוינו ברישיונו רמת המיומנות שלו בשפה האנגלית ותקופת תוקפה, לא יהיה רשאי לפקח על טיסות בין-לאומיות בנתיבים בין-לאומיים.

ב – 17 במרץ 2010 אושרו תקנות האנגלית בכנסת ותחילת מבחנים צפויה להתחיל בחודשים הקרובים.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.