לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

ארכיון חקיקה

 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל), התשע"ט-2018.

רקע כללי:
בפני רשות התעופה האזרחית הועלה צורך מקרב גופים ביטחוניים להחריג את כלי הטיס שהם מפעילים מההוראות לפי חוק הטיס, וזאת לאור המאפיינים של כלי הטיס ושל אופן ההפעלה שלהם בידיהם. בהתאם לכך גובשה הצעת התקנות שבנדון, המבקשת ליצור את האיזון המתאים בין הצורך של הגופים הביטחוניים לבין בטיחות התעופה האזרחית. כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.
מצ"ב נוסח התקנות המוצעות בתוספת דברי הסבר .

כן מצורף " טופס העברת הערות ", לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התקנות המוצעות, בכתב, עד ליום כ' במרחשון התשע"ט (29/10/2018); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

בתאריך 12.9.2017 הופצו לעיון הציבור הצעת תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מרישיון הפעלה מסחרית), התשע"ז 2017.

להצעת התקנות התקבלה ביום 10.11.2017 התייחסות כתובה  של חברת "אילן ארד תעופה" בע"מ.

לאחר שכלל הטיעונים שנכללו בהתייחסות שהתקבלה נשקלו בקפידה ונלמדו, לא מצאנו לנכון לערוך שינוי בהצעת התקנות.

כמו כן מצורף מסמך תשובות  רת"א להתייחסות שהועברה.

 


 

 

מצ"ב לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, קובץ ובו:

תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מרישיון הפעלה מסחרית), התשע"ז - 2017 , שבכוונתנו לקדם.

 

בתמצית:

 

חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג - 1963 (להלן – החוק) קובע חובת קבלת רישיון הפעלה מסחרית לכל סוג של הפעלה מסחרית. הפעלה מסחרית מוגדרת כ"הפעלת כלי טיס לצורכי עסק שעיקרו הסעת נוסעים, הובלת טובין או מתן שירות, באמצעות כלי טיס, בתמורה". כל פעילות מסחרית מחייבת כיום קבלת רישיון הפעלה מסחרית. סעיף 6 לחוק קובע, כי "השר רשאי, בתקנות, לקבוע סוגים של הפעלות מסחריות שלא יינתן עליהן רישיון או שיינתן בהגבלות ובסייגים שיקבע". משכך, ניתן לפטור בתקנות סוגי הפעלות מסחריות מחובת רישיון הפעלה מסחרית. טרם הותקנו תקנות לפטור לפי סעיף זה.

 

ביום 22.10.2014, התקבלה החלטה מספר  2118 של הממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי, במסגרתה נקבע יעד למשרדי הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים. במסגרת זו, נבחנו המהויות המוסדרות ברישיון הפעלה מסחרית ונבדק לגבי כל סוג של הפעלה מסחרית האם יש צורך להעניק רישיון כאמור או שניתן לפטור מחובת קבלת רישיון בהתאם לסעיף 6 לחוק.

 

בהתאם, מוצע לפטור מחובת רישוי מסחרי את סוגי ההפעלות הבאות:

 1. הפעלה מסחרית של כלי טיס בחקלאות

 2. עבודות אוויר  -

כדוגמאות לסוגים של עבודות אוויר שיהיה לגביהם פטור מחובת רישוי מסחרי, ניתן למנות את הפעילויות הבאות:

 • גרירת כרזות ופרסום מהאויר;
 • צילום או סקרים מהאויר;
 • הפעלת כלי טיס רוטורי בעבודות בניה או תיקונים;
 • סיורים מעל קווי חשמל (ובכלל זה ניקוי מבודדים וקווי חשמל) או צינורות נפט;
 • הפעלת כלי טיס רוטורי עם מטען חיצוני;
 • טיסות כיול;
 • טיסות ניסוי;
 • מופעי אוויר עם מטוסי גלריה;
 • השכרת כלי טיס.

 

 

הפטור כאמור יחול גם על הפעלת כלי טיס בלתי מאויש (שהוא כלי טיס לכל דבר ועניין) כל עוד הוא מועסק בעבודות אוויר.

 

כמובן שתמצית זו  אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועמדים בזאת לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום ט' בחשוון תשע"ח, 1.11.2017; את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: zaltzberge@mot.gov.il

לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.  ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

 

מועברת בזאת בשנית לעיון הציבור הצעה לתיקון לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע – 2009 (להלן – "תקנות האגרות"), שעיקריה שינוי תעריפי האגרות שרת"א נוהגת לגבות בגין הגשת בקשה לקבלת היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר מישראל או אליה, באמצעות אגף קשרי תעופה בין- לאומיים ברשות התעופה האזרחית.

