• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

עדכון אגרות רת"א לשנת עבודה 2016

אגרות רת"א עודכנו (טרם פורסם ברשומות) והינן בתוקף החל מ- 01.01.2016.

ניתן לעיין בעדכון האגרות בקובץ המצורף.


 
המפגש השלישי של הוועדה המשותפת לאיחוד האירופי וישראל בנושא יישום הסכם התעופה

ביום ה- 14.12.15 התקיים ברת"א המפגש השנתי השלישי של הועדה המשותפת לישראל ולאיחוד האירופי, הפועלת במסגרת הסכם התעופה בין שני הצדדים שנחתם במהלך יוני 2013. ראשי המשלחות לוועדה היו מנהל אגף כלכלה ויחסים בינ"ל ברת"א - ישי דון יחיא ומנהל תחום מדיניות התעופה הבינ"ל של נציבות האיחוד האירופי לתחבורה- קלאוס גייל.

המשך קריאה...
 
היצע הטיסות הסדירות במהלך עונת חורף 2015/16

אגף כלכלה ויחסים בינ"ל ברת"א פרסם דו"ח חדש בנושא היצע הטיסות הסדירות במהלך עונת חורף 2015/16.
הדו"ח מבוסס על היתרי ההפעלה שניתנו לחברות ועל הביצוע בפועל במהלך עונות החורף הקודמות.
בין הממצאים הבולטים שהדו"ח מצביע עליהם:

המשך קריאה...
 
סטטוס ביצוע המלצות החוקר הראשי לתקריות ותאונות אוויריות

המסמך מתייחס להמלצות שנבחנו והתקבלו ע"י מנהל רת"א ושתוקף ביצוען הוגדר על ידו עד ה- 01.07.2015.

המסמך המלא נמצא בלשונית בטיחות – פרסומי רת"א

להלן קישור למסמך


 
ב-16.8.15 חיל האוויר מכניס לתוקף מפת נתיבי מסוקים חדשה.

מפות מסוקים חדשות של חיל האוויר  נמסרו לרת״א והן זמינות לחלוקה לבעלי המסוקים ולחברות המסוקים.
יש לתאם את האיסוף עם מפקח המסוקים, קב׳ וינר, או עם מחלקת תשתיות אוויריות (פרטי קשר בדף המחלקה באתר רת״א)


 
מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה דו"ח שנתי, מאי 2015

רת"א פרסמה את הדו"ח השנתי על צד הביקוש, צד ההיצע ורמת התחרות בין חברות התעופה
במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה.

להלן הקישור ל- דו"ח.


 
חציון ראשון 2015 - תמונת הבטיחות מהמידע במדנ"א

ה- 1.7 מאחורינו, הסתיים חציון.
מצ"ב קובץ עם עיקרי הנתונים, חלקם מושווה לשנה קודמת.
כפי שמוכר לנו בהיקף התעופה הקטן שלנו יש להיזהר מקביעת מגמות.
כל המעוניין בפרטים נוספים – ניתן לקבלם מתחום בטיחות טיסה.

להלן הקישור לקובץ.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
הסכם התעופה בין ישראל לארגנטינה

רשויות התעופה האזרחית של ישראל וארגנטינה חתמו בראשי תיבות על הסכם תעופה בין שתי המדינות. ההסכם נחתם ביום ה- 17.9.15 במשרדי רשות התעופה האזרחית (רת"א) בין מנהל אגף כלכלה ויחסים בינ"ל ברת"א- מר ישי דון יחיא לבין מקבילתו מרשות התעופה האזרחית של ארגנטינה- גב' פאולה טמבורלי.
ההסכם יאפשר למספר בלתי מוגבל של חברות תעופה מישראל ומארגנטינה להפעיל שרות של טיסות סדירות בין ישראל לארגנטינה. כמו כן, ההסכם יאפשר יישום הסכמי שיתוף פעולה מסחרי כמו הסכמי קוד שרינג, בין חברות תעופה ישראליות לבין חברות תעופה מארגנטינה. נוסף להסכם התעופה, שתי הרשויות חתמו אתמול על מזכר הבנות המאפשר לחברות התעופה מכל צד להפעיל עד שבע תדירויות שבועיות של טיסות סדירות ישירות בקווים בין ישראל לבין ארגנטינה.  
מנהל רת"א- מר יואל פלדשו ציין, שהסכם התעופה בין ישראל לארגנטינה יגדיל באופן משמעותי את הפוטנציאל להטסת נוסעים ומטען של חברות התעופה הישראליות בין שתי המדינות.

 
יישום תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר מיזם שדרוג התשתיות

החלטת מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) בדבר "תבנית התפעול
המבצעי של נתב"ג לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות" מתאריך 20.01.2014 קבעה
כי "בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב
(להלן - הצוות), בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית או מי שהוא ימנה לכך מטעמו,
בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה (ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'); הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור.
רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש (ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם)."

תבנית התפעול האמורה נכנסה לתוקפה ביום 29.5.14

להלן קישור לדו"ח הצוות לעיונכם - ראו קישור