• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

השעיית הטיפול בקידום חידוש הטיסות לתורכיה

מנהל רת"א החליט להפסיק את קידום חידוש הטיסות של חברות תעופה ישראליות לתורכיה השנה ולדחות זאת לשנת 2015.


 
הפעלת תבנית התפעול המבצעי החדש בנתב"ג

בתאריך 14.1.14 פורסמה החלטת מנהל רת"א באשר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג

לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות.

המשך קריאה...
 
האלוף במיל', גיורא רום, הודיע לשר התחבורה על כוונתו לסיים את תפקידו בקרוב

האלוף במיל', גיורא רום (69), מנהל רשות התעופה האזרחית נועד אתמול (ג') עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, והביע בפניו את רצונו לסיים את תפקידו בעתיד הקרוב.

שר התחבורה ביקש מהאלוף רום לשקול מחדש את עמדתו אולם האלוף רום הסביר כי החלטתו היא סופית. השר ביקש להודות לאלוף רום על תקופה של חמש וחצי שנים בהן מילא את תפקיד מנהל רשות התעופה האזרחית.   

המשך קריאה...
 
מבדק לגבי עמידת רת"א בדרישות תקן ISO9001

בתאריך 30 ביוני 2014, בוצע ברת"א מבדק המשך לתקן איכות - ISO9001:2008, במשרדי אגף המטה – היחידה לשירותי המידע התעופתי.

מטרת המבדק היתה לבצע סיקור שנתי לגבי עמידת רת"א בדרישות התקן.

המבדק שנוהל על ידי מכון ההסמכה IQC , נמשך כ-5 שעות והסתיים ללא ממצאים (שליליים).

בדברי הסיכום (בע"פ ובכתב) ציין הסוקר את המבדק כמוצלח במיוחד והכריז על מערכת האיכות של יחידת שירותי מידע תעופתי כמערכת יעילה העומדת במדיניות האיכות שרת"א הציבה לעצמה.


 
הצורך בהיתרי בטיחות לייזר עבור מתן תעודת כושר טיסה לכלי טייס בהם מותקנות מערכות לייזר

רת"א פרסמה מידע בנושא הפעלת מערכות לייזר ממטוסים. המידע מפרט את הצורך בקבלת אישורי בטיחות מהגורמים המוסמכים שיאפשרו קבלת תעודת כושר טיסה למטוסים עם מערכות אלו.

המשך קריאה...
 
הושלם פרויקט הקליטה הממוכנת של דיווחי בטיחות למדנ"א

החל מה – 1.7.2014 חברות ישראייר / ארקיע / ק.א.ל עברו לדיווח ממוכן למדנ"א באמצעות אתר הטפסים הממשלתי-"ממשל זמין".
דיווחי רש"ת וחברת אל-על מדווחים באופן ממוכן דרך מערכות המידע העצמאיות שלהן.
בכך הושלם מהלך של מיכון הדיווח למדנ"א של כמעט כל התעופה בישראל.
המהלך יבסס את האחידות והאמינות של דיווחי אירועי הבטיחות ויאפשר בעתיד ממשק למערכות תעופה בעולם.


 
פגיעת טיסן בצופה

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 01-14: פגיעת טיסן בצופה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות-התייחסויות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית-2014.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
תפעול נתב"ג במהלך מבצע "צוק איתן"

מצורף בזאת מכתב של מנהל רשות התעופה האזרחית מר גיורא רום לרשויות תעופה בעולם וחברות התעופה המסביר את העקרונות בדבר תפעולו הבטוח של נתב"ג.

להלן הקישור.

 
"צוק איתן"- פעילות התעופה האזרחית עד כה

מצ"ב סיכום ביניים של מנהל רשות התעופה האזרחית אודות שמירת הקשר האווירי
של מדינת ישראל במהלך מבצע "צוק איתן":

"צוק איתן"- פעילות התעופה האזרחית עד כה.