לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

הצעות חקיקה

לשונית זאת כוללת מידע ומסמכים הנוגעים להצעות לשינוי בדיני הטיס שמקדמת רת"א.

רת"א משמשת הזרוע המקצועית של שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגיבוש וקידום שינויים בדיני הטיס.

לפי סעיף 4(א)(7א) לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה – 2005, אחד מתפקידיה של רת"א הוא "להציע ולייעץ לשר לעניין התקנת תקנות לפי דיני הטיס".

בנוסף, לפי סעיף 168(ב) לחוק הטיס, התשע"א-2011 וסעיף 23 (א) לחוק רישוי שירותי התעופה,  התשכ"ג-1963, השר אינו יכול להתקין תקנות מכוח חוקים אלה, אלא לפי הצעת רת"א  או בהתייעצות עימה.

הצורך בשינוי בדיני הטיס יכול לנבוע ממספר מקורות, והעיקריים בהם : שינוי בתקינה הבינ"ל של ICAO, המחייב את ישראל להתאים את דיני הטיס הלאומיים שלה אליו, וצרכים מקצועיים בעלי אופי מקומי יותר.

רת"א רואה חשיבות רבה בקיום דיאלוג מקצועי עם ציבור בעלי עניין בגיבוש הצעות לתיקון דיני הטיס, ולפיכך מפרסמת את הצעות החקיקה להערות, ומבצעת תהליך של שמיעת הערות הציבור שקילתן, ומתן מענה מתאים כנדרש.

הצעות החקיקה באתר זה מופיעות לפי הנושא המהותי המקודם במסגרתן.

לגבי כל הצעת חקיקה:

 • מפורטות  התקנות שמוצע לתקן או להתקין במסגרתה
 • מפורטת מטרתה בתמצית

ניתן למצוא במסגרתה מסמכים רלבנטיים: נוסחים, דברי הסבר, תשובות רת"א להערות ציבור בעלי העניין וחומרי עזר נוספים, ככל שהופצו.

 

 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכלי טיסה)(תיקון), התשע"ט-2019, שעניינו יישום הוראות החלקים הראשון, השני והשלישי לנספח 6 לאמנה לעניין PBN, PBC ו- PBS.

רקע כללי:

בשנים האחרונות הולכת ותופסת את מקומה בתעופה האזרחית הבין-לאומית גישה לפיה בתחומים שונים (בעיקר: מעקב (Surveillance), ניווט (Navigation), ותקשורת (Communication)) ניתן לקבוע דרישות ("מפרטים", כפי שיבואר להלן) לביצועים נדרשים כתנאי לפעילות במרחבים אוויריים בהם מיושמות דרישות כאמור, כך שמי שעומד בדרישות רשאי לפעול במרחבים האמורים, וזאת, למשל, חלף דרישות מפורטות לציוד מסוג מסוים דווקא.

הדבר נועד, בין היתר, לשיפור היעילות והבטיחות של התעופה האזרחית, בכך שבצד שמירה על רמת הבטיחות, מתאפשרת גמישות בבחירת האמצעים או הדרכים המשמשים לשם שמירתה במסגרת ביצועים כלליים שהוגדרו, ואגב כך ניצול טוב יותר של המרחב האווירי.

בהמשך לכך התפתחו תפיסות הפעלה לגבי שלושת התחומים כאמור: מעקב מבוסס ביצועים ( (Performance-based surveillance (PBS)), ניווט מבוסס ביצועים (Performance-based navigation (PBN)) ותקשורת מבוססת ביצועים (Performance-based communication (PBC)). המבנה האסדרתי המשותף לכולם הוא שלגבי כל אחד מהתחומים האמורים יכול שיוגדר "מפרט ביצועים נדרשים", הכולל את הדרישות שקיומן נדרש לשם הפעלה בטוחה של כלי טיס במרחב אווירי מסוים לגביו נקבעו. כך, קיימים "מפרט ביצועי מעקב נדרשים" (Required surveillance performance (RSP) specification), "מפרט ניווט" (Navigation specification) ו"מפרט ביצועי תקשורת נדרשים" (Required communication performance (RCP) specification), בהתאם לכל אחד מהתחומים בהם השתרשה תפיסת הפעלה כאמור. מפרטים כאמור מפורסמים בפרסומי המידע התעופתי השייכים למרחבים לגביהם הם מיושמים.

