• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

כנס הצגת תכנית SSP לבכירי התעופה

כנס בנושא הכרות עם פרויקט תכנית בטיחות מדינתית לישראל התקיים ב- 25.1.2015 בהשתתפות בכירי תעופת המובילים האוויריים, רש"ת והאיגודים.
הכנס הוא חלק מפרויקט רב שנתי – תכנית בטיחות מדינתית (SSP).

המשך קריאה...
 
כנס בנושא הפעלה אזרחית מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) בקשר עין

ביום ד' ה 25/2/015 רת"א תקיים כנס בנושא "הפעלה אזרחית מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) בקשר עין.
הכנס יתקיים במרכז הכנסים בקיבוץ שפיים בין השעות 08:30-15:00 והינו ללא תשלום.
מספר המקומות מוגבל ולכן נדרשת הרשמה מוקדמת.

המשך קריאה...
 
סטטוס הודעות אגף תשתיות תעופתיות

בעבר הפיצה מת"א/רת"א הודעות שונות בנושאים שונים הקשורים לתשתיות קרקעיות ומערכות עזר לניווט.

עם השנים ועדכונים רבים שנערכו בדיני הטיס, רת"א עדכנה את נהליה ואת ההודעות לציבור ( Advisory Pamphlets)  בנושאים האמורים.

לפיכך רצ"ב טבלה המפרטת את הנהלים שבוטלו.

ההודעות הישנות המפורטות בטבלה המצ"ב אינן בתוקף.

להלן קישור לטבלה.


 
המשך קידום נושא ה- SSP - הצהרת מדיניות הבטיחות בתעופה

רת"א ממשיכה לקדם את פרויקט ה-SSP  (תכנית בטיחותית מדינתית) בהתאם למסגרת והגאנט של ICAO.

אחת הפעולות הראשונות והחשובות של הפרויקט ולאחר דיונים פנימיים ובהכוונת היועצים הבינלאומיים שמלווים את הפרויקט, היא קביעת מדיניות הבטיחות וקווי האחריות לבטיחות בתעופה בישראל. 

המשך קריאה...
 
הארכת הוראת השעה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיע כי הוראת סעיף 25 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 תוארך מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע, כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה, קרי עד וכולל יום י"ג בתמוז התשע"ה, 30.6.2015.

 


 
חברות חדשות העוסקות בהפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם)

מנהל רת"א העניק השבוע רישיון הפעלה אווירי לשתי חברות חדשות העוסקות בהפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם).
חברת LOOLTV בע"מ העוסקת בצילום אווירי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מסוג רב-להב.
חברת סקיישיפ ישראל בע"מ העוסקת בפרסום אווירי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מסוג ספינת אויר.

 את רשימת החברות העוסקות בהפעלה מסחרית של כטב"ם ניתן לראות בקישור.


 
המראת אז"מ במנחת דלתון בעת פעילות קרקעית הסתיימה בהזדקרות והתרסקות

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדוח 61-14 הזדקרות והתרסקות אז"מ בהמראה ממנחת דלתון בעת שהתקיימה בו פעילות קרקעית לא מתואמת.
האז"מ שהתרסק נחת במנחת קודם לכן באופן לא מתוכנן וללא שהוא מתאם עם הפעילות על הקרקע.
בהתייחסות רת"א לדוח החקירה מוזכרים נושאים עקרוניים ונורמטיביים למגזר זה ולאופן החקירה ותוצאותיה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית- 2014.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
פירסום דו"ח בנושא השפעות תחילת יישום הסכם ה"שמים הפתוחים" עם האיחוד האירופי על היצע טיסות הנוסעים לאירופה

רת"א פירסמה דו"ח מקיף על השפעות תחילת יישום הסכם ה"שמים הפתוחים" עם האיחוד האירופי על היצע טיסות הנוסעים לאירופה.
הדו"ח מצביע על גידול משמעותי בהיצע טיסות הנוסעים בין ישראל למדינות האיחוד האירופי במהלך השנים 2013 ו- 2014. שיעורי הגידול בהיצע בשנתיים שמאז חתימת ההסכם ביוני 2013  היו בשיעור ממוצע של 9.5%, בהשוואה לשיעור גידול ממוצע של 0.6% בלבד בשנתיים שקדמו לחתימת ההסכם. לגידול בהיצע הטיסות במהלך השנים 2014 ו- 2013 התלוו גידול במספר הנוסעים וגידול מרשים ברמת התחרות בין חברות התעופה.

היקף הטיסות המצרפי של החברות הישראליות גדל במהלך שנת 2014 בשיעור של כ- 12% לעומת שנת 2013 בהמשך לגידול שנתי בשיעור של כ- 3% במהלך שנת 2013. זאת, לעומת ירידה מתונה שנרשמה במהלך השנים 2012 ו- 2011 בהיקף הטיסות המצרפי של החברות הישראליות. לגידול בהיקף הטיסות במהלך השנים 2014 ו- 2013 התלווה גידול במספר הנוסעים בשיעור של כ-  11% וכ- 6% בהתאמה. חלק השוק המצרפי של החברות הישראליות עלה במהלך שנת 2014 ל- 40.8% מהיצע הטיסות לאחר מספר שנים רצופות של ירידה בחלק השוק.

להמשך המאמר...
 
הגבלה על שעות המראת מטוסים בנמל התעופה בן גוריון

להלן  ההגבלות העדכניות על המראות מטוסים מנמל התעופה בן גוריון נכון ליום 06.11.2014.