• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
עמוד הבית עובדי טיס טייסים אגרות לעובדי טיס
אגרות לעובדי טיס PDF הדפסה דוא

תשלום שובר אגרה

בקשה להנפקת שובר תשלום לאגרה

הערות:

* בקשה להנפקת שובר תשלום אגרה - בקשה זו נשלחת אל אגף רישוי עובדי טיס אשר ינפיק את האגרה ויעביר אותה אליך באמצעות האינטרנט.
במידה וקיים ברשותך שובר אגרה, עליך לעבור ישירות אל תשלום שובר אגרה.

לתשומת לבך, לאחר משלוח הבקשה מתקבל אישור על קליטת הבקשה במערכת. האישור כולל סימוכין אשר איננו אסמכתא לצורך תשלום האגרה.

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר לשלם באמצעות האינטרנט את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק למי שמחזיק באסמכתאות של שובר
אגרה.

* אחזור הודעת תשלום – לאחזור של אישור על תשלום אגרה שבוצע באמצעות אתר התשלומים הממשלתי נא ללחוץ כאן.

* למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א

עדכון אחרון בוצע ביום שני, 06 אוקטובר 2014 10:22