בשנת 2016 קידם ICAO שינויים בשלושת חלקי נספח 6 כאמור, ובין היתר בכל הנוגע לעדכון ועריכת "סדר" בהוראות לגבי תקשורת מבוססת ביצועים (PBC) וניווט מבוסס ביצועים (PBN) וכן הוספת הוראות לעניין מעקב מבוסס ביצועים (PBS), זאת תוך קיבוץ ההוראות בעניינים אלה תחת פרקים מתאימים ויצירת מבנה דומה של ההוראות השונות לעניין זה בתוך כל פרק ובין חלקי נספח 6, בין היתר לאור המכנה המשותף בין-ההוראות השונות (ראו בפרק 7 לנספח 6(1), בפרק 2.5 לנספח 6(2), ובפרק 5 לתת חלק II ובפרק 5 לתת חלק III לנספח 6(3)).

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - התקנות העיקריות), בנוסחן הנוכחי, כוללות, בתקנה 34 שעניינה: "הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר RCP Type", הוראות לעניין תקשורת מבוססת ביצועים (PBC), ובתקנה 34א, שעניינה: "הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר PBN", הוראות לעניין ניווט מבוסס ביצועים (PBN).

תקנות אלה נקבעו בשנת התשע"ד (2014) וזאת על בסיס הוראות נספח 6 בעניינים אלה כפי נוסחן בשעתו. כך, תקנה 34 לתקנות העיקריות בנוסחה הנוכחי דורשת, בין היתר, את אישור המנהל לכל כלי טיס לפי הנחיות ספר העזר לציוד תקשורת נדרש (doc 9869), ואת רישום פרטי כלי הטיס במפרטי ההפעלה של המפעיל האווירי עם מדובר בהפעלה מסחרית של כלי הטיס ואילו תקנה 34א דורשת, בין היתר, את אישור המנהל לכל כלי טיס לפי הנחיות ספר העזר לניווט מבוסס ביצועים (doc 9613), ואת רישום פרטי כלי הטיס במפרטי ההפעלה של המפעיל האווירי עם מדובר בהפעלה מסחרית של כלי הטיס. בהמשך לכך, התקנות העיקריות לא כוללות כל התייחסות מקיפה וממצה לנושא מעקב מבוסס ביצועים (PBS), שלא הוסדר בשעתו בצורה מפורטת במסגרת נספח 6.

התקנות המוצעות עניינן יישום הוראות החלקים הראשון, השני ושלישי לנספח 6 בעניינים כאמור.

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

מצ"ב נוסח התיקון המוצע: בתקנות העיקריות , לו מצורפים דברי הסבר וכן "נוסח משולב" בו נעשה ניסיון לשלב את התיקונים המוצעים בנוסח הכולל של התקנות הקיימות (לתשומת לבכם: זהו כלי עזר בלבד! הנוסח המחייב הוא רק זה שמופיע במסגרת התיקונים המוצעים).

כן מצורף " טופס העברת הערות " - לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

עוד מצורף  דו"ח הערכת השפעות האסדרה  (RIA בלע"ז), שנערך ברת"א.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצעים, בכתב, עד ליום ז' בסיוון התשע"ט (10/06/2019); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il. לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 

 

שלום,
רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס),  תשמ"א - 1981 (להלן- "תקנות הרישיונות"), שתכליתו הארכת תוקפו של מבחן עיוני שנדרש לבצע מבקש רישיון עובד טיס, בכל סוגי הרישיונות וההגדרים ולמעט לגבי טכב"כט, למשך 24 חודשים ממועד ביצוע הבחינה.

