• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

חברות חדשות העוסקות בהפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם)

מנהל רת"א העניק השבוע רישיון הפעלה אווירי לשתי חברות חדשות העוסקות בהפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם).
חברת LOOLTV בע"מ העוסקת בצילום אווירי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מסוג רב-להב.
חברת סקיישיפ ישראל בע"מ העוסקת בפרסום אווירי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מסוג ספינת אויר.

 את רשימת החברות העוסקות בהפעלה מסחרית של כטב"ם ניתן לראות בקישור.


 
המראת אז"מ במנחת דלתון בעת פעילות קרקעית הסתיימה בהזדקרות והתרסקות

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדוח 61-14 הזדקרות והתרסקות אז"מ בהמראה ממנחת דלתון בעת שהתקיימה בו פעילות קרקעית לא מתואמת.
האז"מ שהתרסק נחת במנחת קודם לכן באופן לא מתוכנן וללא שהוא מתאם עם הפעילות על הקרקע.
בהתייחסות רת"א לדוח החקירה מוזכרים נושאים עקרוניים ונורמטיביים למגזר זה ולאופן החקירה ותוצאותיה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית- 2014.


 
התקרבות בין מוביל אווירי ממריא לנוחת בעת מבצע "צוק איתן"

רת"א פרסמה את התייחסותה  להודעת החוקר הראשי מס' 96-14: התקרבות בין מוביל אווירי ממריא לנוחת בעת מבצע "צוק איתן".
מההודעה עולים נושאי אחריות וסמכות גופי התעופה בישראל שאליהם, בעיקר, רת"א התייחסה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו – מובילים אוויריים 2014.


 
הליכה סביב עקב אי הורדת גלגלים

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדוח 52-14 גישת מטוס נוסעים לנחיתה, בש"ת לוטון, והליכה סביב עקב אי הורדת גלגלים.
רת"א התייחסה בעיקר להמלצה בנושא ה- FTL (מגבלות זמן טיסה).

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  מובילים אוויריים - 2014.


 
אזילת דלק בססנה וביצוע נחיתת אונס בשטח ליד מגידו

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 85-14 אזילת דלק בססנה וביצוע נחיתת אונס בשטח ליד מגידו.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  תעופה כללית- 2014.


 
רת"א פרסמה דו"ח על ההיבטים הכלכליים של ענף ההובלה האווירית הגלובלי

הדו"ח מציג, בין היתר, את התפתחות הפרמטרים הכלכליים של ענף ההובלה האווירית הגלובלי במהלך שנת 2013. חלקו האחרון של דו"ח מציג מספר השוואות בין מגזר ההובלה האווירית לישראל וממנה לענף ההובלה האווירית הגלובלי.

להלן הקישור לדו"ח.


 
עדכון הוראות כושר אווירי

בעבר  הפיצה רת"א ספר הוראות / הודעות כושר אווירי, שעודכן לאחרונה בשנת  2008 (להלן – "הספר הישן").
הספר הישן כולל נהלים והודעות בנושאים אלה:
- מכוני בדק;
- תיעוד ( certification ) של כלי טיס וחלקיהם;
- הפעלת כלי טיס;
- רישוי והסמכה של טכבכ"טים;
- חומרים מסוכנים. 

המשך קריאה...

  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
המשך קידום נושא ה- SSP - הצהרת מדיניות הבטיחות בתעופה

רת"א ממשיכה לקדם את פרויקט ה-SSP  (תכנית בטיחותית מדינתית) בהתאם למסגרת והגאנט של ICAO.

אחת הפעולות הראשונות והחשובות של הפרויקט ולאחר דיונים פנימיים ובהכוונת היועצים הבינלאומיים שמלווים את הפרויקט, היא קביעת מדיניות הבטיחות וקווי האחריות לבטיחות בתעופה בישראל. 

מנהל רת"א הגדיר בהצהרה כללית, המצורפת, את מדיניות  הבטיחות  המהווה בסיס כאמור להמשך התהליך.

בשלבים הבאים של הפרויקט תפורט הצהרה זו למסמך מפורט, שיגובש ברת"א בשיתוף כלל גורמי התעופה הרלוונטיים.

 


 
הגבלה על שעות המראת מטוסים בנמל התעופה בן גוריון

להלן  ההגבלות העדכניות על המראות מטוסים מנמל התעופה בן גוריון נכון ליום 06.11.2014.