מקור מידע: EASA

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.