מצורפים בזאת: נוסח לתיקון התקנה המוצע ; מסמך דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנה המוצע ; טבלת שאלות הציבור ותשובות רת"א לשאלות ; מכתב ובו חוו"ד משפטית בתגובה למסמך ובו הערות משפטיות להצעת תיקון התקנה.

 


 

 1. מועמד בזאת לעיונכם והערותיכם, ככל שתמצאו לנכון, קובץ ובו תיקון לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשע"ד - 2014 שבכוונתנו לקדם, וכן קובץ עם דברי הסבר.
 2. בקבצים תוכלו למצוא את נוסח התקנות המוצע ואת דברי ההסבר המפורטים לו.
 3. בתמצית:

א.         תקנה 32 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע – 2009 מסדירה תשלום אגרות לרשות התעופה האזרחית (להלן- "רת"א")   
בגין מתן אישור לטיסות שכר, אשר מוצא כהיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר בין-לאומיות.

ב.         לשם הוצאת היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר בין-לאומית יש להגיש בקשה לאגף קשרי תעופה בינלאומיים ברת"א  (להלן- "האגף").

ג.          אופן הוצאת היתר ההפעלה מוגדר בנוהל רת"א מספר  AT 1.1.402 "מתן היתר הפעלה לביצוע טיסות שכר למדינת ישראל וממנה"  
המפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של רת"א (להלן-  "הנוהל").

ד.         אחד מהתנאים לקבלת היתר הפעלה כאמור לפי הנוהל הוא תשלום אגרה, בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנה 32 לתקנות העיקריות.

ה.         סכומי האגרות מחושבים לפי מטריצה התלויה בשני משתנים: האחד-  מספר הטיסות המבוקש,  והשני- פרק הזמן לפני המועד המתוכנן 
לטיסה הראשונה בו הוגשה הבקשה לאגף. שני משתנים אלו הינם המשתנים העיקריים הקובעים את תשומות העבודה הנדרשות מעובדי האגף
הרלוונטיים לשם טיפול בבקשה. ככל שמבקש היתר הפעלה מרכז יותר טיסות באותה בקשה להיתר הפעלה, ולא מגיש בקשה נפרדת לכל 
טיסה, הדבר מצריך פחות משאבי כוח אדם.  ככל שהטיסות מוגשות זמן רב יותר מראש, כך ניתן  לתכנן את הקצאת תשומות העבודה באגף
בצורה יעילה ונוחה יותר.

ו.          התיקון המוצע נועד לשרת מספר  תכליות, כלהלן :

 1. i.       מתן הנחת כמות במטרה לעודד מבקשי שירות לרכז טיסות בבקשת היתר אחת ובכך לייעל פעילות.
 2. ii.      הגדלת הדיפרנציאציה בין סוגי הטיפולים השונים ועידוד התנהגות של מבקש השירות באופן שהבקשה להיתר תוגש במועד,  כנדרש
  בתקנות טיסות השכר.

iii.     תיקון המונחים: "טיפול מוקדם", "טיפול רגיל" ו- "טיפול דחוף",  כך שהתנהגות העולה בקנה אחד עם תקנות השכר תוגדר כ"טיפול
רגיל" ולא כהתנהגות שהיא יוצאת דופן לטובה.

 1. iv.     תיקוני מונחים לצורך התאמתם למונחים העדכניים בדיני הטיס, לאור תיקון שבוצע בשנת התשע"א לחוק רישוי שירותי התעופה.
 2. תמצית זו אינה ממצה את מהות נוסח התקנות המוצע, המועבר לעיונכם ולהערותיכם, ככל שתמצאו לנכון, על דברי ההסבר המפורטים להם.
 3. נודה על קבלת הערותיכם המפורטות, ככל שישנן,  לנוסח התקנות המוצע, בכתב, עד ליום 19.10.14; את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: zakayy@mot.gov.il

 

גא"נ שלום רב,

בהמשך לקידום תיקון התקנות שבנדון, כמפורט מטה, לאחר מיצוי השיח עם הציבור וליבון הנוסח - מצ"ב הנוסח אותו בכוונתנו לקדם לחתימת שר התחבורה והבטיחות בדרכים:

מצ"ב קישורים לאלה –

  נוסח התיקון המוצע ;

  דברי הסבר לתיקון המוצע ;

  דו"ח ה- RIA שנערך ;

  הערות הציבור שהתקבלו והתייחסות רת"א אליהן .

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את נוסח התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

  


 

גא"נ שלום רב,
בהמשך לפרסום שלמטה והמשך קידום הנושא נבקש להודיעכם כי ביום ג', י"ח במרחשון, התשע"ח (07/11/2017), בין השעות 09:00 ו- 11:00, יתקיים, במשרדי רשות התעופה האזרחית שבקריית שדה התעופה (בחדר הדיונים בקומה ב'), דיון בו יוצג התיקון המוצע וכן יישמעו וילובנו הערות הציבור ביחס אליו (בדגש על אלה שכבר התקבלו).

בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.
ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקון המוצע ואת ההזמנה לדיון, לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

מצ"ב הנוסח המעודכן של התיקון המוצע .

 


 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע  לתיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות ההפעלה) בעניין שימוש במערכת EFB (הכולל גם דברי הסבר ו"נוסח משולב").

כן מצ"ב " דוח סיכום הערכת השפעות הרגולציה (RIA) " בעניין.

רקע כללי:

בשנים האחרונות הופך השימוש במערכת EFB (Electronic flight bag בלע"ז) במסגרת הפעלה של כלי טיס שונים לשכיח יותר ויותר, בכך שהמערכת מחליפה מידע ונתונים שבאופן מסורתי היו מועלים לטיסה כניירת לסוגיה.

החדשנות של הדבר, והצורך ביצירת ממשק עבודה בטוח בין מערכת ה- EFB לבין כלי הטיס ולבין צוות האוויר, הובילו את הארגון הבין-לאומי לתעופה אזרחית (ICAO) לקבוע אמות מידה לעניין השימוש במערכת EFB לגבי מטוסים ומסוקים, בהפעלה כללית ובתובלה אווירית מסחרית, זאת במסגרת החלקים השונים לנספח 6 לאמנה.

התקנות המוצעות מבקשות ליישם את אמות המידה האמורות לפי חוק הטיס, לגבי כלל כלי הטיס, תוך יצירת הסדרים מתאימים למאפיינים השונים של השימוש במערכת, ובכלל זה הבחנה בין השימוש במערכת EFB בהפעלה כללית (לגביה יש הוראות לביצוע אולם אין צורך באישור המנהל למערכת ולתפקידיה) לבין השימוש בה בהפעלה מסחרית (לגביה, בצד הוראות הביצוע יש צורך באישור המנהל למערכת ולתפקידיה).

במסגרת זו מבוקש, בין היתר, לתקן את תקנה 18 לתקנות ההפעלה, לעניין אבזרים אלקטרוניים מיטלטלים, ולהוסיף שלוש תקנות חדשות, 35א עד 35ג, בהן יפורטו הוראות הביצוע הנדרשות לגבי שימוש במערכת EFB (בין שהיא נישאת ובין שלא) וכן ההוראות לעניין הצורך באישור המנהל לגבי תובלה אווירית מסחרית.

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

כן מצורף " טופס העברת הערות " לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב, עד ליום א' באלול התשע"ז (23/08/2017) את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

בהמשך להפצת הצעת התקנות למטה מכאן לעיון ציבור בעלי העניין והערותיו, ובהמשך להערות הכתובות שהתקבלו מהציבור והדיון שנערך ברת"א ביום 8.9.2016, מפורסמים בזאת לעיונכם וידיעתכם: טבלה המפרטת את  הערות ציבור בעלי העניין ותשובות רת"א להערות כאמור,  נוסח מעודכן של תיקון התקנות המטמיע את אותן הערות שהיו מקובלות על רת"א ואשר אותו בכוונת רת"א לקדם, וכן נוסח משולב עדכני ו דברי הסבר עדכניים .


 

מועמדת לעיונכם והערותיכם הצעה לתיקון לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977-  שעיקריה:

 • הוספת כללי כושר אווירי לכטמ"מ מסוג מטוס, הוספת האפשרות להוצאת תעודת סוג בקטגוריה מוגבל לכטמ"ם והוספת הגדרות נדרשות;
 • הוספת כללי כושר אווירי לבלון חופשי מאויש;
 • הוספת האפשרות להוצאת תעודת סוג לבלון קשור מאויש;
 • הוספת הגדרת "סוג מיוחד", הוספת פסקה (5) להגדרת "כללי כושר אווירי", והוספת סמכות המנהל להורות על כללי כושר אווירי לכלי טיס מסוג מיוחד;
 • התאמת כללי כושר אווירי למטוס בקטגוריה "רגיל" בעל תצורת מושבים, למעט מושב הטייס, של שלושה עשר מושבים או פחות - תיקון פסקה (3) להגדרת "כללי כושר אווירי;
 • מספר תיקונים מבהירים.

מצורפים בזאת  נוסח לתיקון התקנות המוצע; מסמך  דברי הסבר מפורטים לתיקון התקנות המוצע;  ונוסח משולב .

נודה לקבלת הערותיכם בכתב להצעת תיקון התקנות עד ליום א',  ה- 3.7.16.

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לשמיעת הערות ציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.