• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

כנס תשתיות אוויריות 2015

ב-29.4.15 נערך בשפיים הכנס השנתי בנושא תשתיות תעופתיות (החמישי במספר). בכנס נכחו כ-100 איש, מכל הגופים והמגזרים הרלוונטיים לתעופה – רת"א, רש"ת, חיל האוויר, חברות תעופה, בתי ספר, תעופה כללית, מסוקים, ספורטיבית ועוד.

המשך קריאה...
 
חובת הדיווח על ידי רופא שאינו רופא תעופתי לגבי מצבו הבריאותי של עובד טיס אל רופא רת"א או רופא מוסמך

בעקבות אירוע "ג'רמן ווינגס" מנהל רת"א קיים דיון כדי לברר את מצב הדיווח לגבי מצבם הרפואי ונפשי של טייסים בארץ.
לפי חוק הטיס, רופא אשר מטפל בעובד טיס, ויודע מה המקצוע שלו, ובזמן הבדיקה מגלה מצב רפואי אשר עלול לסכן את בריאותו של עובד הטיס או את הציבור, חייב לדווח בנדון לרופא הרשות או לרופא התעופתי  שלו.
להלן קישור לפירסום של מנכ"ל משרד הבריאות לידיעת הרופאים בארץ בו הוא מפרט את מהות חובת הדיווח כפי שמוגדרת בחוק.


 
כלי רחיפה - מצגות תבנית פעילות חדשה

בתאריך 18.03.15 קיימה רת"א בבית ברל יום עיון בנושא ממג"ים,  תבנית הפעילות החדשה לכלי הרחיפה.  ניתן לעיין במצגות בקישור המצורף:
1. עדכונים בנהלים ובתשתיות האוויריות לאור החוק, התקנות והמפות החדשות
2. תקנות הטיס (כלי רחיפה)


 
כביית מנוע בעת הצנחה בצסנה 182 עקב מים בדלק

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 16-15 – כביית מנוע בעת הצנחה בצסנה  182 עקב מים בדלק.
בשנתיים האחרונות היו 7 אירועים דומים של כביית מנוע עקב מים בדלק.
הנושא נחקר בעולם כבר בשנות ה- 80 וקיים עליו חומר רב, כולל הנחיות מפורטות במערכי האחזקה.

המשך קריאה...
 
החלטת בית המשפט העליון בנושא גיל טייסים

ביום 25.3.14 הודיע ICAO  למדינות החברות, כי החל מיום 13.11.14 יתוקן נספח 1 לאמנת שיקגו וייקבע סטנדרט אחיד מחייב לגיל המרבי של טייס בטיסה מסחרית בינלאומית.  בהתאם לנוסח נספח 1 לאמנה לאחר תיקונו, אדם יכול לשמש כטייס מפקד או כטייס-משנה רק אם טרם מלאו לו 65 שנים. לתיקון שתי משמעויות עיקריות: ביטול מגבלת טייס מבוגר / טייס צעיר, ושדרוג התוקף של מגבלת גיל מרבי לטייס-משנה -  מהמלצה לא-מחייבת לסטנדרט מחייב.

המשך קריאה...
 
סטטוס ביצוע המלצות החוקר הראשי למנהל רת"א - מרץ 2015

רת"א בחנה את יישום ההמלצות שנבחנו והתקבלו ושתוקף ביצוען עד ב-01.07.2015.

המסמך המלא נמצא בלשונית בטיחות – פרסומי רת"א


 
החלטת בג"ץ בעניין סגירת שדה התעופה הרצלייה

ביום 13/4/15 נערך דיון בעתירה בבג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח', בעניין סגירת שדה התעופה הרצלייה, שהייתה מתוכננת לתאריך 15/4/15.
בית המשפט העליון החליט לאפשר המשך פעילות תעופתית בשדה התעופה הרצליה לתקופה ובהיקף מוגבלים כלהלן:

המשך קריאה...

  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות

מחקר מקיף של רת"א על השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות

קובע כי חלו ירידות מחירים משמעותיות כתוצאה ממדיניות ה"שמים הפתוחים".

המחקר שנערך ע"י אגף כלכלה ויחסים בינלאומיים ברת"א בא להשוות בין מחירי הטיסות מישראל אל יעדים נבחרים בעולם בין התקופה שלפני החתימה על הסכם "שמים פתוחים" לבין התקופה שלאחר הפעימה הראשונה ליישום ההסכם.

תוצאות המחקר הינן חד משמעיות ומבליטות באופן מובהק את השפעות הליך הליברליזציה בענף התעופה הבינלאומית לישראל וממנה בכלל, ואת השפעות הסכם "שמים פתוחים" בפרט, על מחירי הטיסות. במונחים נומינליים, חלה ירידה של עד כ-20% במחירי טיסות ישירות אל מערב ומזרח אירופה. בנוסף, חלה ירידה של כ-30% במחירי טיסות לא ישירות אל יעדי מערב אירופה, ושל כ-20% במחירי טיסות לא ישירות אל צפון ודרום אמריקה, המזרח הרחוק, אוסטרליה ואסיה. במונחים ריאליים, ירידות המחירים שנרשמו עוד משמעותיות

הרבה יותר, וזאת משום שהמרכיב המשמעותי ביותר בעלות הייצור לכרטיס עבור חברת תעופה, מחירי הדלק הסילוני, עלה בשיעור של 38% בין שתי התקופות שנבחנו.

ירידות המחירים הללו הינן פועל ישיר יוצא של גידול בתחרותיות בענף התובלה האווירית דבר שהביא לגידולים משמעותיים בהיצע הטיסות, כמות המפעילים והקווים המוצעים.

 מצ"ב קישור למחקר

 
טיוטת החלטת מנהל רת"א באשר לעדכון תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג

מנהל רשות התעופה האזרחית, מר יואל פלדשו שוקל, מתוקף סמכויותייו לפי חוק הטיס, התשע"א – 2011 לעדכן את תבנית התפעול המבצעי של נמל התעופה בן גוריון כפי שנקבעה על-ידי מנהל רת"א ביום 20.1.2014.

להלן קישור לטיוטת החלטת המנהל ולדברי הסבר  לטיוטת ההחלטה - ראו קישור.

מנהל רת"א יקבל את תגובות וההתייחסויות של הציבור לדיברי ההסבר המופיעים בקישור באמצעות ראשי העיריות / מועצות אזוריות / מועצות מקומיות וזאת עד ליום 10 ביולי 2015.

בתקופה האחרונה, רשות התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה החלו בדיאלוג עם נציגי התושבים סביב נתב"ג, במסגרתו ילמדו שתי הרשויות נקודתית, על הנושאים המטרידים את הציבור ויפעלו, ככל שביכולתם, להתחשב בהם בצורה מאוזנת, בין השאר, במסגרת עדכון תבנית התפעול המבצעית.

קיום פגישות, בלתי אמצעיות, עם נציגי היישובים, ביישוביהם, מטרתו להעמיק את ההיכרות בין התושבים לרשויות התעופה ולחזק את האמון.

פעילות הידברות זו תימשך גם לאחר קביעת תבנית התפעול.