אודות תיקון החקיקה בקליפת אגוז:  
מבוקש לבטל את תקנות משנה (ג) ו- (ד) בתקנה 31 לתקנות הרישיונות,  ולקבוע במקומן הוראות חלופיות, לפיהן מבחן עיוני שנדרש לעבור מבקש רישיון או הגדר כעובד טיס, בכל מקצועות הטיס, למעט טכב"כט, יעמוד בתוקפו במשך 24 חודשים ממועד ביצוע המבחן (ולא ממועד האישור אודות מעבר בהצלחה של המבחן, שהוא אישור טכני המונפק ונשלח לנבחן במועד מאוחר יותר ממועד ביצוע המבחן, ויש קושי להתחקות אחריו).
בכך יושווה הדין הישראלי עם הדין האמריקאי, הציבור יוכל לעמוד בתקנה זו ולא יבקש חדשות לבקרים פטור ממנה (כמשמעו בסעיף 165 לחוק הטיס) ובכך יוקל הנטל הרגולטורי הכרוך בקבלת פטור כאמור. כמו כן, תהיה אחידות ביחס לכל מקצועות הטיס למעט טכב"כט,  וההוראה תהיה בהירה, ברורה, הגיונית וברת-  ביצוע.
מוצע כי בחלוף  24 חודשים ממועד ביצוע המבחן-  אז ורק אז יידרש מבקש הרישיון או ההגדר לחזור על הבחינה, לאור פקיעת תוקפה.
כאמור ביחס לאוכלוסיית הטכב"כטים -  התקנה כיום מיטיבה עמם ותוקף המבחנים העיוניים שנדרשים לעבור לשם קבלת רישיון או הגדר הינם לפרקי זמן ארוכים יותר, ואין בכוונת תיקון חקיקה זה להרע את מצבם.  על כן,  מוצע להחריגם מן הכלל המוצע, ולהותיר את התקנה הקיימת לגביהם על כנה.

מצורפים בזאת לעיונכם ולשימושכם:   נוסח התיקון בתבנית החקיקה ,   ודברי ההסבר .

 אין צורך בהקשר זה בפרסום דו"ח RIA  לאור העובדה שמדובר בהטלת הנטל הרגולטורי על הציבור בעל העניין.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד לתאריך 14/3/19 לכל המאוחר.
את ההערות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל הישירה על עו"ד יבינה זכאי- בראונר במחלקה המשפטית של רת"א: zakayy@mot.gov.il.
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים, לשם ליבון ההערות בעל-פה במסגרת דיון ברת"א.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א ולציבור בעלי העניין.

 

שלום רב,

בהמשך לקידום תיקון התקנות שבנדון, כמפורט מטה, ולדיון עם ציבור בעלי העניין שנערך ביום י"ז באדר ב' התשע"ט (24/03/2019) - מצ"ב הנוסח אותו בכוונתנו לקדם לחתימת שר התחבורה והבטיחות בדרכים.
מצ"ב קישורים ל-  

 1.   התייחסות רת"א  להערות ציבור בעלי העניין;
 2.   הנוסח המתוקן  (ב"עקוב אחר שינויים") אותו בכוונת רת"א לקדם, כאמור;

נבקש לשוב ולהודות לכל מי שהעיר בכתב ובעלפה.

 


 

שלום רב,

בהמשך לפרסום שלמטה והמשך קידום הנושא נבקש להודיעכם כי ביום י"ז באדר ב' התשע"ט (24/03/2019), בין השעות 14:00 ל- 15:30, יתקיים, במשרדי רשות התעופה האזרחית שבקריית שדה התעופה (בחדר הדיונים בקומה ב'), דיון בו יוצג התיקון המוצע וכן יישמעו וילובנו הערות הציבור ביחס אליו.

בעלי העניין בדבר מוזמנים, אם ירצו בכך, להגיע לדיון וליטול בו חלק.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקון המוצע ואת ההזמנה לדיון, לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

מצ"ב  הנוסח המעודכן של התיקון המוצע וכן פירוט  הערות הציבור שהתקבלו.גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכלי טיסה)(תיקון), התשע"ט-2019, שעניינו יישום הוראות החלק הראשון לנספח 6 לאמנה שעניינן עקיבה אחר כלי טיס (Aircraft Tracking) ושידור אוטונומי של מיקום של מטוס במצוקה (Location of an aeroplane in distress).

רקע כללי:

תאונות הטיס המפורסמות - היעלמות טיסה Malaysia airlines 370 והתרסקות טיסת Air France 447 - הדגישו, בין היתר, את המגבלות הקיימות כיום לגבי היכולת לקיים עקיבה רצופה אחר מטוסים בכל אזורי פעילותם ולגבי היכולת לאתר, באופן תכליתי, מטוסים שהתרסקו.

מגבלות אלה יש השפעה משמעותית בכל הנוגע ליעילות כוחות החיפוש וההצלה ויתר הפעילויות שתכליתן איתור כלי טיס שהתרסק ואיתור רשמי נתוני הטיסה שהיו על כלי הטיס כאמור.

