• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
תקנות הטיס PDF הדפסה דוא

047 - תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009
 
059 - תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), תשנ"ב – 1992

081 - תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד – 1983

090 - תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשע"א - 2011

091 - תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב – 1981 (תוכן עניינים)

100 - תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב – 1981

411 - תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), תש"ם – 1980

413 - תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), תשמ"ד – 1984

426 - הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות), תשע"ב - 2011

448 - תקנות הטיס (מכוני בדק), תשע"ג-2013

 

449 - תקנות הטיס (מנחתים),  תשל"ה – 1975

431 - תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית),  תשל"ט – 1979

465 - תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז – 1977 (תוכן עניינים)

469 - תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז – 1977

525 - טבלה השוואתית בין תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז – 1977, לבין התקנות המקבילות של ה – פ.א.ר

527 - מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז – 1977

539 - תקנות הטיס (נציגי המנהל), תשמ"א – 1981

542 - תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד – 1973

569 - תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז – 1977

575 - תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א – 1981 (תוכן העניינים)

582 - תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א – 1981

757 - תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג – 1973

760 - תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – עבירות בטיחות בטיסה), תשס"ו – 2006

779 - תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב – 1972

עדכון אחרון בוצע ביום שלישי, 25 מרץ 2014 19:44