• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
שדה דב PDF הדפסה דוא
שדה התעופה דב הוז (שדה דב)LLSD - דפי מלל

רשימת נספחים

   
נספח א' תרשים השדה (AIP 2.6-11)
נספח ב' תרשים רחבות החנייה המזרחיות (AIP 2.6-13)
נספח ב'1 תרשים רחבת חנייה S (AIP 2.6-14)
נספח ב'2 תרשים רחבת חניה T (AIP 2.6-15)
נספח ב'3 תרשים רחבת חניה Y (AIP 2.6-16)
נספח ג' DEPARTURE PROCEDURE (TO ATS ROUTES) (AIP 2.6-17)
נספח ג'-1 DEPARTURE PROCEDURE SOLIN 1A, 1B (AIP 2.6-18)
נספח ג'-2 DEPARTURE PROCEDURE KANER 1A, 1B  (AIP 2.6-18A)
נספח ג'-3 ARRIVAL PROCEDURE TOMAL 1 (AIP 2.6-16A) 
נספח ד' כניסה, יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים
(CVFR) מסלול בשימוש 03
 
נספח ד'-1 כניסה, יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים
(CVFR) מסלול בשימוש 21
 
נספח ד'-2 כניסה, יציאה וחצייה למסוקים  
נספח ה' VOR RWY 03 AND 21 (CLOUD BREAK) (AIP 2.6-19)
נספח ו' הצטרפות באובדן קשר מנתיבי התובלה
הנמוכים (CVFR)
(CVFR)
נספח ז' ראה פרק הרצליה  
נספח ח' ראה פרק בן-גוריון (AIP 2.5-25)
 

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד1101
טלפון: 03-9774666, פקס: 03-9774598
דוא"ל: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

עדכון אחרון בוצע ביום חמישי, 03 אפריל 2014 09:32