במאי 2014 כינס ארגון התעופה הבין-לאומי  פגישה רבת משתתפים, שכללה נציגי מדינות חברות, נציגי התעשייה, ונציגים של פאנלים מקצועיים של נציבות הטיס של ICAO (Air navigation commission), על-מנת להגיע להסכמה משותפת בנוגע לצורך הבטיחותי המשמעותי לעקוב אחר כלי טיס ולקבוע שנושא העקיבה אחר כלי טיס צריך לקבל עדיפות כנושא שמצריך אסדרה בינלאומית.

לאחר שהושגה הסכמה זו, הקים ICAO קבוצת עבודה המורכבת ממומחים שונים לעניינים הכרוכים בנושא זה וקבוצת עבודה זו פיתחה תפישת הפעלה שתיתן מענה לסוגיות הבאות: עקיבה אחר מטוסים, שידור מיקומו של מטוס המצוי במצב מצוקה, איתור תכליתי של מטוס שהתרסק וכמו כן איתורם התכליתי של רשמי נתוני הטיסה וחילוץ נתונים מהם לצורכי חקירה בטיחותית.

תפישה זו גובשה לכדי תפיסה מבצעית שזכה לכינוי GADSS - Global Aeronautical Distress Safety System, ומטרתו האולטימטיבית משקפת את הקונצנזוס הקיים כיום בקהילת התעופה האזרחית הבינלאומית: מיקומו של מטוס המופעל בתובלה אווירית מסחרית נדרש להיות ידוע בכל שלב משלבי הטיסה.

ה- GADSS למעשה מתווה את דרך הפעולה הנדרשת להתמודדות עם הבעיות שצצו כתוצאה מאירועי MH370 ו- AF447 והוא כולל, לגבי מטוסים המופעלים בתובלה אווירית מסחרית, דרישה למימוש שלוש אלה:

א.  עקיבה אחר כלי טיס (Aircraft tracking) - דרישה מהמפעיל האווירי לעקוב אחר מטוסיו בכל אזורי פעילותם, על-ידי כך שהמטוס ידווח את מיקומו הארבע-מימדי - D4 (קו אורך, קו רוחב, גובה וזמן) - במרווחי זמן שלא עולים על 15 דקות בין דיווח לדיווח, אלא אם באפשרותה של יחידת הנת"א הרלבנטית באותו אזור פעילות לדעת מה מיקומו של כלי טיס כאמור במרווחי זמן זהים או קצרים יותר.

ב.  שידור אוטונומי של מיקום מטוס במצוקה (Autonomous distress tracking) - סיוע בזיהוי מיקומו של מטוס כאשר הוא מצוי במצב של מצוקה, כאשר היעד הוא לקבוע, במקרה של התרסקות, את מקום התרסקותו המשוער של המטוס בתוך רדיוס של 6 מייל ימי. ההנחה המקצועית היא שסריקת האזור התחום ברדיוס של 6 מייל ימי על-ידי כוחות החיפוש וההצלה תארך 4 ימים, שהוא זמן סביר לאיתור שברי מטוס.

הכוונה היא לכך ששידור מיקום המטוס יבוצע באופן אוטונומי (ללא צורך בהתערבות טייס) מרגע שהמערכת תזהה מאפיינים חריגים בהתנהגות המטוס המעידים על "מצוקה" (למשל, מהירויות חריגות, קרבה מסוכנת לפני הקרקע וכו'). תדירות שידור כאמור תהיה לכל הפחות שידור אחד בכל דקה.

ג.  איתור מטוס שהתרסק ומכשירי ההקלטה שהיו על סיפונו (Post flight localization and recovery) - במקרה של תאונת טיס העדיפות העליונה היא לחלץ ניצולים, ככל שישנם. איתור המטוס מבוצע באמצעות איכון של אותות הנשלחים ממשדר מיקום חירום (Emergency Locator Transmitter - ELT). בנוסף לאיתור כלי הטיס וחילוץ ניצולים, ישנה חשיבות גדולה לאיתור רשמי הטיסה (CVR, DFDR) ושליפת הנתונים מהם, שכן מכשירים אלה מתעדים פרמטרים חשובים מאד לצורכי החקירה הבטיחותית.

