• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

ניתוח מגמת תאונות הדרכה בארצות הברית

פורסם ניתוח מגמת תאונות הדרכה בארצות הברית.
ניתן לצפייה בלשונית בטיחות – פרסומים ואירועים מהעולם.


 
חריגה בגובה וביצוע גישה שונה מהמוגדר בנתב"ג

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 30-14 – חריגה בגובה ובנתיב בגישה לנתב"ג.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - מובילים אוויריים- 2014.


 
"צוק איתן" - הפעילות רשות התעופה האזרחית

מצורף בזאת מכתב של מנהל רשות התעופה האזרחית מר גיורא רום לרשויות תעופה בעולם וחברות התעופה המסביר את העקרונות בדבר תפעולו הבטוח של נתב"ג.

להלן הקישור.

המשך קריאה...
 
פגיעת מטוס ריסוס בחוט חשמל

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 157-13 – פגיעת מטוס ריסוס בחוט חשמל.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית-2013.


 
פגיעת מטוס ריסוס בחוט חשמל

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 59-14: פגיעת מטוס ריסוס בחוט חשמל.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית- 2014 .


 
התייחסות לדו"חות החקירה 176-13, 57-14, 58-14

רת"א פרסמה את התייחסות לדוחות החקירה 176-13, 57-14, 58-14. 
ניתן לצפות בהם בלשונית בטיחות – התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו.

להלן הקישור.


 
השעיית הטיפול בקידום חידוש הטיסות לתורכיה

מנהל רת"א החליט להפסיק את קידום חידוש הטיסות של חברות תעופה ישראליות לתורכיה השנה ולדחות זאת לשנת 2015.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
פעילות בנתב"ג – חזרה לשגרה
מנהל רשות התעופה האזרחית הורה למנהל נתב"ג להחזיר את הפעילות בנתב"ג לתבנית התפעול המבצעי ולשעות פעילות בשדה כפי שהוגדרו על ידי מנהל רת"א טרם מבצע "צוק איתן".

מצ"ב הנחייתו של מנהל רת"א למנהל נתב"ג

 
עדכון מדיניות גיל מירבי לטייסים בתובלה אווירית מסחרית

רת"א עדכנה בימים אלו את מדיניותה לעניין גיל מירבי לטייסים המטיסים כלי טיס המופעל בתובלה אווירית מסחרית.
העדכון מתבסס על החלטות ארגון התעופה האזרחית העולמי ICAO לקבוע סטנדרט אחיד לעניין גיל מירבי של טייס המטיס כלי טיס המופעל בתובלה אווירית מסחרית - גיל 60 כאשר מדובר בטייס יחיד וגיל 65 כאשר מדובר על כלי טיס המופעל ע"י יותר מטייס אחד.
הסדר זה מבטל הסדר קודם שחייב בהפעלת כלי טיס המופעל ע"י יותר מטייס אחד על פיו אם גילו של טייס אחד מעל 60 (ועד 65) אזי גילו של הטייס בשני מתחת ל-60.
החלטת מנהל רת"א הינה לעדכן את מדיניות רת"א כך שהיא תהיה זהה לאמור בסטנדרט החדש של ICAO.

להלן קישור למכתב שנשלח ע"י מנהל רת"א מר גיורא רום למנכ"לי חברות התעופה העוסקות בתעופה אווירית מסחרית.