עניין זה, הנוגע לאיתור כלי הטיס ומכשירי ההקלטה, מכיל דרישות לעניין הצטיידות במשדר מיקום חירום ובמתקני איתור תת-מימי (Underwater Locating Device - ULD) המוצמדים הן לגופו של כלי הטיס עצמו והן אל רשמי הטיסה (יצוין כי חלק מנושא זה יושם לאחרונה בתקנה 46א לתקנות העיקריות).

התקנות המוצעות עניינן יישום הוראות החלק הראשון לנספח 6 לגבי עקיבה ושידור אוטונומי כאמור.

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

מצ"ב קישור לנוסח התיקון המוצע בתקנות העיקריות , לו מצורפים דברי הסבר וכן "נוסח משולב" בו נעשה ניסיון לשלב את התיקונים המוצעים בנוסח הכולל של התקנות הקיימות (לתשומת לבכם: זהו כלי עזר בלבד! הנוסח המחייב הוא רק זה שמופיע במסגרת התיקונים המוצעים).

כן מצורף קישור ל- " טופס העברת הערות " - לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

עוד מצורף קישור ל-  דו"ח הערכת השפעות האסדרה (RIA בלע"ז), שנערך ברת"א.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצעים, בכתב, עד ליום כ"ד באדר א' התשע"ו (01/03/2019); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 

 

 

רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז- 1977 (להלן- "תקנות הרעש")  ובתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז- 1977 (להלן- "תקנות התיעוד") ,  שעניינו בתמצית כדלקמן:

 1. מבוקש להחליף את נוסח תקנה 3 לתקנות הרעש הקיים כיום, לפיו ההפניה לכללי רעש של כלי טיס הקבועים בנספח 16 לאמנת שיקגו היא חלקית בלבד,  ובמקום זאת נוסח התקנה יפנה לנספח 16 לאמנת שיקגו במלואו, על כל פרקיו; 
 2.  
 3. מבוקש לתקן את נוסח תקנה 3 לתקנות הרעש,  כך שהחריגים לדרישה בדבר תעודת רעש יהיו כדלקמן, במפורש או במשתמע:    כלי טיס הפועל פעילות אווירובטית, הפועל לשם כיבוי אש, לשם איבוק או ריסוס בחקלאות, מז"מ, בלון, דאון, וכן כלי טיס הפועל תחת תעודת כושר טיסה ניסיונית, וכלי טיס הפועל  תחת הרשאה מיוחדת לטיסה לצורך ניסויים לאחר ייצור; 
 4.  
 5. מבוקש לתקן את תקנה 87 לתקנות התיעוד, כך שמקום שמבוקשת תעודה לכלי טיס מסוג "הרשאה מיוחדת לטיסה"  יהיה למנהל רת"א  או למי שהסמיך מטעמו בהקשר הנדון, אפשרות, בהתאם לשיקול דעתו,   לפטור את כלי הטיס במסגרת אותה ההרשאה מעמידה בכללי רעש, הנקבעים בתעודת הרעש לכלי הטיס.

מצורפים בזאת לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון בתקנות הרעש בתבנית החקיקה כולל דברי הסבר ו התיקון הנלווה לו בתקנות התיעוד .
לא נדרש ביחס לתיקון חקיקה זה דו"ח השפעת רגולציה (RIA), שכן משמעותו המרכזית של תיקון חקיקה זה - הפחתת הרגולציה על הציבור בעל העניין.
נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד לתאריך 3/3/19 לכל המאוחר.  
את ההערות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל הישירה על עו"ד יבינה זכאי - בראונר מהמח' המשפטית של רת"א בכתובת: zakayy@mot.gov.il
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים, לשם ליבון ההערות בעל-פה במסגרת דיון ברת"א.
ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א ולציבור בעלי העניין.

 

 

גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסומים בנושא, ולדיון שנערך ביום רביעי, ה' בניסן התשע"ט (10/04/2019), בכוונתנו לערוך דיון נוסף שיתקיים ביום שני, א' באייר התשע"ט (06/05/2019), במשרדי רשות התעופה האזרחית בקריית שדה התעופה, בחדר הדיונים שבקומה ב', בין השעות 09:00 ו- 13:00.

מטרת הדיון היא לקיים שיח הדדי (בדגש על תהליך למידה והבנה שביסודו שאלות ותשובות, ולא על הרצאת דברים גרידא) במטרה לאפשר לגורמי המקצוע ברת"א להרחיב ולחדד במספר עניינים שעלו במסגרת ההערות בכתב והדיון הקודם שנערך.

לפיכך, סדר היום המתוכנן הוא זה:

09:00-10:30 – לגבי הפעלת מערכת כטב"ם קטן: שיח בנושא הלימת ההסדרים המוצעים בתקנות למצב הדברים הקיים היום לגבי בעלי רישיונות הפעלה אווירית (קרי, העוסקים בהפעלה מסחרית) ולגבי יצרנים של מערכות כטב"ם קטן, ובכלל זה: פערים באסדרה, יתרונות וחסרונות של כל מיתווה, צרכים ומענה אליהם בהיבטים השייכים לעניין (רישוי אישי, כללי הפעלה, "כשירות אווירית" וכו');

10:30-10:45 – הפסקה;

10:45-12:00 – לגבי הפעלת טיסן: שיח בנושא הצורך בהמשך קיומה של אסדרה בדומה למנגנון של "רישיון הפעלה מבצעית" הקיים היום, ובכלל זה: (פערים באסדרה, יתרונות וחסרונות של כל מיתווה, צרכים ומענה אליהם בהיבטים השייכים לעניין, בדגש על קיום מסלולים מקבילים (למשל, רישוי "אישי" ורישוי "מבצעי") ועל מיסוד תנאים למתן רישיון כאמור והאחריות של בעל רישיון כלפי יחידים הפועלים במסגרתו.

12:00-13:00 – שיח חופשי.

אין צורך ברישום מוקדם לשם השתתפות בשיח.

 


 

 

גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסומים בנושא, להלן סדר היום המתוכנן לדיון עם הציבור שנקבע ליום רביעי, ה' בניסן התשע"ט (10/04/2019):

09:00-09:20 – פתיחה (רת"א);

09:25-09:50 – התאגדות המפעילים האוויריים;

09:55-10:20 – יובל סגל, דרונוס בע"ם;

10:25-10:50 – טל אנגל;

10:50-11:10 – הפסקה;

11:10-11:35 – הארגון הישראלי לרב להב;

11:40-12:05 – ארגון ה"דרונס" הישראלי;

12:10-13:10 – דיון חופשי.


 


גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסומים בנושא, ולאחר שחלף המועד שנקבע להגשת הערות לעניין תיקון התקנות שבנדון, נבקש להודיעכם כי ביום רביעי, ה' בניסן התשע"ט (10/04/2019), יתקיים דיון עם ציבור בעלי העניין בהערות שהתקבלו לגבי הצעת התקנות שבנדון.
הדיון יתקיים במשרדי רשות התעופה האזרחית בקריית שדה התעופה, בחדר הדיונים שבקומה ב', בין השעות 09:00 ו- 13:00.

הערות בכתב התקבלו מהבאים [שמות המעירים מקושרים להערותיהם]: ניר ארד, ארז מדידות בע"ם  (1) ו- (2) ; ולדימיר בישבסקי ; עומר דהן - בלובירד ; יצחק מרמלשטיין  (1) ו- (2) ; קלוב התעופה לישראל ; פניאל קריצמן ; יובל סגל - דרונוס בע"ם ; הארגון הישראלי לרב להב  (1) ו- (2) ; כפיר צוקרמן ; רן קליינר - האקדמיה לרחפנים ; נתיב קדמי ; ד"ר נדב יופה נבו ; אלירן אורן - חברת אף.טי. פתרונות אוויריים בע"מ (FlyTech ); טל אנגל ; אופיר בביש ; התאגדות המפעילים האוויריים ; פאראזירו טכנולוגיות ; הקליניקה למשפט, לסייבר ולטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה ; IDA- ארגון ה"דרונס" הישראלי  (1) ו- (2) ;

במטרה לייעל את הדיון נבקש לדעת מראש מי מקרב אלה שהעירו בכתב מבקש להוסיף על הערותיו שבכתב גם התייחסות בעל-פה, וזאת על-מנת שניתן יהיה לתכנן את סדר היום של הדיון הצפוי כדבעי.

לפיכך, נבקש מכל מי שהעיר בכתב ומבקש להוסיף על הערותיו שבכתב להודיע לח"מ על כוונתו לעשות כן לא יאוחר מיום רביעי, כ"ז באדר ב' התשע"ט (03/04/2019), בשעה 12:00, וזאת על-מנת שניתן יהיה לשלבו בסדר היום.

מי שלא יעשה כן לא ישובץ בסדר היום, ולכן ככל שירצה להוסיף בעל פה, יוכל לעשות כן רק במסגרת הדיון החופשי שייערך, ככל שיתפנה זמן לדבר.

נדגיש כי ההערות שבכתב מונחות בפני רת"א, ולכן מוצע למי שיבקש להוסיף עליהן בעל פה להתמקד בנקודות שלפי דעתו טעונות חידוד או הדגשה ולא לחזור על מה שהעלה כבר על הכתב.

כן מצ"ב קישור  להתייחסות ה- FAA להערות הציבור שהתקבלו לגבי חלק 107.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.


 

גא"נ שלום רב,

נבקש להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הערות לתיקון שבנדון הוארך עד ליום ראשון, כ"ד באדר ב', התשע"ט                (31/03/2019).
הקבצים הנוגעים לתיקון שבנדון עומדים לרשות הציבור, להורדה לשימוש עצמי, באתר רשות התעופה האזרחית במירשתת.
את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il .
מי שכבר העביר הערות וחפץ להוסיף עליהן או לחדדן - מוזמן לעשות כן עד למועד האמור.
ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

 


 

גא"נ שלום רב,

מצ"ב, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (הפעלת מערכת כטב"ם קטן וטיסן), התשע"ט-2019, וכן תיקונים נילווים מוצעים בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 ובתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009.

רקע כללי:

השינויים המהותיים בשנים האחרונות, בכל הנוגע למספר, למאפיינים ולשימושים האפשריים של "עצמים" מוטסים מרחוק/בלתי מאוישים (קרי, כלי טיס בלתי מאוישים וטיסנים), בדגש על העלייה בתפוצה של אלה המכונים: "רב להב", חידדו את אי-ההתאמה של האסדרה הבטיחותית שנהגה כלפי כלי טיס וטיסנים מסורתיים. בעקבות זאת, ובדומה למתרחש ברשויות תעופה אזרחיות אחרות בעולם (למשל, ה- FAA בארה"ב ו- EASA, באירופה), הוחלט לקדם תקנות ייעודיות שיסדירו את ההפעלה של מערכת כטב"ם קטן ושל טיסן בשלושת ההיבטים החיוניים: דרישות כלפי המפעיל, דרישות כלפי מערכת הכטב"ם הקטן/טיסן ודרישות לגבי כללי ההפעלה של אלה, כפי שיפורט להלן.  

מטרת התיקון המוצע היא לכונן, במסגרת קובץ תקנות אחד, הסדרים כוללים הנוגעים להפעלה של מערכת כטב"ם קטן ושל טיסן, בשלושת ההיבטים האמורים, וזאת חלף קביעת הסדרים נפרדים לעניין זה בקבצי התקנות השונים.

בד-בבד מבוקש להסיר את ההוראות השייכות לעניין טיסן מתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 וכן לקבוע בתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009 הוראות מתאימות לעניין האגרות שיש לשלם בעד כטב"ם קטן וטיסן לפי התקנות המוצעת.

התיקון המוצע מבוסס על הוראות חלק 107 של ש- Federal aviation regulations, תוך המתאמות מזעריות להקשר המקומי ויישום מתאים גם לגבי טיסן [קישור להוראותיו ניתן למצוא כאן].

כמובן שתמצית זו אינה ממצה את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות, על דברי ההסבר המפורטים להם.

מצ"ב קישורים לנוסחי התיקונים המוצעים: עיקרי הפעלה ו אגרות , להם מצורפים דברי הסבר וכן "נוסחים משולבים" בהם נעשה ניסיון לשלב את התיקונים המוצעים בנוסח הכולל של התקנות הקיימות (לתשומת לבכם: זהו כלי עזר בלבד! הנוסח המחייב הוא רק זה שמופיע במסגרת התיקונים המוצעים).

כן מצורף " טופס העברת הערות " - לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע. הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע. תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

עוד מצורף  דו"ח הערכת השפעות האסדרה (RIA בלע"ז), שנערך ברת"א.

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקונים המוצעים, בכתב, עד ליום כ"א באדר א' התשע"ו (26/02/2019); את ההערות ניתן לשלוח לכתובת: pedahzura@mot.gov.il . לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה. ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

ראו נא עצמכם חופשיים להעביר את התיקונים המוצעים לעיון כל מי שלדעתכם נכון לעניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.